W celu ograniczenia zanieczyszczenia owoców i warzyw drobnoustrojami chorobotwórczymi na etapie uprawy, zbioru i działań powiązanych.

Czytaj więcej: Zalecenia dla plantatorów...

W dniach 16 – 20 września br. 32 osobowa grupa składająca się z rolników, naukowców, przedstawicieli jednostek pracujących na rzecz rolnictwa i doradców uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Francji. Tematem wiodącym wyjazdu było „Upowszechnianie wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i osiągnięć nauki w wybranych krajach UE”. Organizowany był on w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu pn. „Rolnictwo ekologiczne – upowszechnianie wiedzy i promocja gospodarowania metodami ekologicznymi."

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało instrukcję: Zasady postępowania producenta ekologicznego w przypadku podejrzenia skażenia uprawy niedozwolonymi środkami ochrony roślin lub w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. Ma ona ułatwić rolnikom ekologicznym podejmowanie decyzji i prowadzenie działań w sytuacji znosów środków ochrony roślin z uprawy konwencjonalnej na uprawę ekologiczną.

instrukcja.pdf

Zbliża się okres  kontroli gospodarstw ekologicznych. Pierwszych  wizyt inspektorów jednostki certyfikującej (JC)  można się spodziewać po zakończonym okresie wypełniania wniosków, czyli po 15.05.2019 roku, a nawet wcześniej. Podczas kontroli  gospodarstwa  istotne jest, aby pełna dokumentacja znajdowała się u producenta. Dotyczy to gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną w całym gospodarstwie lub tylko w części. Braki w wymaganej dokumentacji mogą skutkować nałożeniem sankcji przez jednostkę certyfikującą, np. upomnieniem, wezwaniem do uzupełnienia braków, zawieszeniem certyfikatu w całości  lub jego części.

Rolnictwo ekologiczne to dziedzina, w której przy zarządzaniu produkcją należy wykazać się ogromną wiedzą, praktyką i intuicją. W tym sektorze  rolnictwa ogromną wagę przywiązuje się do profilaktyki, planowania, jak również przewidywania. Bardzo ważny jest tu odpowiedni, wieloletni,  płodozmian z udziałem roślin motylkowatych, zdrowotność materiału siewnego, nasadzeniowego, dobór  gatunków i odmian odpornych, stosowanie   przedplonów, nawozów zielonych, nawozów naturalnych, zakaz upraw w monokulturze. W gospodarstwie prowadzonym metodami ekologicznymi istotne jest zachowanie bioróżnorodności, stworzenie w nim korzystnych warunków dla tzw. naturalnych antagonistów patogenów.