Z roku na rok masa produkowanych przez nas odpadów komunalnych wzrasta. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 1 lipca 2017 roku w sposób selektywny powinniśmy zbierać frakcje takie jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne a także odpady ulegające biodegradacji (w tym bioodpady). Ostatnie z nich stanowią na terenach wiejskich około 33% wszystkich produkowanych odpadów. Możemy je jednak samodzielnie zagospodarować w procesie kompostowania przynosząc tym samym korzyści zarówno sobie jak i środowisku.   

W lipcu 2018 r. wszedł w życie Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Program zobowiązuje wszystkich rolników do przestrzegania określonych w nim wymogów dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych, okresów, dawek, sposobów nawożenia, czy prowadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem.