Od kilku lat w Polsce pojawia się szarek komośnik, który zagraża uprawom buraka cukrowego. Jest jeszcze mało znanym szkodnikiem wyrządzającym ogromne szkody na plantacjach, w szczególności we wschodnich częściach Polski gdzie od 2016 roku zagrożenie systematycznie wzrasta. W 2018 roku przekroczył już linie Wisły. Obecnie szarek komośnik rozprzestrzenia się i prawdopodobnie w najbliższych kilku latach pojawi się na pozostałych obszarach Polski.

Komunalne osady ściekowe cechują  się m. in. zawartością składników pokarmowych niezbędnych dla roślin takich jak azot, fosfor czy potas. Stosowanie ich wpływa także na poprawienie właściwości gleby oraz zmniejszenie kosztów stosowania nawozów. Wadą  jest jednak zawartość dużej ilości metali ciężkich oraz organizmów chorobotwórczych. Zanim osady zostaną jednak zastosowane, muszą być poddane odpowiednim badaniom oraz procesom (np. obróbka termiczna).

Nadeszła wiosna, a wraz z nią rozpoczął się sezon prac na polu. Dla niektórych jest to sezon na wypalanie traw na łąkach oraz nieużytkach rolnych. Proceder,  ten w znacznym stopniu obniża wartość plonów, jest zabójczy dla przyrody, a także niebezpieczny dla człowieka.

Pozytywne skutki wypalania traw to mit.

Wykładowców, plantatorów, przetwórców, specjalistów i doradców ogrodniczych powitał dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Wiesław Orzędowski, otwierając uroczyście Konferencję. Tematem przewodnim Konferencji , która odbyła się w Centrum Innowacyjno – Szkoleniowym LODR w Końskowoli był wykład „Uprawa porzeczek czarnych i czerwonych w Polsce – szanse i zagrożenia” wygłoszony przez dr Piotra Baryłę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Choć pszczelarstwo nie jest prostą dziedziną, to z roku na rok staje się coraz to bardziej popularne i cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko w środowisku wiejskim, ale także w miastach. Dzięki wysiłkom Fundacji Rozwoju KUL, udało się w Lublinie stworzyć pasieki miejskie, a pozyskiwany z nich miód wcale nie odbiega jakościowo od miodu z terenów wiejskich. IV Konferencja „Pszczoła w mieście” poprzez promowanie pszczelarstwa i edukowanie społeczeństwa o potrzebie ochrony pszczół wspiera pszczelarzy i podkreśla znaczenie pszczół w środowisku.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wprowadziła do polskiego porządku prawnego nową instytucję zgody wodnoprawnej, która jest jednym z instrumentów w systemie zarządzania gospodarką wodną. Zgody wodnoprawne to m.in. decyzje administracyjne, bez których zainteresowane podmioty nie mogą realizować wielu działań związanych z korzystaniem z wód. Intencją ustawodawcy było zapewnienie jednorodności orzekania administracyjnego w tej dziedzinie. z tego względu, w wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych marszałków województw i starostów powiatowych zastąpiły właściwe organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Lokalna grupa działania Zielony pierścień zaprasza wszystkich mieszkańców, grupy  formalne (organizacje pozarządowe) oraz koła gospodyń wiejskich itp. które działają na obszarze gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn do udziału w konkursie na:

Jeżeli chcesz ubiegać się o środki w kolejnym planowanym naborze Wniosków  o przyznanie pomocy na operację typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” pamiętaj o zadeklarowaniu w swoim wniosku obszarowym ( płatności bezpośrednie, eWniosekPlus, dopłaty obszarowe) upraw na wszystkich działkach wchodzących w skład gospodarstwa.

Zadeklarowanie rodzaju uprawy na wszystkich działkach w gospodarstwie Wnioskodawcy pozwoli na znaczne przyspieszenie weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy na operację typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz pozwoli na zminimalizowanie konieczności przeprowadzenie kontroli na miejscu w procesie przyznawania pomocy. 

Wraz z rozwojem rolnictwa zwiększa się również emisja amoniaku i azotanów. Jest to związane głównie ze stosowaniem naturalnych nawozów (m. in. gnojowica, gnojówka, obornik) jak i mineralnych nawozów azotowych. W emisji amoniaku największy udział ma rolnictwo (97%), w tym 83% pochodzi z produkcji zwierzęcej. O tym jakie praktyki należy stosować, aby ograniczyć emisję w rolnictwie i jak wygląda sytuacja emisji w kraju można było dowiedzieć się na szkoleniu organizowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w dniu 26 marca 2019 r.

Badania nad oceną odmian w naszym kraju prowadzone są przez Centralny Ośrodek Badana Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej. Jednym z etapów oceny odmian są doświadczenia PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe). Na podstawie jego wyników sporządza się m.in. LOZ – Listy odmian zalecanych do uprawy na terenie poszczególnych województw. Warunkiem utworzenia tej listy jest m.in. coroczne prowadzenie na terenie województwa lub regionu odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń PDO w danym gatunku oraz publikowanie ich wyników.

W dniach  od 29 marca do  28 czerwca 2019 roku rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

Nabór wniosków od 29 marca do 27 maja 2019 roku

Od dnia 29 marca 2019 roku  rusza nabór wniosków w ramach którego rolnicy mogą ubiegać się o pomoc na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C).Nabór wniosków będzie prowadzony do 27 maja 2019 roku.

Znowelizowana ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich zakłada możliwość działania Kół Gospodyń Wiejskich nie tylko na wsiach, ale także na terenie sołectw w granicach miast oraz w miastach do 5 tys. mieszkańców. Projekt nowelizuje uchwaloną w listopadzie 2018 roku ustawę o kołach gospodyń wiejskich, która nadała kołom osobowość prawną oraz umożliwiła prowadzenie działalności gospodarczej. Koła Gospodyń Wiejskich zakładane na mocy tej ustawy muszą być zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło kolejną edycja konkursu pod nazwą "Wspólnie o Funduszach Europejskich". Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o środkach unijnych przyznanych w Polsce na lata 2014-2020. Do udziału w konkursie zapraszamy władze miejskie, instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW.

EFA

Rolnicy którzy posiadający więcej niż 15 ha i utrzymują obszary proekologiczne EFA będą mieli od tego roku do dyspozycji nowy element EFA. Są to grunty ugorowane z roślinami miododajnymi bogatymi w pyłek i nektar, oznaczone jako EFA1a. Za obszar taki uznawane są grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, na których w okresie od 1 stycznia do 30 września danego roku nie prowadzi się produkcji rolnej, ale wolno zasiać rośliny miododajne, które należy utrzymywać minimum przez 6 miesięcy.

Od 15 marca do 15 maja 2019 roku rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Ostateczny termin na złożenie wniosku to 10 czerwca 2019 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 16 maja 2019 r., rolnicy będą mieli pomniejszone płatności o 1% należnej kwoty.

Wiosna, lato to dobry czas na zakup nie tylko brojlerów, ale także piskląt gęsich i kaczek. Pisklęta powinny pochodzić ze sprawdzonych źródeł, być zdrowe i żywotne. Do przyzagrodowego chowu kur przeznaczonych do produkcji jaj najlepiej nadają się rasy typu ogólnoużytkowego. Do takich ras zaliczamy Rhode Island Red, Sussex, Plymouth Rock, czy mieszańce należące do linii Rosa (Rosa I-Rosa V). Przy chowie małych stad warto pokusić się o zakup piskląt rodzimych ras kur zielononóżki lub żółtonóżki kuropatwianej.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zakończył kolejny cykl szkoleń dla osób, które zadeklarowały w Planie Rozwoju Gospodarstwa dla Poddziałania „Premie dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja Małych Gospodarstw” uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Szkolenia odbywały się w Końskowoli w dniach 12-14 marca 2019 r.

Dnia 14.03.2019 r. w Restauracji Oliwia w Rykach odbyło się szkolenie dla producentów rolnych produkujących nawóz naturalny, odnośnie sporządzania planu nawozowego. Organizacją szkolenia zajął się PZDR w Rykach, Dział ekologii i ochrony środowiska LODR w Końskowoli wraz ze Spółdzielnią Mleczarską Ryki. Konferencję rozpoczął i przywitał gości kierownik PZDR Ryki - Pan Mariusz Dziliński.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, organizuje V edycję  ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs przeznaczony jest dla Kół Gospodyń Wiejskich które przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów.

Różaneczniki (Rhododendron sp.) to krzewy należące do rodziny wrzosowatych. Ich ozdobą nie tylko są bardzo liczne kwiaty, ale również liście, które po kwitnieniu dalej prezentują się pięknie. U odmian zimozielonych liście są ozdobą ogrodu podczas zimowych dni.

W pierwszej dekadzie marca pobrano monolity glebowe z plantacji ozimin na terenie poszczególnych powiatów woj. lubelskiego. W trakcie pobierania monolitów w większości przypadków gleba była niezamarznięta, bez pokrywy śnieżnej. Monolity zostały poddane ocenie w I dekadzie marca. Łącznie pobrano 121 prób dla zbóż ozimych i 44 dla rzepaku ozimego. Na większości powierzchni stan plantacji ozimin był podobny lub lepszy w porównaniu z obserwacjami wykonanymi w roku ubiegłym.

Czytaj więcej: Przezimowanie zbóż i rzepaku...

Już po raz kolejny, 11 marca 2019 Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wraz z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował szkolenie dla Producentów Bydła Mięsnego. Szkolenie otworzył zastępca Dyrektora LODR Waldemar Banach, oraz Prezes Zarządu PZHiPBM Jacek Zarzecki. Produkcja wołowiny w Polsce rośnie, a jakość mięsa wciąż się poprawia. Polska eksportuje za granicę ponad 80% wyprodukowanej wołowiny. Przewagą konkurencyjną polskiej wołowiny jest jej niższa cena w stosunku do pozostałych unijnych produktów.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej zs. w Grabanowie zorganizował 3 marca bieżącego roku X Lubelską Konferencję Pszczelarską zatytułowaną „Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa”. Konferencja odbyła się w Centrum Edukacji Ekologiczno –Rolniczej w Grabanowie. Patronat nad konferencją objęło Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Urząd Gminy w Białej Podlaskiej oraz Polski Związek Pszczelarski. Natomiast opiekę medialną nad przedsięwzięciem roztoczyło Radio Biper, Internetowy Portal Informacyjny.