Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie zorganizował konferencję na temat: „Program azotanowy – nowe wymagania dla rolników”, która odbyła się 12 lutego 2019 r. w Sitnie. Tematyka konferencji wzbudziła ogromne zainteresowanie. Wśród 200 słuchaczy obecni rolnicy i doradcy. Konferencję otworzył Pan Krzysztof Pilip – Kierownik PZDR Zamość.

od 15 lutego do 14 marca w 2019 roku

Po raz drugi polscy rolnicy będą obowiązkowo składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 roku możliwość złożenia oświadczenia.

W dniu 7 lutego br. w Sitnie odbyła się konferencja „Aktualne problemy w produkcji mleka”. Uczestniczyło w niej 105 rolników, doradców i przedstawicieli firm. Spotkanie otworzył  Krzysztof Pilip - kierownik PZDR w Zamościu z s. w Sitnie.

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców działających w branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych do udziału w szóstej edycji ogólnopolskiej akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”.

 

Celem realizacji działania jest poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej.

W ramach poddziałania 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, od 28 lutego do 29 marca br. trwa nabór wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

Pomoc może zostać przyznana rolnikowi lub małżonkowi rolnika, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

Wymagania:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 roku określa sposób prowadzenia przez KGW uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz warunki jakie powinna spełniać ta ewidencja, aby stanowiła podstawę do obliczenia zobowiązań podatkowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe rozporządzenie jest bezpośrednio związane z ustawą z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

W dniach 16-17 stycznia 2019 roku w Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kraśniku odbyła się  XV Konferencja Sadownicza - Jagodowe Trendy 2019. Program konferencyjny na tegorocznej edycji „Jagodowych Trendów” wzorem lat ubiegłych poruszał najistotniejsze w obecnej sytuacji na rynku owoców jagodowych problemy.  Pierwszego dnia odbyły się prelekcje:

W programie XV Międzynarodowej Konferencji Sadowniczej „Jagodowe Trendy 2019” zaprezentowano cykl wykładów poświęconych orzechom jadalnym (orzeszki pistacjowe, arachidowe, piniowe, migdały, nerkowce), ze szczególnym uwzględnieniem uprawianych w Polsce orzechów laskowych i włoskich.

W ramach XV edycji Konferencji Sadowniczej „Jagodowe trendy” w dniu 16.01.2019 r.  odbyło się forum „Orzechy – możliwości uprawy i zagospodarowania w warunkach Polski jako różnicowanie produkcji w gospodarstwach jagodowych”. W części poświęconej uprawie leszczyny wielkoowocowej prelegenci zwracali uwagę na właściwości smakowe i prozdrowotne orzechów produkowanych w Polsce w porównaniu do orzechów z krajów Europy Południowej czy Stanów Zjednoczonych.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Rolniku, od 15 stycznia do 25 czerwca 2019 roku można składać wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie w związku z prowadzonym rejestrem producentów przypomina o obowiązku rejestracji przez producentów produkcji pierwotnej (producentów płodów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produkcji środków spożywczych) oraz podmiotów  prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich.  

Z powodu nieodnowienia przez Parlament Europejski (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1500 z dnia 9 października 2018 r.) zatwierdzenia substancji czynnej tiuram, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 30 stycznia 2019 roku cofa zezwolenie na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających tę substancję. Jednocześnie w wyżej wymienionym rozporządzeniu określono terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających  substancję czynną tiuram w zależności od zastosowania.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w terminie od dnia 31 stycznia 2019 r. do dnia 1 marca 2019 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło kolejną  XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, a także aktywizacji lokalnych społeczności.

W lipcu 2018 r. wszedł w życie Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Program zobowiązuje wszystkich rolników do przestrzegania określonych w nim wymogów dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych, okresów, dawek, sposobów nawożenia, czy prowadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem.

Już od lipca 2018 roku na terenie całego kraju obowiązuje Program azotanowy, który na niektórych rolników nakłada obowiązek budowy lub przebudowy zbiorników lub płyt do przechowywania nawozów naturalnych. Dnia 21 grudnia 2018 roku ogłoszony został nabór wniosków z działania „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, w ramach którego można uzyskać pomoc na dostosowanie gospodarstwa do obowiązujących wymagań.

Ogłoszenie o konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r.  w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019

Na podstawie:

  • 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627, z późn. zm.)

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizuje trzy projekty w ramach działania M01 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałanie 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Od 1 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz, które wprowadza nowe wzory ksiąg rejestracji prowadzonych w formie papierowej.

 

Rozporządzenie określa:

Ostatniego dnia 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił, że z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje czasowe wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Nabór wniosków zostanie wznowiony niezwłocznie po aktualizacji zasad Programu Priorytetowego oraz dostosowaniu systemów teleinformatycznych obsługi Programu

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy o paszach. Nowe przepisy zakładają, że do dnia 1 stycznia 2021 r. będzie można w Polsce stosować pasze genetycznie zmodyfikowane oraz organizmy genetycznie zmodyfikowane przeznaczone do użytku paszowego w żywieniu zwierząt. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

„Realizacja działań środowiskowych na poziomie gospodarstwa” to temat konferencji, która odbyła się 18 grudnia 2018 r. w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym LODR w Końskowoli. Konferencję otworzył Pan Andrzej Ryl Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Problematyka omawianych zagadnień wzbudziła zainteresowanie 112 uczestników. Wśród słuchaczy obecni byli rolnicy i doradcy.

Zezwolenia wydane w trybie art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009,  dotyczące sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin - pozwala ona na wniosek z dnia 11 lipca 2018 r. uzupełnionego w dniu 31 sierpnia 2018 r. oraz 9 października 2018 r. przez Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego na wprowadzenie do obrotu, z przeznaczeniem do stosowania w uprawie buraka cukrowego środków ochrony roślin pod nazwą: