Zgodnie z uchwalonym 31 stycznia 2023 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie programu azotanowego dopuszczone jest stosowanie nawozów azotowych już od początku lutego pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań. W przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych średnia dobowa temperatura powietrza musi przejść przez próg 3°C, a dla pozostałych upraw średnia dobowa temperatura powietrza musi przejść przez próg 5°C.

Za przejście przez próg rozumie się termin, w którym przez 5 następujących po sobie dni, każdego dnia średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła, w zależności do rodzaju uprawy, 3°C lub 5°C. Datę przejścia średniej dobowej temperatury powietrza przez określone powyżej progi wyznacza dla terenu powiatu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Państwowy Instytut Badawczy. Wykaz powiatów, w których nastąpiło przejście średniej dobowej temperatury przez wyznaczony próg temperaturowy publikuje w lutym codziennie na stronie internetowej IMGW-PIB: https://agrometeo.imgw.pl/html/kryterium_wczesniejszego_terminu_nawozenia.html

W przypadku lokalizacji gospodarstwa na terenie dwóch lub więcej powiatów terminem rozpoczęcia nawożenia jest termin określony dla powiatu z większym udziałem procentowym powierzchni gospodarstwa w tym powiecie w stosunku do całkowitej powierzchni tego gospodarstwa.

Planując nawożenie w lutym należy pamiętać również o ogólnych wymogach wynikających z prawa azotanowego dotyczących zakazu stosowania nawozów na gruntach zalanych, nasyconych wodą, zamarzniętych lub przykrytych śniegiem oraz o zachowaniu odpowiedniej odległości od zbiorników wodnych.

Dominika Jałocha