Produkcja drobiarska zarówno w Polsce, jak i pozostałych krajach Unii Europejskiej prowadzona jest zgodnie z wymogami prawnymi, ich celem jest uzyskanie wysokiej jakości produktów żywnościowych. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania Salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność ( Dz. Urz. UE L 325 z 12.12.2003), kraje członkowskie Unii Europejskiej ustanawiają krajowe programy zwalczania.

Dymorfizm płciowy to różnice w budowie zewnętrznej i wewnętrznej samca i samicy jednego gatunku. Występuje u wielu grup zwierząt: ssaków, ptaków, ryb, owadów, itd. Wśród ptaków dymorfizm przejawia się najczęściej jaskrawym zabarwieniem piór czy skóry samców, oraz dodatkami które mają na celu zwiększenie ich atrakcyjności względem samic.

Ptaszyniec (Dermanyssus Gallinae) – maleńki roztocz, ledwie widoczny gołym okiem. Jest najbardziej szkodliwym i najbardziej dokuczliwym pasożytem drobiu. Żeruje w ogromnych skupiskach w fermach hodowlanych kur i innych ptaków domowych. Roztocz ten atakuje kury, perliczki, indyki, bażanty, gołębie a także ptactwo dzikie, liczne ssaki, w tym również ludzi.

Polska jest potentatem w produkcji i eksporcie mięsa drobiowego. Od wejścia Polski do UE w 2004 roku sprzedaż tego mięsa za granicę zwiększyła się dwunastokrotnie. Aktualnie w Polsce produkuje się 1,5 miliona ton mięsa drobiowego. Z tego 1/3 opuszcza nasz kraj. W większości sprzedawane jest do Europy, ale mięso trafia też do Hongkongu, Wietnamu, Ghany czy Stanów Zjednoczonych.

"Kura znosi swoje jajo, ludzie jajo zabierają"...

Człowiek od zarania dziejów żywił się jajami zabierając je ptakom. Czyni to również i dziś. W starożytności Rzymianie niemalże każdą ucztę rozpoczynali od spożywania jaj. W przeszłości zjadano jaja różnych ptaków np. wronie, łabędzie, żurawie, a także indycze, kacze, przepiórcze i kurze.