Od 1 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz, które wprowadza nowe wzory ksiąg rejestracji prowadzonych w formie papierowej.

 

Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz;

2) wzór księgi rejestracji bydła, świń, owiec i kóz prowadzonej w formie papierowej;

3) zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji świń.

 

Wpisu do księgi rejestracji, o której mowa w powyższym rozporządzeniu dokonuje się w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.

W przypadku księgi rejestracji świń prowadzonej w siedzibie stada położonej na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, wpisu do księgi dokonuje się w terminie 2 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.

 

Rozporządzenie umożliwia również odstąpienie od obowiązku prowadzenia księgi rejestracji w formie papierowej przez tych posiadaczy bydła, świń, owiec lub kóz, którzy mają dostęp do systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obsługującego rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i za jego pośrednictwem (tzw. portal IRZPlus) zgłaszają zdarzenia dotyczące posiadanych przez nich zwierząt.

 

Zdarzenia powstałe po 1 stycznia 2019 roku umieszcza się już w księgach rejestracji prowadzonych w wersji papierowej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia ww.

 

Olga Noworolnik