Gospodarstwo ekologiczne często mylnie kojarzone jest z brakiem stosowania jakichkolwiek nawozów.  Jest to teoria daleka od rzeczywistości, która powoduje zafałszowanie obrazu rolnictwa ekologicznego w świadomości wielu rolników. Rolnik, który prowadzi produkcję ekologiczną ma do dyspozycji cały wachlarz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby. Najważniejszą  sprawą, umożliwiającą dobór nawozów i zastosowanie odpowiednich dawek są analizy glebowe.

Rolnik ekologiczny w swojej produkcji musi ściśle stosować się do przepisów rozporządzeń unijnych 834/2007 oraz 889/2008. Zawarte są w nich wszystkie zasady produkcji ekologicznej, których przestrzeganie weryfikowane jest przez inspektora podczas kontroli gospodarstwa. Jest to niezbędny warunek uzyskania certyfikatu. Istnieje jednak możliwość uzyskania zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej.

Wobec braku jakichkolwiek herbicydów dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym zachwaszczenie staje się jednym z głównym problemów w tym systemie produkcji. Wielu rolników obawia się podjęcia ekologicznych metod ze względu na ograniczone możliwości walki z chwastami. Gospodarstwo ekologiczne kojarzy się niektórym z zaniedbanymi polami, na których rośliny uprawne zagłuszane są przez chwasty. Ta pesymistyczna wizja nie do końca jednak znajduje swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Na Lubelszczyźnie mamy wiele gospodarstw ekologicznych, które doskonale dają sobie radę z problemem zachwaszczenia.

Warszawa, 28 listopada 2018 r.

Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio, powołana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zainicjowana została przez instytucje, które łączy idea rozwoju rynku bio w Polsce. Członkami założycielami są przedstawiciele Carrefour Polska, Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz stowarzyszenia EKOŁAN. Celem działania Koalicji będzie podjęcie inicjatyw prowadzących do budowy rynku żywności bio i wdrożenie rozwiązań wspierających rozwój tego rynku w Polsce oraz podniesienie poziomu wiedzy konsumentów.