KGW zarejestrowane w KRSie będą mogły otrzymywać środki na tych samych zasadach co KGW wpisane do Krajowego Rejestru KGW. Dnia 21 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17.09. zmieniające rozporządzenie w/s szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa ARiMR pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. poz. 1794)Zmiana przepisów daje możliwości uzyskania pomocy finansowej przez wszystkie koła gospodyń wiejskich, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w art. 35 ustawy. Wcześniej, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia wniosek o przyznanie pomocy mógł być złożony tylko przez koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, i któremu w związku z tym wpisem został nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON.

Dotychczasowa regulacja wykluczała zatem możliwość ubiegania się o pomoc finansową przez koło gospodyń wiejskich, jeżeli przypisany mu numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer REGON nie został nadany w związku wpisem do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (np.: działające w formie stowarzyszenia).

Rozporządzenie przewiduje, że koła gospodyń wiejskich, którym odmówiono przyznania pomocy finansowej w 2019 r., z powodu niespełnienia warunków określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia, będą mogły w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia złożyć ponownie wniosek o przyznanie pomocy finansowej.

Źródło: kobietynawsi.blogspot.com