Zbliża się okres  kontroli gospodarstw ekologicznych. Pierwszych  wizyt inspektorów jednostki certyfikującej (JC)  można się spodziewać po zakończonym okresie wypełniania wniosków, czyli po 15.05.2019 roku, a nawet wcześniej. Podczas kontroli  gospodarstwa  istotne jest, aby pełna dokumentacja znajdowała się u producenta. Dotyczy to gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną w całym gospodarstwie lub tylko w części. Braki w wymaganej dokumentacji mogą skutkować nałożeniem sankcji przez jednostkę certyfikującą, np. upomnieniem, wezwaniem do uzupełnienia braków, zawieszeniem certyfikatu w całości  lub jego części.

Rolnictwo ekologiczne to dziedzina, w której przy zarządzaniu produkcją należy wykazać się ogromną wiedzą, praktyką i intuicją. W tym sektorze  rolnictwa ogromną wagę przywiązuje się do profilaktyki, planowania, jak również przewidywania. Bardzo ważny jest tu odpowiedni, wieloletni,  płodozmian z udziałem roślin motylkowatych, zdrowotność materiału siewnego, nasadzeniowego, dobór  gatunków i odmian odpornych, stosowanie   przedplonów, nawozów zielonych, nawozów naturalnych, zakaz upraw w monokulturze. W gospodarstwie prowadzonym metodami ekologicznymi istotne jest zachowanie bioróżnorodności, stworzenie w nim korzystnych warunków dla tzw. naturalnych antagonistów patogenów.

Zamiar  przystąpienia do  rolnictwa ekologicznego  należy  zawsze poważnie rozważyć. Pochopne, bez odpowiedniego przygotowania, przystąpienie do tego systemu, może w przyszłości skutkować dużymi kłopotami, a nawet przykrymi konsekwencjami natury finansowej. Często rolnicy przystępują do rolnictwa ekologicznego pod wpływem impulsu, nie przeprowadzając analizy ryzyka, jakie może  wystąpić w gospodarstwie w związku z podjęciem nowej metody produkcji. Nieodpowiednie przygotowanie gospodarstwa lub brak odizolowania przestrzennego upraw ekologicznych od konwencjonalnych, może być przyczyną wystąpienia w produktach ekologicznych niedozwolonych pozostałości środków chemicznych.

Niejednokrotnie obok zachwaszczonych pól lub gospodarstwa w słabszej kondycji słyszy się stwierdzenia - to pole jest ekologiczne i od razu pojawia się ironiczny uśmiech na twarzy opiniodawcy. Dla komentującego nieważne jest czy gospodarstwo to jest ekologiczne czy też konwencjonalne i zaniedbane. Uprawy zachwaszczone, źle utrzymane kojarzą się z ekologią. Odnosi się wrażenie, że taką opinię wystawia większość ludzi. Wiele osób uważa, że gdy gospodarstwo jest ekologiczne to nie stosuje się nawożenia i środków ochrony roślin, plantacje są zaniedbane i zachwaszczone, i nie można w nich uzyskać dobrej jakości wysokich plonów. Taka opinia powstaje wtedy, gdy wystawiający ją nie zna dobrze zasad rolnictwa ekologicznego i nie widział prawidłowo prowadzonych upraw metodami ekologicznymi.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzono kilka istotnych zmian w przepisach, które dotyczą wszystkich zobowiązań w Działaniu Rolnictwo Ekologiczne tj. podjętych od 2015 roku. Niedostosowanie się do aktualnych przepisów może spowodować w niektórych przypadkach przykre konsekwencje w postaci sankcji nałożonych przez płatnika czyli Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy przypomnieć, że każdy rolnik podejmujący zobowiązanie ekologiczne na drugiej stronie swojego pięcioletniego Planu działalności ekologicznej został poinformowany, że są dopuszczone modyfikacje przepisów.