Znowelizowana ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich zakłada możliwość działania Kół Gospodyń Wiejskich nie tylko na wsiach, ale także na terenie sołectw w granicach miast oraz w miastach do 5 tys. mieszkańców. Projekt nowelizuje uchwaloną w listopadzie 2018 roku ustawę o kołach gospodyń wiejskich, która nadała kołom osobowość prawną oraz umożliwiła prowadzenie działalności gospodarczej. Koła Gospodyń Wiejskich zakładane na mocy tej ustawy muszą być zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło kolejną edycja konkursu pod nazwą "Wspólnie o Funduszach Europejskich". Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o środkach unijnych przyznanych w Polsce na lata 2014-2020. Do udziału w konkursie zapraszamy władze miejskie, instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW.

EFA

Rolnicy którzy posiadający więcej niż 15 ha i utrzymują obszary proekologiczne EFA będą mieli od tego roku do dyspozycji nowy element EFA. Są to grunty ugorowane z roślinami miododajnymi bogatymi w pyłek i nektar, oznaczone jako EFA1a. Za obszar taki uznawane są grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, na których w okresie od 1 stycznia do 30 września danego roku nie prowadzi się produkcji rolnej, ale wolno zasiać rośliny miododajne, które należy utrzymywać minimum przez 6 miesięcy.

Od 15 marca do 15 maja 2019 roku rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Ostateczny termin na złożenie wniosku to 10 czerwca 2019 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 16 maja 2019 r., rolnicy będą mieli pomniejszone płatności o 1% należnej kwoty.

Wiosna, lato to dobry czas na zakup nie tylko brojlerów, ale także piskląt gęsich i kaczek. Pisklęta powinny pochodzić ze sprawdzonych źródeł, być zdrowe i żywotne. Do przyzagrodowego chowu kur przeznaczonych do produkcji jaj najlepiej nadają się rasy typu ogólnoużytkowego. Do takich ras zaliczamy Rhode Island Red, Sussex, Plymouth Rock, czy mieszańce należące do linii Rosa (Rosa I-Rosa V). Przy chowie małych stad warto pokusić się o zakup piskląt rodzimych ras kur zielononóżki lub żółtonóżki kuropatwianej.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zakończył kolejny cykl szkoleń dla osób, które zadeklarowały w Planie Rozwoju Gospodarstwa dla Poddziałania „Premie dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja Małych Gospodarstw” uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Szkolenia odbywały się w Końskowoli w dniach 12-14 marca 2019 r.

Dnia 14.03.2019 r. w Restauracji Oliwia w Rykach odbyło się szkolenie dla producentów rolnych produkujących nawóz naturalny, odnośnie sporządzania planu nawozowego. Organizacją szkolenia zajął się PZDR w Rykach, Dział ekologii i ochrony środowiska LODR w Końskowoli wraz ze Spółdzielnią Mleczarską Ryki. Konferencję rozpoczął i przywitał gości kierownik PZDR Ryki - Pan Mariusz Dziliński.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, organizuje V edycję  ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs przeznaczony jest dla Kół Gospodyń Wiejskich które przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów.

Różaneczniki (Rhododendron sp.) to krzewy należące do rodziny wrzosowatych. Ich ozdobą nie tylko są bardzo liczne kwiaty, ale również liście, które po kwitnieniu dalej prezentują się pięknie. U odmian zimozielonych liście są ozdobą ogrodu podczas zimowych dni.

W pierwszej dekadzie marca pobrano monolity glebowe z plantacji ozimin na terenie poszczególnych powiatów woj. lubelskiego. W trakcie pobierania monolitów w większości przypadków gleba była niezamarznięta, bez pokrywy śnieżnej. Monolity zostały poddane ocenie w I dekadzie marca. Łącznie pobrano 121 prób dla zbóż ozimych i 44 dla rzepaku ozimego. Na większości powierzchni stan plantacji ozimin był podobny lub lepszy w porównaniu z obserwacjami wykonanymi w roku ubiegłym.

Czytaj więcej: Przezimowanie zbóż i rzepaku...

Już po raz kolejny, 11 marca 2019 Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wraz z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował szkolenie dla Producentów Bydła Mięsnego. Szkolenie otworzył zastępca Dyrektora LODR Waldemar Banach, oraz Prezes Zarządu PZHiPBM Jacek Zarzecki. Produkcja wołowiny w Polsce rośnie, a jakość mięsa wciąż się poprawia. Polska eksportuje za granicę ponad 80% wyprodukowanej wołowiny. Przewagą konkurencyjną polskiej wołowiny jest jej niższa cena w stosunku do pozostałych unijnych produktów.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej zs. w Grabanowie zorganizował 3 marca bieżącego roku X Lubelską Konferencję Pszczelarską zatytułowaną „Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa”. Konferencja odbyła się w Centrum Edukacji Ekologiczno –Rolniczej w Grabanowie. Patronat nad konferencją objęło Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Urząd Gminy w Białej Podlaskiej oraz Polski Związek Pszczelarski. Natomiast opiekę medialną nad przedsięwzięciem roztoczyło Radio Biper, Internetowy Portal Informacyjny.

W dniach 2 i 3 marca 2019 roku na ternie Targów Lublin odbyły się już XII Targi Rolnicze AGRO-PARK. Jak co roku dopisali zarówno wystawcy jak i zwiedzający. Zainteresowanie targami nie zmniejsza się. Hale targowe, zwłaszcza w niedzielę, wypełniły się po brzegi. Rolnicy interesowali się zarówno wystawianymi maszynami, jak i zdobyciem informacji fachowej. Stoisko Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odwiedzane było przez wiele osób, którzy zainteresowani byli tematyką z zakresu technologii produkcji, a także sposobów dofinansowania inwestycji z funduszy europejskich.

Nieopłacalna w ostatnich latach uprawa porzeczek przemysłowych wymusza na plantatorach szukanie bardziej korzystnych rozwiązań w produkcji i handlu tymi owocami, rokujących poprawę opłacalności. Jednym z nich jest produkcja owoców porzeczek czarnych, białych i czerwonych z przeznaczeniem jako owoce deserowe. Dotychczas mocno niszowa w Polsce uprawa porzeczek deserowych wyraźnie zaczyna się rozwijać za sprawą zainteresowania między innymi ze strony konsumentów krajowych jak i firm skupujących takie owoce w celach eksportowych.

Członkowie Grupy Operacyjnej „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”

 

Pani Barbara Baj-Wójtowicz – rolnik

ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o.

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komisja Europejska podjęła decyzję o większej pomocy de minimis z 15000 euro do 20000 euro w okresie trzech lat podatkowych.  Pomoc de minimis została zwiększona dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych (gospodarstwa rolnego). Limit pomocy, którą gospodarstwa rolne w Polsce mogą otrzymać ze środków budżetu krajowego i budżetu jednostek samorządu terytorialnego w okresie trzech lat podatkowych została zwiększona z 225.700.000 euro do 295.932.125 euro.

W dniu 21 lutego 2019 roku w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym LODR w Końskowoli odbyła się konferencja dla producentów rolnych pt. „Agrotechnika zbóż i rzepaku” organizowana przez Zespół Produkcji Roślinnej. Konferencję rozpoczął i przywitał zaproszonych gości dyrektor LODR w Końskowoli Wiesław Orzędowski. W tym roku tematem przewodnim były zagadnienia dot. uprawy gleby oraz nawożenia.

Pomoc finansowa dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Dnia 21 lutego 2019 r. w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy w kadencji 2017-2020.

Wydano postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru 23 nowych odmian kukurydzy:

Chrońmy Pszczoły One Ochronią Nas ! W dniach 15-17 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli odbyła się Konferencja Pszczelarska, w której uczestniczyło ponad 300 pszczelarzy z całej Polski, a także z Ukrainy, Białorusi i Litwy. Jej organizatorami byli Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

W Łodzi - w Hali Expo w dniach 15-17 lutego 2019  r. trwały XIX Międzynarodowe Targi Ferma Bydła oraz XXII Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. Podczas targów można było zapoznać się z szeroką ofertą firm działających w branży związanej z hodowlą i chowem zwierząt gospodarskich. Jest to miejsce w którym wystawcy i hodowcy mogą wymieniać się między sobą doświadczeniami. Pośród wielu wystawców znalazły się również firmy spoza naszego kraju.

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia.

Corocznie publikowana jest oferta krajowa w ramach tzw. banku informacji o sprzedaży sadzeniaków ziemniaka na podstawie zgłoszeń przesyłanych przez plantatorów sadzeniaka i firm zajmujących się produkcją sadzeniaków z całej Polski. Oferty sprzedaży trafiają do  Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie.

Lista adresów i oferta odmianowa z terenu poszczególnych województw jest corocznie publikowana w 4 numerze kwartalnika „Ziemniak Polski”, na stronach internetowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie: www.ihar.edu.pl, oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Polski Ziemniak: www.polskiziemniak.pl 

Ministerstwo  Rolnictwa i Rozwoju Wsi poszerzyło listę środków ochrony roślin spełniających wymogi produkcji ekologicznej. Obecnie lista ta zawiera 90 pozycji.

W jej skład wchodzą: insektycydy, fungicydy, akarycydy, moluskocydy oraz atraktanty, repelenty, stymulatory odporności.

Wykaz środków ochrony roślin aktualnie dopuszczony do produkcji ekologicznej dostępny jest pod linkiem:

Monitorowanie plonu i odżywienia roślin, określane z ziemi, powietrza i kosmosu, urządzenia skanujące i mapujące do określania stanu i zasobność gleby, a do tego dołączone maszyny autonomiczne, maszyny do siewu, uprawy i nawożenia, zagregowane z urządzeniami do pomiarów w czasie rzeczywistym i systemami pozycjonującymi, drony z kamerami multispektralnymi i optyką laserową, elektroherbicydy, programy wspomagające decyzję, ewidencjonujące produkcję, organizujące pracę i nowe techniki w badaniach polowych - to tylko hasła z trzydniowej Międzynarodowej Konferencji, odbywającej się corocznie w Kamieniu Śląskim.