Od 1 września 2019 r. na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw weszły w życie istotne zmiany w rozliczaniu podatku VAT.

Zwrot różnicy podatku w terminie przyspieszonym

Od 1 września 2019 r. ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1018 ze zm.) wprowadzono przepisy, na podstawie których Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślił z rejestru jako podatników VAT oraz zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze jest zwolnionym podatnikiem podatku VAT.

Status rolnika ryczałtowego pozwala korzystać z prawa do zryczałtowanego zwrotu podatku naliczonego od zakupu towarów i usług niezbędnych dla produkcji rolnej, zwalniając jednocześnie z obowiązków ciążących na podatnikach VAT. Rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż, prowadzenia ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu, składania deklaracji dla podatku od towarów i usług a także dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Jeżeli rolnik ryczałtowy dokonuje sprzedaży własnych produktów rolnych lub usług w zakresie rolnictwa (leśnictwa lub rybactwa) na rzecz podatnika VAT czynnego, transakcja ta dokumentowa jest przez nabywcę.

Kim jest rolnik ryczałtowy?

Działalność rolnicza jako działalność indywidualnego gospodarstwa rolnego jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynika to z faktu, że rolnika nie obowiązują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Działalność rolnicza podlega jednak przepisom ustawy o VAT.