Dobrostan zwierząt to stan zdrowia fizycznego i psychicznego, w który zwierzę pozostaje w pełnej harmonii z otaczającym je środowiskiem. Oznacza to, że w procesie hodowli utrzymane są odpowiednie warunki bytowania, które nie odbiegają znacznie od tych naturalnych.  Bardzo często zdarza się jednak, że w warunkach intensywnego chowu, zwierzętom brak podstawowych potrzeb behawioralnych. Najczęściej spotykanym w budynkach inwentarskich odchyleniem od prawidłowych wymogów dobrostanu jest nadmierne zagęszczenie zwierząt (zbyt duża obsada), które w znacznym stopniu ogranicza możliwość poruszania się, narażają na kontuzje i urazy, powoduje nadmierny stres prowadzący do zaburzeń emocjonalnych i somatycznych, niepokój zwierząt oraz bardzo negatywnie wpływa na ich produkcyjność.

Szanowni Rolnicy i Sadownicy

Znajdujemy się obecnie w sytuacji wymagającej od nas wszystkich olbrzymiej odpowiedzialności i rozwagi. Nasze codzienne życie uległo diametralnej zmianie.

Niemniej jednak, życie na polskiej wsi musi przebiegać w wyznaczonym rytmie, aby zapewnić nam wszystkim dostęp do zdrowej żywności. To kwestia strategiczna dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej Obywateli.

Czytaj więcej: List do rolników sadowników

CIT-8 dla KGW już oficjalnie do 31 lipca! Termin został przedłużony ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Tekst rozporządzenia: https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.064.0000542,metryka,rozporzadzenie-ministra-finansow-w-sprawie-przedluzenia-terminu-do-zlozenia-zeznania-o-wysokosci-dochodu-osiagnietego-straty-poniesionej-i-wplaty-naleznego-podatku-przez-podatnikow-podatku-dochodowego.html

Źródło : ARiMR

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że we współpracy z przedstawicielami związków branżowych Polpig oraz Polsus, zostały opracowane zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie. Mają one na celu uzyskanie odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF, pobranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia. 

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/odstepstwa-od-obowiazku-wykonywania-badan-krwi-u-swin-w-kierunku-asf

Prezentowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 - epidemii, z którą aktualnie walczy cały świat. To nie koniec podobnych rozwiązań. Trwają już prace nad projektem kolejnej specustawy w tym zakresie. Każde dobre rozwiązanie, mające na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19, zaproponowane przez zainteresowane podmioty, zwłaszcza przez rolników, ma szansę znaleźć poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najwazniejsze-rozwiazania-tarczy-antykryzysowej-dla-rolnictwa

Serduszka okazałe (Dicentra spectabilis/Lamprocapnos spectabilis) to bylina pochodząca z rodziny makowatych Papaveraceae, Jej pierwotne miejsce to m.in. tereny Azji. Bylinę tą śmiało można sadzić w ogrodzie, na rabatach, ogrodach skalnych czy na trawnikach jako soliter. Jest rośliną bardzo trwałą. Może ona rosnąć w ogrodzie przez wiele lat. Nadaje się także na kwiat cięty.

Zarządzanie ryzykiem w polskim rolnictwie jest dziedziną nową i rzadko stosowaną, aczkolwiek jej znaczenie rośnie, zwłaszcza w obecnych realiach rynkowych. W dniu 3 marca 2020 r. w LODR w Końskowoli odbyła się konferencja pt.: „Zarządzanie ryzykiem produkcyjnym w gospodarstwie – ubezpieczenia w rolnictwie”, której organizatorem był Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. Spotkanie otworzyła Agata Kamińska pełniąca obowiązki Kierownika Działu Ekonomiki LODR. Pierwszym wykładowcą był Marek Siuciak - broker innowacji z LODR w Końskowoli, który zaprezentował działanie „Współpraca”.

Główny Lekarz Weterynarii ogłosił wytyczne dla rolników w związku z koronawirusem. Czy rolnik objęty kwarantanną ze względu na koronawirusa może opiekować się krowami czy trzodą chlewną? Co ma zrobić rolnik, który nie ma możliwości opieki nad zwierzętami gospodarskimi? Jakie są procedury w tym zakresie?

Przy ubieganiu się o środki finansowe w ramach programu „Dobrostan zwierząt” – dobrostan loch (wariant 1.1 Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach) wymagane jest dodatkowe oznakowanie loch kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

Indywidualny numer identyfikacyjny lochy jest numerem niepowtarzalnym. Składa się z:

W trosce o umożliwienie konsumentom dostępu do dobrej, polskiej żywności, zachowanie bytu rolników i sprzedawców apeluję do samorządów o niezamykanie targowisk i bazarów. Uważajmy na siebie i innych, ale też wspierajmy się – zaapelował dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Wdrożone w życie przepisy, ograniczające przebywanie poza miejscem zamieszkania, dopuszczają możliwość robienia zakupów spożywczych i dotarcie do pracy. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie minister J.K. Ardanowski zwraca uwagę, że targowiska i bazary to miejsca pracy wielu osób i ich rodzin. To miejsca, na które docierają produkty od rolników, którzy mają ograniczony dziś zbyt z powodu zamknięcia barów, restauracji czy stołówek.

Tegoroczna zima była wyjątkowo ciepła, rośliny przezimowały dobrze i wegetacja już trwa. Ostatnie znaczące spadki temperatur z pewnością nie są obojętne dla roślin. Największe spadki temperatury były w nocy z 14 na 15 marca gdy w okolicach Lublina termometry pokazały minimalną temperaturę -8°C i w nocy z 21 na 22 oraz z 22 na 23 marca odnotowano -6°C. Zarówno przed pierwszym przymrozkiem jak i kolejnymi następowały okresy ocieplenia, gdzie w dzień temperatury dochodziły do ponad 15°C. Przymrozki zapowiadane są jeszcze do czwartku 26 marca, a później prognozy zapowiadają ocieplenie.

Na terenie województwa lubelskiego, na większości plantacji rzepaku ozimego zastosowano już azot w pełnej dawce, a rośliny intensywnie strzelają w pęd główny. Obecnie jest to faza od pierwszego międzywęźla (BBCH 31) nawet do formowania pąków kwiatowych (BBCH 51). W tym okresie należy niezwłocznie zastosować fungicydy skracające oraz przyjrzeć się nalotom pierwszych szkodników łodygowych np. chowacza brukwiaczka lub chowacza czterozębnego. Pierwsze sygnały nalotów tych szkodników na naszym terenie już odnotowano. Niestety obecna aura uniemożliwia terminowe wykonanie tych zabiegów.

Jak co roku w COBORU odbyło się spotkanie Komisji ds. rejestracji odmian buraka w kadencji 2017–2020. Po pozytywnym zaopiniowaniu zostało wpisane do Krajowego Rejestru jedenaście odmian buraków, 10 odmian buraka cukrowego (5  z nich należą do typu normalnego, 3 do normalno-cukrowego i 2 do normalno-plennego) oraz jedna odmiana buraka pastewnego

Do rozpoczęcia prac związanych z siewem soi pozostało jeszcze trochę czasu, ale warto tę chwilę wykorzystać na zapoznanie się z charakterystyką odmian tego gatunku zalecanych do uprawy w woj. lubelskim. Lista odmian zalecanych do uprawy soi na obszarze naszego województwa została sporządzona po raz drugi, na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego  (PDO) w latach 2017-2019. Badania prowadzone były w trzech punktach doświadczalnych w województwie lubelskim. W tym roku na Liście Odmian Zalecanych do uprawy znalazły się następujące odmiany soi (cztery odmiany pochodzące ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych CCA): średnio wczesne - Abelina i Sirelia (CCA), późne - Brunensis (CCA) i ES Comandor, bardzo późne – Kofu (CCA), Naya (CCA) i Petrina.

Cięcie roślin jest bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym w uprawie roślin ozdobnych. Wpływa ono pozytywnie na wzrost i obfitsze kwitnienie roślin. Chcąc wykonać ten zabieg należy kierować się pewnymi zasadami w zależności od grupy roślin. Rośliny, które zostały kupione z gołym korzeniem, należy przyciąć tak, aby wyrównać proporcje między korzeniem a częścią nadziemną ( korzeń został przycięty po wykopaniu z gruntu). Na każdym z pędów, które przycinamy powinniśmy pozostawić około 2 do 5 pąków. Nie bez znaczenia jest także odległość miejsca cięcia od ostatniego pąka skierowanego na zewnątrz, która powinna wynosić około 0,5 cm.

W dniu 13.03.2020 roku opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw dwie kluczowe ustawy dla zapewnienia bezpieczeństwa fitosanitarnego w Polsce:

  1. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o ochronie roślin przed agrofagami;
  2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jeśli odbywasz kwarantannę w domu, czyli jesteś zdrowy, ale miałeś kontakt z osobą chorą lub właśnie wróciłeś z zagranicy - bezwzględnie stosuj się do poniższych zaleceń przez 14 dni.

Czytaj więcej: Informacja dla rolników...

Siewy bobiku, łubinu i grochu zaleca się przeprowadzić jak najwcześniej. Zwykle ruszają one już w połowie marca. Wszystko zależy od możliwości wjazdu w pole i temperatury gleby, która umożliwia kiełkowanie nasion oraz względów organizacyjnych gospodarstwa. Na chwilę obecną warunki pogodowe sprzyjają siewom ww. gatunków bobowatych. Wczesny siew daje możliwość wykorzystania większej ilości wody zmagazynowanej w glebie przez zimę. Oczywiście o ile takowe istnieją. Bezśnieżna, sucha i ciepła zima spowodowała, że tych zapasów było niewiele.

W  ramach wykonywania działania Dobrostan w danym gospodarstwie, należy zebrać podstawowe informacje o gospodarstwie o  jego  systemie  produkcji oraz dokonać pomiarów powierzchni  bytowych zwierząt w  obiektach  inwentarskich. Wszelkie informacje i pomiary muszą być rzetelne i dokładne, ponieważ od tego zależy opracowanie poprawnego i kompletnego planu.

Należy wykonać szkic budynków  inwentarskich oraz  kojców/sekcji w których przebywają zwierzęta  (nanieść wymiary każdego kojca/sekcji, wpisać ile sztuk zwierząt jest aktualnie w każdym).

Prezes ARiMR ogłosił nabór na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych. 

Porzeczka jest gatunkiem sadowniczym krzewów owocowych wcześnie rozpoczynającym wegetację. Na stanowiskach o wystawie południowej, południowo – wschodniej i południowo- zachodniej już w połowie marca nastąpiło „ruszenie wegetacji” objawiające się rozwojem pąków porzeczek czarnych, czerwonych i białych. Wraz z rozwojem pąków postępuje rozwój form zimujących agrofagów, a szczególnie szkodników. Do najwcześniej pojawiających się szkodników w plantacjach porzeczkowych zalicza się krzywik porzeczkowiaczek.

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

10.03.2020 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie zostało przeprowadzone Szkolenie Powiatowe n/t „Rolnictwo Ekologiczne”. Takie szkolenie było oczekiwane przez rolników naszego powiatu. Frekwencja dopisała, przybyło bowiem 40 rolników - ekologów. Organizatorem szkolenia była Anna Łukasiuk - St. Doradca ds. Ekologii i Ochrony Środowiska z Biura Powiatowego PZDR we Włodawie, która w swoim wystąpieniu przedstawiła całą istotę prowadzenia upraw metodami ekologicznymi. Zaproszony gość Dyrektor Ekogwarancji, pan Marcin Gąbka zaprezentował z kolei tematykę rolnictwa ekologicznego z punktu widzenia jednostki certyfikującej.

Szanowni Państwo!

W związku z poważnym zagrożeniem epidemiologicznym związanym  z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie realizacji dopłat obszarowych 2020.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w celu zapewnienia bezpieczeństwa wizyt rolników w biurach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, w siedzibie LODR w Końskowoli oraz w urzędach na terenie gmin, gdzie dyżurują doradcy LODR wprowadza szczególne środki ostrożności.