W ramach projektu "Ochrona wód powierzchniowych poprzez promocję zrównoważonych praktyk rolniczych" opublikowano kalkulator dla gospodarstw. Kalkulator umożliwia w prosty i przystępny sposób obliczenie zarówno ilości strat nawozów jak i wskazanej dawki azotu w danym gospodarstwie. Obliczenia dokonywane są na podstawie takich danych, jak rodzaj uprawy, kategoria agronomiczna i pH gleby. Dokonane obliczenia pomogą ustalić właściwą dawkę nawozów jaka potrzebna jest w gospodarstwie i w ten sposób pozwolą uniknąć strat finansowych i nawozowych.

W gospodarstwie rolnym, tak jak w każdym innym miejscu produkcji powstają odpady, z którymi należy nauczyć się postępować w odpowiedni sposób. Część z tych odpadów można zagospodarować w gospodarstwie. Są to wszelkiego rodzaju odpady biodegradowalne, takie jak odchody z produkcji zwierzęcej, które wykorzystywane jako nawozy naturalne pozwalają na wytworzenie tzw. cyklu zamkniętego w gospodarstwie. Pozostałości z produkcji roślinnej takie jak słoma, młode chwasty bez nasion, siano, trociny możemy wykorzystać w procesie kompostowania.

Jednym z największych problemów naszych czasów związanych z troską o środowisko naturalne jest ogromna ilość odpadów. Zjawisko konsumpcjonizmu zwłaszcza w państwach cywilizacji zachodniej wiąże się nie tylko z poprawą komfortu życia, ale generuje również wiele niepożądanych skutków, a jednym z nich jest zanieczyszczenie środowiska. Ekonomicznie opłacalne zagospodarowanie odpadów przy użyciu najnowszych technologii i jednoczesnym ograniczeniu zużycia surowców to wielkie wyzwanie na kolejne lata dla nauki i gospodarki na całym świecie.

Intensyfikacja produkcji rolnej  ma dwa oblicza. Jedno ekonomiczne, drugie środowiskowe. Można by też powiedzieć, że kij ma dwa końce.

W celu uzyskania coraz lepszego wyniku ekonomicznego stale powiększa się powierzchnię pól uprawnych. Likwiduje się przyrodnicze elementy krajobrazu: miedze śródpolne, zakrzaczenia, zadrzewienia, oczka wodne. Jest to w pewnym sensie uzasadnione i zrozumiałe, ponieważ na dużym obszarze jednolitej uprawy łatwiej, szybciej i taniej wykonuje się zabiegi agrotechniczne. Tak też podpowiada ekonomia rolnictwa.

W dniu 21.10.2020 r. został ogłoszony nabór wniosków w drugiej części Programu Czyste Powietrze dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Ma to związek z wejściem w życie przepisów prawnych umożliwiających urzędom gmin wydawanie zaświadczeń o dochodach dla osób chcących skorzystać z programu. Od tego momentu osoby o niższych dochodach będą mogły wnioskować o wyższą dotację na wymianę pieców czy inne inwestycje uwzględnione w Programie Czyste Powietrze.