Logo LODR

Logo UP

W latach 2012 – 2018 na terenie Sadu Doświadczalno – Wdrożeniowego LODR we współpracy z UP Lublin prowadzone były ścisłe prace doświadczalne nad skutecznością dyspenserów feromonowych produkcji japońskiej w ograniczaniu populacji i szkód wyrządzanych przez owocówkę jabłkóweczkę i zwójkówki w jabłoniach i gruszach oraz przeziernika porzeczkowca w porzeczkach czarnych. Przez ostatnie dwa lata ta innowacyjna metoda była wdrażana i upowszechniana w praktyce w Sadzie LODR i indywidualnych, wdrożeniowych gospodarstwach sadowniczych woj. lubelskiego z bardzo dobrym skutkiem. Na szczególną uwagę  zasługuje brak ingerencji chemicznej przy zastosowaniu tej metody, co wpisuje się w strategię bezpiecznej produkcji bez pozostałości niepożądanych substancji chemicznych w owocach.

Nie bez znaczenia jest także zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa w odniesieniu do owadów zapylających w tym  murarek i pszczół miodnych. Metoda feromonowa ograniczania populacji i  szkodliwości groźnych gospodarczo szkodników może być stosowana bez konieczności zachowania okresu prewencji dla zapylaczy, tak ważnych w celu osiągania wysokich plonów i najwyższej jakości owoców. Jest to nowoczesna metoda, bezpieczna dla ludzi, pożytecznej fauny , flory i szeroko rozumianego środowiska naturalnego.

Wszystkie testowane dyspensery feromonowe tj. Isomate CTTOwocówka jabłkóweczka, CLSOwocówka jabłkóweczka i zwójkówki i  Isonet Z - Przeziernik porzeczkowiec  zostały już dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie całego kraju. Dostępne są w sprzedaży w hurtowniach i sklepach handlujących środkami ochrony roślin zwykle w pierwszej połowie roku. Zachęcamy wszystkich sadowników, plantatorów krzewów owocowych i działkowców do wywieszania dyspenserów feromonowych w swoich uprawach.

Od 2018 roku na terenie Sadu Doświadczalno – Wdrożeniowego LODR w Końskowoli przez ostatnie trzy lata prowadzone są doświadczenia ścisłe przed rejestrowe  nad skutecznością zwalczania szkodników w tym kwieciaka jabłkowca z zastosowaniem bezpiecznych, nisko karencyjnych i nisko prewencyjnych preparatów nowej generacji. Końcowym efektem prac może być rejestracja tych preparatów w sadach jabłoniowych i dopuszczenie do stosowania w Polsce.

Zdzisław Partyka  

Japoński dyspenser feromonowy Isomate CLS - ogranicza owocówki i zwójkówki w jabłoniach i gruszach

Japoński dyspenser Isomate CLS w  Sadzie LODR

Japoński dyspenser feromonowy Isonet Z ograniczajacy przeziernika porzeczkowca

Japoński dyspenser feromonowy Isonet Z na plantacji porzeczek w Sadzie LODR