Parlament Europejski, Rada i Komisja podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano za Dzień Rolnictwa Ekologicznego w UE. Inicjatywa ta wynika z Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez Komisję Europejską 25 marca 2021 r., w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat produkcji ekologicznej: czym się charakteryzuje i jakie przynosi korzyści.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w wyniku pogłębionej analizy aktualnego stanu prawnego w obszarze produkcji ekologicznej ustalono, iż minister właściwy do spraw rolnictwa może wydawać zgody na zastosowanie odstępstwa przewidzianego w załączniku II część II pkt. 1.3.4.3 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007.

18.01.2022 r. odbyła się III PREZENTACJA FIRM SKUPUJĄCYCH PRODUKTY EKOLOGICZNE zorganizowana przez DREOŚ w Końskowoli. Wideokonferencję otworzył Dyrektor LODR Pan Wiesław Orzędowski. Następnie uczestnicy wysłuchali cyklu wykładów z zakresu rolnictwa ekologicznego. Na temat "Jakie zmiany czekają rolników ekologicznych w 2022 roku z wejściem w życie nowego rozporządzenia 2018/848" wypowiedział się Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Jakości MRiRW Jan Golba.