1.Pomoc dla posiadaczy świń utrzymujących nie więcej niż 50 sztuk zwierząt, którzy otrzymali nakaz wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu niespełnienia wymagań związanych z ASF

O pomoc z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny mogą ubiegać się posiadacze świń, pod warunkiem, że:

- otrzymali decyzję powiatowego lekarza weterynarii, wydaną na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazującą zabicie lub ubój świń oraz zakazującą ich utrzymywania w gospodarstwie/siedzibie stada,

- w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., utrzymywali łącznie we wszystkich posiadanych siedzibach stad średnio nie więcej niż 50 świń i w dniu kontroli, która doprowadziła do wydania decyzji nakazującej zaprzestanie produkcji wieprzowiny, posiadali co najmniej jedną świnię,

- świnie opuściły gospodarstwo w czasie wyznaczonym przez lekarza weterynarii, nie później niż 120 dni od wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń

- nie otrzymali z tytułu nieutrzymywania pomocy finansowej z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu Unii Europejskiej (w tym w ramach Programu rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń objętych programem bioasekuracji), środków z ubezpieczenia lub pomocy ze środków weterynaryjnych.

 

Kwota należnej pomocy z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny ustala się w oparciu o średnią liczbę świń utrzymywanych w okresie referencyjnym w siedzibie stada, której dotyczy decyzja zakazująca utrzymywania świń, w podziale na prosięta o masie do 20 kg i inne świnie oraz kwoty pomocy za sztukę, które wynoszą:

 • 190 zł - w przypadku prosiąt o masie do 20 kg,
 • 300 zł – w przypadku innych świń.

 

Wnioski należy składać w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę posiadacza świń, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR, w terminie 150 dni od dnia wydania decyzji PLW, jednak nie później niż do dnia 14 sierpnia 2018 r.

 

 

 1. Pomoc na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanego przez producenta świń z terenu ASF – WNIOSKI PRZYJMOWANE BEZTERMINOWO

 

Pomoc udzielana na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta trzody chlewnej ze sprzedaży:

 • od 1 lipca 2017 r. świń z siedziby stada położonej na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • w 2017 r. w związku z wprowadzeniem, w tym roku, na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zakazu przemieszczania świń lub obrotu świniami na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na którym znajduje się siedziba stada producenta trzody chlewnej

 

Wysokość pomocy jest obliczana dla każdej siedziby stada oddzielnie.

Do wniosku dołącza się:

- kopie faktur lub faktur RR lub innych dowodów księgowych potwierdzających uzyskane dochody za okres niezbędny do obliczenia kwoty pomocy.

- zgodę współposiadaczy gospodarstwa na ubieganie się o pomoc finansową, jeżeli gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania, złożoną na formularzu udostępnionym przez ARiMR

 

 1. Pożyczka na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF – WNIOSKI PRZYJMOWANE BEZTERMINOWO

 

Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na wyżej wymienionych obszarach, np.:

 • zobowiązania z tytułu umów sprzedaży w tym nieopłaconych faktur np. za maszyny i urządzenia, materiał siewny, inwentarz żywy, itp.
 • zobowiązania z tytułu umów kredytu lub pożyczek (w tym kredytów konsolidacyjnych, oraz kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania);
 • opłaty z tytułu poboru wody, energii, odbioru ścieków;
 • opłaty na rzecz spółek wodnych;
 • opłaty z tytułów umów ubezpieczeniowych;
 • zobowiązania z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości, tym wobec KOWR lub jednostek samorządu terytorialnego;

Do kwoty zobowiązań cywilnoprawnych nie wlicza się odsetek. Ponadto, przeznaczenie pożyczki nie obejmuje zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz budżetu środków europejskich.

Maksymalna kwota pożyczek wynosi od 50.000 zł do 1.000.000 zł na siedzibę stada - zależnie od liczby świń utrzymywanych średniorocznie w 2016 r. w danym stadzie świń.

Pożyczkę można zaciągnąć na okres do 10 lat. Agencja nie pobiera żadnych opłat z tytułu udzielenia pożyczki.

Liczba świń utrzymywanych średniorocznie w 2016 roku to średnia roczna liczba świń ustalona jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych w siedzibie stada w ostatnim dniu każdego miesiąca 2016 roku i liczby 12. – uwzględnia się dane na podstawie zgłoszeń w rejestrze IRZ.

 

Umowę pożyczki zawiera się w Biurze Powiatowym ARiMR. Nabór wniosków na nieoprocentowaną pożyczkę prowadzony jest w systemie ciągłym.

 

 

Formularze wszystkich wniosków, oświadczeń, oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR  http://www.arimr.gov.pl/, oraz w Biurach Powiatowych