Od  14 stycznia 2021 r. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producenci rolni mogą składać wnioski o udzielenie oprocentowanej pożyczki na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Pożyczki na spłatę zadłużenia mogą być udzielane nie później niż do 31 grudnia 2021 r.

O pomoc w formie oprocentowanej pożyczki może ubiegać się podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, który:

a) jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

b) ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) jest właścicielem gospodarstwa rolnego;

d) jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem;

e) co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, zwaną dalej „działalnością rolniczą”, za którą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb, w gospodarstwie, licząc od dnia powstania wobec tego podmiotu obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego w odniesieniu do gruntów wchodzących w skład tego gospodarstwa;

f) jest niewypłacalny tzn. utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, tj. jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące, a w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące;

g) znajduje się w trudnej sytuacji.

 

Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest opracowanie przez zainteresowany podmiot planu restrukturyzacji, który zostanie zaakceptowany przez właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania lub siedzibę dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

 

W  zależności  od  potencjału  danego rolnika/beneficjenta w planie restrukturyzacji powinna zostać wskazana ścieżka  prowadząca  do  odzyskania  płynności  finansowej beneficjenta i możliwości generowania zysków. Może to nastąpić poprzez: reorganizację i racjonalizację prowadzonej działalności (obejmuje wycofanie  się z przynoszących straty działań), bądź restrukturyzację  istniejącej  działalności  lub ich dywersyfikację w kierunku nowej, rentownej działalności. Oczekiwane  wyniki  planowanej  restrukturyzacji  powinny zostać  przestawione w scenariuszu  podstawowym i scenariuszu pesymistycznym.   

W tym celu w planie  restrukturyzacji powinien zostać uwzględniony m.in.:

- aktualny  stan  popytu i podaży;

- prognoza popytu na surowce produkowane w danym gospodarstwie rolnym i podaży  tych  surowców;

- główne  czynniki  kosztów  dla  danego sektora produkcji  rolniczej   odzwierciedlające   założenia   scenariusza podstawowego i scenariusza   pesymistycznego;

- mocne i słabe strony producenta  rolnego  oraz  prowadzonej  przez  niego  działalności  rolniczej.

 

Określone w planie restrukturyzacji przywrócenie płynności finansowej, czyli powrót do rentowności powinien wynikać przede wszystkim ze środków wewnętrznych obejmujących w szczególności wycofanie się z działalności, która w perspektywie średnioterminowej nadal  przynosiłaby straty  strukturalne.  Nie może wynikać z przyjęcia  optymistycznych  założeń  dotyczących  takich  czynników zewnętrznych, jak: zmiany cen, zmiany popytu na ograniczone zasoby lub ich podaży.

Po zrealizowaniu planu  restrukturyzacji producent rolny powinien osiągnąć długoterminową rentowność i powinien być w stanie samodzielnie konkurować na rynku.

 

Kwota pożyczki nie może przekroczyć 5 mln zł i wysokości długów wymagalnych, a pożyczkobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 25% kosztów restrukturyzacji – w przypadku mikro i małego przedsiębiorcy lub 40% kosztów restrukturyzacji – w przypadku średniego przedsiębiorcy. Pożyczka może zostać udzielona maksymalnie na okres 15 lat z rocznym okresem karencji w spłacie pożyczki.

 

Źródło :  https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pozyczka-na-sfinansowanie-splaty-zadluzenia-powstalego-w-zwiazku-z-prowadzeniem-dzialalnosci-rolniczej.html

Ewelina Raczyńska