Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2021.

Celem programu Kultura – Interwencje 2021 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura – Interwencje 2021 są:

- samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);

- organizacje pozarządowe;

- koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);

- kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 19 kwietnia do 29 października 2021 roku.

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 roku.

 

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 mln zł. 

 

Dofinansowanie zadania może wynosić do 75% budżetu zadania - każdy wniosek ma mieć 25% finansowego wkładu własnego.

 

 

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

 

1) organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów,

szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów,

przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli

teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne

społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line;

 

2) organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk

kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line;

 

3) organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie,

wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line;

 

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na pokrycie:

 

1) wydatków inwestycyjnych;

 

2) zakupu środków trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. rzeczowych aktywów trwałych i zrównanych z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletnych, zdatnych do użytku i przeznaczonych na potrzeby jednostki - niezależnie od ich wartości jednostkowej;

 

3) zakupu wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. nabytych przez jednostkę, zaliczanych do aktywów trwałych, praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczonych do używania na potrzeby jednostki - niezależnie od ich wartości jednostkowej.

 

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł.

 

Regulamin, formularz wniosku i wniosek wzorcowy jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Kultury:

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-2021