W dniu 12 stycznia 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Mariusza Goleckiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, a Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli reprezentowanym przez Wiesława Orzędowskiego - Dyrektora LODR została zawarta w formie aktu notarialnego umowa przeniesienia własności nieruchomości, na mocy której Skarb Państwa w celu doposażenia państwowej osoby prawnej nieodpłatnie przeniósł na rzecz Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli prawo własności części nieruchomości przeznaczonej na realizację zadań statutowych LODR w Końskowoli.

18.01.2022 r. odbyła się III PREZENTACJA FIRM SKUPUJĄCYCH PRODUKTY EKOLOGICZNE zorganizowana przez DREOŚ w Końskowoli. Wideokonferencję otworzył Dyrektor LODR Pan Wiesław Orzędowski. Następnie uczestnicy wysłuchali cyklu wykładów z zakresu rolnictwa ekologicznego. Na temat "Jakie zmiany czekają rolników ekologicznych w 2022 roku z wejściem w życie nowego rozporządzenia 2018/848" wypowiedział się Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Jakości MRiRW Jan Golba.

46 wniosków opiewających na kwotę 8,2 mln zł zarejestrowano na razie w ARiMR, w trwający jeszcze tylko do 28 stycznia 2022 r. naborze o wsparcie na tzw. małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny (RHD). Dokumenty można składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką w placówce Poczty Polskiej lub przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w ogólnopolskim Programie społeczno-rozwojowym skierowanym do kobiet – Akademia Rozwoju. Program skierowany jest w szczególności do kobiet, które mieszkają w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich i jednocześnie z różnych powodów pozostają mniej aktywne. Te powody to wielodzietność, mniejszy dochód w rodzinie, niepełnosprawność, pochodzenie z rodzin niepełnych. Lista powodów jest otwarta, kluczowe jest występowanie czynników, które uczestniczka zadeklaruje jako te istotne z jej punktu widzenia.

Dotychczas do ARiMR trafiło blisko 4 tys. sprawozdań z wydatków poniesionych w 2021 roku przez koła gospodyń wiejskich na działalność statutową. Na rozliczenie otrzymanych środków jest czas tylko do 31 stycznia 2022 roku. W 2021 roku 10 156 kołom gospodyń wiejskich Agencja wypłaciła w ramach wsparcia działalności statutowej blisko 55,9 mln zł. Środki trzeba było wydać do końca minionego roku, a na ich rozliczenie KGW mają czas do 31 stycznia 2022 roku. Na razie do ARiMR wpłynęło blisko 4 tys. sprawozdań z realizacji otrzymanego wsparcia – najwięcej z Wielkopolski, Lubelszczyzny i Mazowsza.

Ograniczenia w doborze herbicydów wymuszają wprowadzanie w coraz większym stopniu metod alternatywnych, między innymi mechanicznego zwalczania chwastów. Odchwaszczanie międzyrzędzi można wykonać za pomocą glebogryzarek dopasowanych do szerokości międzyrzędzi. Natomiast problemem staje się odchwaszczanie w rzędach roślin. Wiele nowości oraz praktycznych rozwiązań w produkcji rolniczej można było podpatrzeć na Targach Sadownictwa i Warzywnictwa w Nadarzynie.

W dniu 18.01.2022 r. odbyła się konferencja prasowa Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka dotycząca gospodarstw opiekuńczych. Gospodarstwa opiekuńcze to projekt realizowany od 2019 r. przez konsorcjum w składzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/Kraków, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD) to łączenie rolnictwa i pomocy społecznej.

 Targi Sadownictwa i Warzywnictwa (TSW) 2022 w Polsce

W styczniu, jak co roku w Nadarzynie pod Warszawą odbyła się jedna z największych imprez branżowych Targi Sadownictwa i Warzywnictwa (TSW) 2022 w Polsce, miejsce spotkań kierowane do producentów owoców i warzyw, dostawców usług z zakresu branży ogrodniczej, producentów i dystrybutorów środków ochrony roślin, nawozów oraz maszyn specjalistycznych. W trakcie dwóch dni targowych TSW 2022 przedstawiciele największych firm i instytucji branży ogrodniczo – warzywniczej z kraju i zagranicy zaprezentowali aktualne trendy w nawożeniu, pielęgnacji i ochronie roślin Sadowniczych.

Parlament Europejski i Rada większością głosów przyjęła dyrektywę, która zakłada wdrożenie instrumentów Europejskiego Zielonego Ładu. W najbliższym czasie polscy rolnicy zaczną dostosowywać swoje gospodarstwa do ogólnych założeń Zielonego Ładu. Zmiany, które zakłada strategia Zielonego Ładu to: zmniejszenie nawożenia, radykalne zmniejszenie ochrony roślin, wprowadzenie 25% certyfikowanego rolnictwa ekologicznego. Zielony Ład będzie wdrażany za pośrednictwem dwóch strategii „Od pola do stołu” i „Bioróżnorodność”, które mają zapewnić lepszą jakość żywności.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach informuje o stwierdzeniu ognisk wścieklizny zwierząt dzikich i domowych na terenie powiatów województwa mazowieckiego graniczących z województwem lubelskim. Oznacza to wzrost ryzyka zachorowania zwierząt na tę chorobę oraz zwiększenie prawdopodobieństwa przeniesienia wirusa na człowieka.

W dniu 12 stycznia 2022 roku odbyło się webinarium pt.:” Dlaczego pewność siebie ma istotne znaczenie w Twoim życiu i jak ją zyskać?” zorganizowane przez Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich LODR w Końskowoli. Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Stępień-Baran. Pani Agnieszka jest certyfikowanym coachem kariery, osobą wielkiego formatu, z ogromną wiedzą i empatią, która kocha pomagać ludziom. Podczas tego spotkania podzieliła się z nami nie tylko swoją wiedzą ale także doświadczeniami.

W ramach wdrażania innowacyjnych technologii Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w roku 2019 zakupił kombajn do zbioru jabłek i gruszek przemysłowych, oraz orzechów włoskich. Kombajn usprawnił i zmechanizował w pełni prace związane ze zbiorem jabłek przeznaczonych na przemysł oraz ograniczył czas potrzebny na wykonanie tych czynności w sezonie. Po przepracowaniu dwóch sezonów można stwierdzić, że maszyna dobrze dostosowana jest do zbioru jabłek przemysłowych w sadach. Niewielkie wymiary kombajnu pozwalają na swobodne manewrowanie pomiędzy rzędami i kwaterami w sadzie.

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza nabór wniosków w 2022 roku o przyznanie pomocy finansowej z poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 – Poprawa infrastruktury na rzecz rozwoju lokalnej działalności kulturalnej ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju.

W dniu 31 grudnia 2021 r. ruszył nabór w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, które obejmują ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę. O takie wsparcie mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i przyznawana jest na zasadach płatności zryczałtowanej w wysokości:

Zakończył się ogólnopolski Konkurs filmowy pn.: „Świat się kręci wokół wsi”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał nagrody i wyróżnienia pracom konkursowym, które zajęły miejsca I-V w rankingu zgłoszeń dla kategorii I. Szczegółowe informacje dotyczące wyników rozstrzygnięcia Konkursu można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi-rozstrzygniety

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi-rozstrzygniety2

Logo: Unii Europejskiej, PROW 214-2020, LODRON„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wideokonferencja w ramach projektu Grupy Operacyjnej  „LODRON”. Rozwój innowacji z zakresu rolnictwa 4.0 oraz wykłady o żywieniu bydła w oparciu o pastwiska oraz podstawy gospodarowania na użytkach zielonych były tematem wideokonferencji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2021 roku. Projekt realizowany przez konsorcjum LODRON w którego skład wchodzą 3 podmioty (LODR w Końskowoli jako lider oraz firma Actra i IUNG w Puławach) dotyczy przygotowania narzędzi służących monitorowaniu produkcji pasz na pastwisku i wspomagania procesu szacowania szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta.

Pole roślin okopowych  w 2021 r. zajmowało powierzchnię 1,32 ha,  uprawiano na nim kolekcję  odmian buraka cukrowego na powierzchni 0,5 ha a na drugim kawałku 0,5 ha znajdowało się doświadczenie z uprawą bezorkową które zostanie opisane oddzielnie. Przedplon stanowił rzepak ozimy, wg wyników badania gleby z 2020 r. zasobność w podstawowe składniki nawozowe  wynosiła:  P2O5 – 23,1 K2O – 27,8 i Mg – 8,9 mg w 100 g  gleby. Odczyn gleby pH KCl był lekko  kwaśny – 6,2.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniu 03.12.2021 w formule on-line odbyła się konferencja na temat „Roli agroleśnictwa w przeciwdziałaniu zmianom klimatu”. Zaproszeni prelegenci omówili kwestie związane ze znaczeniem zadrzewień i zakrzaczeń na obszarach wiejskich oraz możliwościami ich wykorzystania w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Sezon wegetacyjny 2020/2021 na polu Doswiadczalno - Wdrożeniowym w Pożogu II dobiegł końca. Po raz kolejny, najważniejszym graczem w uzyskaniu dobrych plonów okazała się pogoda. Początek sezonu to deszczowy wrzesień i październik, który uniemożliwiał przeprowadzenie siewu wszystkich ozimin w optymalnym terminie. Po wznowieniu wegetacji, chłodna wiosna z częstymi przymrozkami opóźniła wegetacje zbóż ozimych o ok. 2 tygodnie, a rzepaku o 3 tygodnie. Wschody roślin jarych odbywały się nierównomiernie z dużym opóźnieniem. Majowe i czerwcowe opady sprzyjały występowaniu zachwaszczenia wtórnego. Druga połowa czerwca, oraz początek lipca to okres częstych nawałnic i lokalnych gradobić.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Doskonalenie w zakresie żywienia, nowych technologii stwarza szanse na rozwój, ale również poprawę funkcjonowania gospodarstw utrzymujących świnie. Rozwiązania, które pojawiają się na rynku mają pomagać i ułatwiać pracę rolnikom.

W XXIX edycji konkursu „Najlepsze Wydawnictwo Ośrodków Doradztwa Rolniczego  w 2020 roku” w kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne” I miejsce zajęły wydawane przez LODR w Końskowoli „Lubelskie Aktualności Rolnicze”. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się zdalnie 15 grudnia 2021 roku.

W miesiącu grudniu Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Zimno uczestniczyły warsztatach z robienia dekoracji Bożonarodzeniowych. Podczas warsztatów powstały piękne i niepowtarzalne ozdoby i stroiki, które ozdobią domy na święta Bożego Narodzenia. Warsztaty poprowadził pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie Lubelskim, który współpracuje z KGW Zimno. 

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podkreśla, że Plan Strategiczny to ogromne środki dla polskiego rolnictwa w nowej perspektywie finansowej, to 25 mld euro, z czego ponad 17 mld w ramach I filara, czyli na płatności bezpośrednie i blisko 8 mld euro na inwestycje w gospodarstwach Więcej informacji znajduje się na stronie MRIRW:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rada-ministrow-przyjela-plan-strategiczny-dla-wpr

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

14 listopada 2021 r. w LODR w Końskowoli odbyła się konferencja warzywnicza – webinarium pt. „Odmiana, agrotechnika, ochrona – kluczem do najwyższej  jakości surowca”. organizowana przez Lubelski Ośrodek Doradztw rolniczego w Końskowoli.

W dniach 8-9 grudnia br. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego miał przyjemność uczestniczyć w XVII edycji JAGODOWYCH TRENDÓW. W tym roku Jagodowe Trendy odbyły się w Puławskim Ośrodku Kultury „DOM CHEMIKA”. Jest to cykliczna impreza dedykowana producentom roślin jagodowych organizowana przez Związek Sadowników RP. Przez 15 lat od 2005 roku odbywała się w Kraśniku, a w 2020 roku została przeniesiona do Lublina i odbyła się w obiektach Targów Lublin S.A. W tym roku wyjątkowo miała miejsce w Puławach. Impreza zgromadziła licznych wystawców i przedstawicieli firm związanych z branżą ogrodniczą.

Na prośbę Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach pracownik PZDR w Tomaszowie Lubelskim Pani Alina Lipska dnia 7 grudnia 2021 roku zorganizowała i przeprowadziła warsztaty z robienia dekoracji Bożonarodzeniowych. Podczas warsztatów powstały piękne i niepowtarzalne ozdoby, stroiki i wianki na drzwi, które ozdobią domy na święta Bożego Narodzenia.