Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Od 26 lutego do 23 marca w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przeprowadzony został cykl 5 szkoleń, które zainaugurowała konferencja. Szkolenia miały na celu przygotowanie polskiego rolnictwa na trwające zmiany klimatyczne. Projekt wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Głównym celem projektu jest tworzenie lokalnych partnerstw do spraw wody w każdym powiecie województwa lubelskiego.

W dniu 23 marca 2021 r. pracownicy Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizowali wideokonferencję pt. „Gospodarstwa Opiekuńcze  – wyzwanie dla obszarów wiejskich”. Wśród ponad dziewięćdziesięciu osób, które zgłosiły się na webinarium i uczestniczyły w wideokonferencji byli przedstawiciele różnych środowisk zainteresowani tematem usług opiekuńczych. Z zaproszenia skorzystali rolnicy, pracownicy gmin i ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego, ale także pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego z różnych stron Polski. Konferencję otworzył Pan Wiesław Orzędowski - dyrektor LODR w Końskowoli.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli realizuje dwa innowacyjne projekty w ramach działania „Współpraca”, które dotyczą użytków zielonych. Pierwszym projektem jest „LODRON” – do monitorowania plonu pastwisk i stworzenia aplikacji komputerowej ułatwiającej zarządzanie wypasem bydła, a drugi projekt „Bazydrill” ma na celu budowę innowacyjnego siewnika do podsiewu użytków zielonych. Oba projekty wykorzystują najnowsze osiągnięcia i rozwiązania technologiczne wpisując się w rozwój tzw. rolnictwa precyzyjnego i przyczyniają się do większej dbałości o środowisko.

W dniu 18 marca 2021 r. w LODR w Końskowoli odbyła się wideokonferencja pt.: „Ograniczenie ryzyka oraz ochrona przed jego skutkami – ubezpieczenia w rolnictwie”, której organizatorem był Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. Konferencję otworzył Dyrektor LODR w Końskowoli Wiesław Orzędowski. Pierwszym wykładowcą był Dariusz Skowroński – zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Rolnych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie, który przedstawił ofertę dla rolników oraz praktyczne wskazówki dotyczące sposobu ubezpieczeń upraw, zwierząt oraz budynków gospodarczych.

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dnia 2 marca br. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyła się wideokonferencja pt. „Nowe technologie uprawy roślin bobowatych grubonasiennych oraz soi”. Jej organizatorem był Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa. Wideokonferencja została zrealizowana w ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem operacji było upowszechnienie wiedzy na temat innowacyjnych technologii uprawy roślin bobowatych grubonasiennych (grochu, bobiku, łubinów) oraz soi, których wykorzystanie będzie sprzyjało łagodzeniu skutków niekorzystnego oddziaływania warunków glebowo-klimatycznych na wzrost i rozwój ww. gatunków oraz umożliwi uzyskanie zadowalających plonów o dobrej jakości.