Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Wydarzenie przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji
 i Modernizacji Rolnictwa.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o ,,Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Konkurs skierowany jest dla dzieci urodzonych w latach 2009-2013, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego zapraszają do udziału w V edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "DORADCA ROKU".

 

Rolnicy, którzy w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” realizowali w 2023 roku następujące praktyki:

  • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji,
  • Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo,

mogli potwierdzić ich realizację w określonych terminach poprzez złożenie stosownego oświadczenia do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub poprzez wykonanie zdjęć geotagowanych.

W przypadku niedotrzymania terminów, z powodu np. wystąpienia siły wyższej, oświadczenia o realizacji praktyki lub wykonane zdjęcia geotagowane można składać do dnia wydania decyzji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ekoschemat-rolnictwo-weglowe-i-zarzadzanie-skladnikami-odzywczymi---oswiadczenia-lub-zdjecia-geotagowane-mozna-skladac-do-dnia-wydania-decyzji

W piątek, 8 marca 2024 roku rozpocznie się XXIX edycja Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach, będących miejscem spotkań rolników, producentów rolnych, dostawców usług z zakresu szeroko rozumianej branży rolniczej, producentów i dystrybutorów środków ochrony roślin, nawozów oraz specjalistycznych maszyn. W trakcie trzech dni przedstawiciele największych firm i instytucji branży rolniczej z kraju i zagranicy zaprezentują aktualne nowości w uprawie, nawożeniu, pielęgnacji, ochronie i zbiorze roślin. Ponadto odbędą się liczne pokazy najnowszej generacji narzędzi do produkcji rolnej poprawiające wydajność oraz komfort pracy.

Więcej informacji: https://www.targikielce.pl/agrotech

Sebastian Balant

DTPRD

Programy szkoleń w zakresie integrowanej produkcji roślin zarówno podstawowych jak i uzupełniających zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. z 2022 r. poz. 824) z podziałem na grupy roślin: sadownicze, warzywnicze i rolnicze. Producent, który ma w gospodarstwie różne grupy upraw nie musi robić oddzielnych szkoleń dla poszczególnych grup upraw. Taka opinię wydało MRiRW Departament Hodowli i Ochrony Roślin.

W dniach 29.02.2024 r. - 15.03.2024 r. producenci rolni, u których w gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

sposób na sukces 2000

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIV edycję ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do Konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia  uruchomione w okresie od 1 lipca 2022 do 29 lutego 2024 w jednej z trzech kategorii:

pola uprawne widziane z lotu ptaka

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło zaktualizowaną wysokość stawek płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok. Finalnie stawki te są wyższe od wcześniej projektowanych w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Aktualne stawki poszczególnych płatności za ekoschematy:

Doradcy LODR wypełniają wnioski BEZPŁATNIE!

Informujemy, że ze względu na przyjmowanie przez ARiMR wniosków od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, godziny pracy w Powiatowych Biurach Doradztwa Rolniczego LODR w Końskowoli zostały wydłużone do godziny 18.00.

dopłaty do kukurydzy

Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

pola uprawne widziane z lotu ptaka

Informujemy, że są już ustalone stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 r. Kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 r., wynosi 4,6283 zł za 1 euro. Do wyliczeń przyjęto kurs wymiany opublikowany 29 września 2023 r. przez Europejski Bank Centralny. Całkowita pula środków na płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 r. wynosi 3 519 mln zł.

pola uprawne widziane z lotu ptaka

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w 2024 r. można stosować oświadczenia zamiast zdjęć geotagowanych, aby potwierdzić realizację dwóch praktyk w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”.

Które praktyki można potwierdzać poprzez oświadczenia?

W 2024 roku w województwie lubelskim stwierdzono ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu. Choroba ta jest bardzo zaraźliwa i powoduje ogromne straty ekonomiczne. Głównym źródłem zakażenia wirusem grypy ptaków są dzikie ptaki, zwłaszcza wodne. Istotną rolę w przenoszeniu wirusa HPAI do stad drobiu odgrywa człowiek.

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie umożliwiające w 2024 r. odstępstwo od stosowania normy GAEC 8, w zakresie wymogu przeznaczenia 4% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne (ugorowanie).

Więcej informacji na stronie MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zmiana-decyzji-komisji-europejskiej-ws-ugorowania-4-gruntow-w-roku-2024

Terminy nawożenia azotem zostały określone na podstawie przepisów prawnych które pojawiły się po wejściu w życie ustawy Prawo Wodne z 2017 r.  W związku z tym, wiosenny termin nawożenia nawozami zawierającymi azot można było rozpocząć dopiero po 1 marca. Termin ten był sztywny, niezależnie od warunków atmosferycznych oraz terminu wznowienia wegetacji zbóż i rzepaku. W ubiegłym roku rolnicy doczekali się zmian tego dość kontrowersyjnego przepisu.

Zgodnie z uchwalonym 31 stycznia 2023 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie programu azotanowego dopuszczone jest stosowanie nawozów azotowych już od początku lutego pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań. W przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych średnia dobowa temperatura powietrza musi przejść przez próg 3°C, a dla pozostałych upraw średnia dobowa temperatura powietrza musi przejść przez próg 5°C.

Jak co roku w COBORU odbyło się spotkanie Komisji ds. rejestracji odmian buraka, które miało miejsce 23 stycznia 2024 r. Po pozytywnym zaopiniowaniu zostało wpisane do Krajowego Rejestru 19 odmian buraków cukrowych (7  z nich należą do typu normalno plennego , 8 do wysoko plennego, 4 do nisko plennego w tym 1 to typ „Conviso Smart”)

W Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli w dniach 2- 4 luty 2024 roku odbyła się Konferencja Pszczelarska, w której uczestniczyło blisko 300 pszczelarzy z całej Polski, Ukrainy, Litwy, Austrii oraz ze Słowacji. Organizatorami spotkania byli Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.

Badania nad oceną odmian w naszym kraju prowadzone są przez Centralny Ośrodek Badana Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej. Jednym z etapów oceny odmian są doświadczenia PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe). Na podstawie tych wyników sporządzane są Listy odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie poszczególnych województw.

W związku z rozpoczęciem wdrażania nowej perspektywy unijnej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na stronie internetowej ARiMR dostępny jest harmonogram naboru wniosków o przyznanie pomocy w 2024 roku. Jest to harmonogram zamieszczony w dwóch wersjach: pierwsza z wyszczególnionymi limitami wsparcia oraz terminami składania poszczególnych rodzajów wniosków oraz druga wersja w formie opisowej w której wskazane zostały cele poszczególnych interwencji, rodzaje operacji objęte wsparciem oraz którzy rolnicy mogą skorzystać z pomocy.

logotypy_projekt_Unia-Europejska_PROW2014-2020

W dniu 27 grudnia 2023 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zawarł umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na realizację operacji w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i interwencji w ramach II filara Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (interwencje ekologiczne, interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało broszury informacyjne.

W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne z dnia 07.07.2022r.  ruszyły kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzone przez urzędników samorządowych. Zmiana ustawy nakłada na samorządy obowiązek prowadzenia kontroli co najmniej raz na dwa lata i przekazania sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu  gospodarki wodnej PGW Wody Polskie, nie później niż do końca kwietnia następnego roku.

Po posiedzeniu Komisji, które odbyło się 31.01.2024 r. w Słupi Wielkiej siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych pozytywnie zostało zaopiniowane wpisanie do Krajowego Rejestru 9 odmian ziemniaka: 6  to odmiany jadalne, w tym po 2 odmiany  bardzo wczesne, wczesne i średnio wczesne oraz 3 odmiany skrobiowe wszystkie średnio wczesne.

Służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozyskały informację, że ok. 1 tys. loginów i haseł użytkowników systemów informatycznych ARiMR jest dostępnych w sieci Darknet.

W związku z tym w systemach ARiMR została na zidentyfikowanych loginach Beneficjentów wymuszona zmiana haseł, tzn. Beneficjenci nie będą mogli zalogować się do systemów ARiMR bez uprzedniej zmiany hasła, która nastąpi od razu przy pierwszej próbie zalogowania się. 

Od 25 stycznia do 23 lutego 2024r. można składać wnioski o dofinansowanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. O takie dofinasowanie mogą starać się rolnicy, którzy są wpisani do ewidencji producentów, rolnicy, którym została przyznana jednolita płatność obszarowa albo którzy prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Istotnym do spełnienia warunkiem jest również odbycie szkolenia z zakresu efektywności energetycznej nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub zobowiązanie się do ukończenia takiego kursu.

INTER-NAW jest  aplikacją służącą do opracowania kompleksowego planu nawożenia azotem, fosforem, potasem, magnezem, mikroelementami oraz wapnowania gleb. Jej nowa wersja umożliwia importowanie danych z plików wygenerowanych z systemów agencyjnych ARiMR (z aplikacji WniosekPlus – działki i uprawy oraz z IRZplus – produkcja zwierzęca) i aplikacji Stany CC.