Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym  Komisji  2019/1090 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dimetoat zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. L 173 z 27.06.2019, str. 39) powyżej wskazana substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin.

Całość wypowiedzi dostępna w poniższym linku:

https://radio.lublin.pl/2020/06/drony-w-rolnictwie-nowosc-ktora-ma-szanse-sie-sprawdzic/

16 czerwca br. prezydent RP A. Duda podpisał nowelizację Ustawy o nawozach i nawożeniu. W ustawie wprowadzono zmiany wynikające z rozporządzeń unijnych. Nakładają one na Państwa Członkowskie obowiązek wyznaczania organu notyfikującego. Ustawa ta wskazuje, że organem notyfikującym w Polsce będzie minister właściwy ds. gospodarki. Natomiast do monitorowania jednostek notyfikowanych mianowano Polskie Centrum Akredytacji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z pewnymi wyjątkami.

"– Chcemy pokazać nasz dorobek związany z prowadzeniem pól doświadczalnych – mówi Dariusz Krzywiec z Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa.
– Przede wszystkim kolekcję odmian tych najnowszych, które wykazują się najlepszymi cechami użytkowymi – dodaje."

Całość wypowiedzi dostępna w poniższym linku:

https://radio.lublin.pl/2020/06/lubelski-osrodek-doradztwa-rolniczego-w-konskowoli-zaprasza-na-dni-pola/

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu i Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Celem Konkursu jest identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych, oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. W ramach Konkursu promowane są rozwiązania zarówno zmierzające do wzrostu sprzedaży produktów RE, jak też mające na celu wprowadzanie rozwiązań przyjaznych środowisku.

Najgroźniejszym szkodnikiem czereśni i wiśni powodującym robaczywienie owoców w lubelskich sadach i ogrodach działkowych jeszcze do niedawna była tylko nasionnica trześniówka (Rhagoletis cerasi). Od kilku lat obok tej znanej sadownikom nasionnicy zaczęła pojawiać się nasionnica wschodnia (Rhagoletis cingulata) pochodząca z Ameryki Północnej, łudząco podobna do poprzedniczki, przyczyniająca się do robaczywienia owoców czereśni i wiśni, głównie odmian później dojrzewających. Muchy nasionnicy trześniówki zazwyczaj wylatują w końcu maja i na przełomie maja i czerwca.