Logotypy: Unia Europejska, PROW 2014-2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przystąpił do realizacji projektu pn. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo Wodne” W ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc finansowana jest ze środków EFFROW.

Realizowany projekt ma na celu odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów.

Celem operacji jest przeprowadzenie bezpłatnych, jednodniowych szkoleń dla 8700 ostatecznych odbiorców, na terenie województwa lubelskiego. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Uczestnikami szkolenia mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Zakres tematyczny:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa. Korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli. Zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych. Zgody wodnoprawne dla rolnictwa.
  • Zarządzanie wodami, w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. Zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Kontrola gospodarowania wodami. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami – system opłat.
  • Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy.
  • Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych: Działania obowiązkowe – Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Szczegółowych informacji na temat organizowanych szkoleń można uzyskać w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem: 81 8890615  oraz w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

downloads/2024/Harmonogram - Prawo Wodne III etap.pdf

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania” Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)