Dnia 10.09.2018r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Nabór na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej (nie ASF) przeprowadzony będzie w terminie od dnia 15.10.2018 r. do dnia 13.11.2018 r.

Od 14 września 2018 roku do 28 września 2018 roku  mogą składać wnioski o udzielenie pomocy producenci rolni, u których w gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy.

Podatnicy podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o udzielenie pomocy od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r.

Stawka pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.

Nabór wniosków od 28 września do 27 października

Prezes Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa dnia 28 sierpnia b.r. poinformował o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Wsparcie finansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i będzie to trzeci nabór wniosków z tego poddziałania.

Rolnicy którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę mogą ubiegać się o kredyty klęskowe. O kredyt klęskowy mogą ubiegać się indywidualni rolnicy, mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa. Warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu klęskowego jest posiadanie protokołu oszacowania szkód. Protokoły sporządzają komisje powołane przez wojewodów. Wniosek o powołanie komisji składa do wojewody, wójt lub burmistrz. 

Czytaj więcej: "Pomoc dla rolników którzy..."