Koordynator do spraw dostępności osób o szczególnych potrzebach:

Elżbieta Życka

Główny specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 81 889 06 64

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - RaportzD.pdf

 

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 

Strona internetowa Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli (LODR)

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://lodr.konskowola.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-14.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zawartość nie wyświetla się i nie działa tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej),
 • większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony,
 • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część z publikowanych dokumentów, grafik może nie posiadać opisu alternatywnego,
 • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza, fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz Tab,
 • kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
 • zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych,
 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące niekorzystające z technologii asystujących - zmiana wielkości czcionki i zmiana kontrastu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego Biuletynu Informacji Publicznej (dostępnego pod adresem: http://www.bip.wodr-konskowola.lo.pl/) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. 

 

Data publikacji strony internetowej: 2011-12-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-01.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza, fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz Tab,
 • kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące niekorzystające z technologii asystujących - zmiana wielkości czcionki i zmiana kontrastu.

 

Aplikacje mobilne LODR

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2024-02-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Życka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 669 06 64. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola (parter):

 • do budynku prowadzą  2 wejścia bez schodów z niskim progiem,
 • przy wejściu nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • korytarze i pomieszczenia w budynku są  dostępne dla osób na wózkach,
 • nie ma oddzielnej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Centrum Innowacyjno-Szkoleniowe LODR w Końskowoli, ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola (parter, I piętro, II piętro):

 • do pomieszczeń prowadzi 1 wejście (z podjazdem dla wózków inwalidzkich z poręczami ułatwiającymi wejście),
 • w budynku nie ma windy,
 • dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze budynku,
 • jest schodołaz dla osób niepełnosprawnych,
 • przy wejściu nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest  zabezpieczone bramkami,
 • nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • jest oddzielna toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • jest pokój hotelowy przystosowany dla osoby niepełnosprawnej,
 • przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 1 z tyłu budynku na parkingu ogólnym,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.