INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W
LUBELSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W KOŃSKOWOLI

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, adres: ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola, NIP: 716-00-14-150, REGON: 004204461, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 81 889 06 54, zwany dalej „LODR”.

 1. Inspektor Ochrony Danych

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych z prośbą o udzielenie informacji. Dane kontaktowe: Elżbieta Życka, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 81 889 06 64.

 1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016), zwane dalej „Rozporządzeniem”.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez LODR w następujących celach:

 • realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. 2004 nr 251 poz. 2507 z późn. zm.), w tym świadczenia usług doradczych przez LODR,
 • zawarcia i realizacji umowy,
 • realizacji przez LODR czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez LODR,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez LODR w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec LODR.
 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia podstawą przetwarzania danych jest:

 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną,
 • przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe, o których mowa są przetwarzane w zakresie niezbędnym i adekwatnym do wymienionych powyżej celów przetwarzania.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Dane mogą być udostępniane przez LODR podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa dotyczącymi celu przetwarzania oraz określony przez powszechnie obowiązujące przepisy szczególne, w tym przepisy archiwalne.

 1. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 15-22 Rozporządzenia, osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do tego, by dane nie były przetwarzane wyłącznie w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy LODR będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. W jaki sposób nie będziemy przetwarzać danych osobowych

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Z plików cookies korzystamy jedynie w celu zapewnienia funkcjonalności oraz poprawy jakości korzystania z naszej strony internetowej.

 1. Informacje dla osób odwiedzających profil LODR w Końskowoli na portalu społecznościowym Facebook

W związku z obserwowaniem profilu LODR w Końskowoli i aktywnością użytkowników portalu Facebook obserwujących profil LODR informujemy, że administratorem danych dla dobrowolnie podanych danych osobowych użytkowników jest LODR w Końskowoli. Dane użytkowników przetwarzane są w celu promowania wydarzeń oraz usług administratora, a także w celu kontaktu z użytkownikami. Podstawą przetwarzania danych użytkowników jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji działalności administratora, poszerzaniu społeczności jego sympatyków, a także utrzymywaniu kontaktu ze wspominaną społecznością. Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania profilu przez użytkowników. Administrator nie przekazuje nikomu danych osobowych użytkowników. Do wszystkich informacji o użytkownikach ma dostęp właściciel portalu społecznościowego Facebook, a wszystkie interakcje na profilu administratora są widoczne dla jego innych użytkowników.

 1. Informacja o monitoringu wizyjnym na terenie zakładu pracy

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli stosuje monitoring rejestrujący obraz poprzez wykorzystanie kamer (monitoring wizyjny), wykonywany przez nagrywanie ciągłe, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

Podstawą prawną przetwarzania danych z monitoringu jest art. 222 Kodeksu pracy.

 

Monitoring wizyjny obejmuje:

 • w siedzibie LODR w Końskowoli przy ulicy Pożowskiej budynek Centrum Innowacyjno-Szkoleniowego z terenem przyległym i parking, budynek przechowalni z terenem przyległym w sadzie doświadczalno-wdrożeniowym oraz budynek z terenem przyległym w Pasiece hodowlanej "POŻÓG";
 • na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie wejścia do pałacu, parking obok wejść, place maszynowe.

 

Zapisy z kamer przechowywane są do 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu pochodzące z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania obrazu będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie powyższych okresów, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, nagrania obrazów uzyskane w wyniku zastosowania monitoringu podlegają zniszczeniu.

Dane mogą być udostępniane dla celów dowodowych uprawnionym organom lub instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych i postępowań. Dostęp do nagrań z monitoringu mają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora.

Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach monitoringu wizyjnego jest Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli z siedzibą przy ul. Pożowskiej 8, 24-130 Końskowola, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w LODR na adres administratora lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przebywanie na terenie objętym monitoringiem wizyjnym spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez administratora.

 

Wnioski do pobrania:

1) Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

2) Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

3) Wniosek o potwierdzenie przetwarzania danych osobowych

4) Wniosek o przeniesienie danych osobowych

5) Wniosek o sprostowanie danych

6) Wniosek o usunięcie danych osobowych

7) Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych