Podstawą udzielania pomocy finansowej grupom jest Traktat Akcesyjny. Określa on możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez grupy producentów rolnych wpisane do rejestru. Pomoc realizowana jest w formie rocznych płatności w wysokości zależnej od wartości netto sprzedanych produktów dla których grupa jest utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków.

Z tej pomocy będą mogły korzystać grupy, które uzyskają decyzje marszałka województwa o wpisie do rejestru grup do 31 grudnia 2013 roku.

Dodatkowa pomoc wypłacana z budżetu krajowego określona jest w ustawie o grupach producentów rolnych. Ta pomoc to dotychczas dopłata do spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych przez grupę na realizację inwestycji określonych w zarządzeniu prezesa ARiMR - linia kredytowa nGP oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości i podatku dochodowego od osób prawnych.

 

1. Pomoc na tworzenie i wsparcie działalności administracyjnej

Pomoc ta jest kontynuacją pomocy, z jakiej grupy korzystały z PROW 2004-2006, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w nowych państwach członkowskich, w tym w Polsce.

Pieniądze w ramach tej formy pomocy mogą być przeznaczone nie tylko na działalność administracyjną, jak to było w przypadku grup zarejestrowanych przed 1 maja 2004 roku, ale na wszystkie te cele, które grupa uzna za najważniejsze dla siebie, w tym na inwestycje. Pomoc może być wypłacana maksymalnie przez kolejnych pięć lat licząc od dnia wydania decyzji przez marszałka. Wysokość pomocy w kolejnych latach przedstawia tabela. Wparcie jest wypłacane w formie ryczałtu.

 

Lp.


Rok działalności

Pomoc od wartości sprzedaży do równowartości w PLN 1 mln EURO (%)

Pomoc od wartości sprzedaży powyżej równowartości w PLN 1 mln EURO (%)

Maksymalna roczna kwota pomocy
(tys. EURO)

1

pierwszy

5,0

2,5

100

2

drugi

5,0

2,5

100

3

trzeci

4,0

2,0

80

4

czwarty

3,0

1,5

60

5

piąty

2,0

1,5

50

Maksymalna kwota pomocy, jaką grupa może uzyskać w ciągu 5 lat :

390

Grupa, chcąc uzyskać pomoc, musi udokumentować, że ponad połowę przychodów ze sprzedaży tych produktów, dla których została utworzona, uzyskała ze sprzedaży tych produktów wyprodukowanych w gospodarstwach swoich członków.

Od 16 lipca 2007 roku Oddziały Regionalne ARiMR właściwe ze względu na siedzibę grupy, przyjmują wnioski o przyznanie pomocy finansowej (formularz W-1/141 do pobrania ze strony internetowej Agencji). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 81, poz. 550), grupy wpisane do rejestru od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia (25 maja 2007 roku) składają wnioski o przyznanie pomocy w terminie do 31 grudnia 2007 roku. Grupy, które zostały wpisane do rejestru grup po 25 maja 2007 roku, składają wnioski o przyznanie pomocy finansowejwterminie6miesięcy od dnia wpisu grupy do rejestru przez właściwego marszałka województwa. Należy podkreślić, że nie złożenie przez grupę wniosku w tym terminie pozbawia ją możliwości korzystania z pomocy. Przed złożeniem wniosku o pomoc grupa musi uzyskać numer identyfikacyjny grupy producentów. W tym celu należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR, wniosek o wpis do ewidencji producentów wraz z załącznikiem zawierającym wykaz członków grupy.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej jest w praktyce wnioskiem o zaistnienie grupy w systemie Agencji, jako beneficjenta pomocy dla grup. W ślad za nim nie idzie wypłata pomocy, tylko decyzja administracyjna Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR o przyznaniu pomocy finansowej, wydawana w terminie 60dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek ten składany jest tylko raz.

W ciągu 30 dni po zakończeniu danego roku działalności, liczonego jako kolejnych 12 miesięcy od dnia wydania decyzji o wpisaniu do rejestru, grupa składa wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (formularz W-2/141 do poŹbrania ze strony internetowej Agencji). Dyrektor OR ARiMR, właściwy ze względu na siedzibę grupy, przyznaje środki finansowe w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o płatność. Wypłaty pomocy za dany rok działania dokonuje się w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W okresie objętym wsparciem grupa może złożyć 5 wniosków o płatność, czyli za kolejnych pięć lat działania.

O pomoc mogą ubiegać się grupy producentów rolnych rejestrowane w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r., na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), utworzone w następujących sektorach:

 • konie żywe; mięso końskie; żywiec wołowy; mięso wołowe; świnie żywe; prosięta; warchlaki; mięso wieprzowe;
 • owce i kozy żywe; mięso baranie i kozie; drób żywy; mięso i jadalne podroby drobiowe; króliki żywe; mięso i jadalne podroby królicze; nutrie żywe; mięso i jadalne podroby nutriowe; skóry surowe; szynszyle żywe, skóry surowe;
 • lisy pospolite i polarne; norki; tchórze; jenoty żywe; skóry surowe; jaja ptasie; mleko krowie; owcze lub kozie;
 • miód naturalny i inne produkty pszczelarskie;
 • kwiaty świeże - cięte i doniczkowe;
 • ziemniaki; ziarno zbóż; nasiona roślin oleistych; ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych; rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej i farmaceutycznej;
 • ozdobne rośliny ogrodnicze; szkółkarstwo roślin - sadowniczych i ozdobnych; buraki cukrowe; len i konopie uprawiane na włókno; szyszki chmielowe; liście tytoniu suszone;
 • materiał siewny i sadzeniaki; produkty roślinne do wykorzystania technicznego lub pozyskiwania energii;
 • produkty rolnictwa ekologicznego; produkty regionalne; ślimaki; daniele; jelenie i mięso z tych zwierząt.

 

 

2. Linia kredytowa nGP

O kredyt mogą ubiegać się grupy producentów rolnych utworzone, zgodnie z ustawą o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, wpisane do rejestru grup producentów rolnych prowadzonych przez marszałków województw właściwych ze względu na siedzibę grupy.

Kredyt może zostać udzielony m.in. na inwestycje takie, jak:

 • zakup, budowa, budynków inwentarskich,
 • przebudowa, remont połączony z modernizacją budynków inwentarskich,
 • budowa budynków dla przetwórstwa produktów rolnych,
 • remont połączony z modernizacją budynków dla przetwórstwa produktów rolnych,
 • zakup, budowa, remont połączony z modernizacją innych budynków,
 • zakup, budowa silosów,
 • utwardzenie placów,
 • budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnej,
 • budowa, modernizacja ujęć wody,
 • budowa, modernizacja oczyszczalni ścieków,
 • zakup maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej,
 • zakup ciągników,
 • zakup kombajnów,
 • zakup maszyn lub urządzeń dla przetwórstwa produktów rolnych,
 • zakup kompletnych linii technologicznych,
 • zakup innych maszyn lub urządzeń,
 • zakup samochodów specjalistycznych,
 • zakup stada podstawowego,
 • zakup materiału nasadzeniowego roślin wieloletnich,
 • wdrażanie procedury systemów zarządzania jakością.

 

 

Warunki udzielenia kredytu:

1. Kwota kredytu, nie może przekroczyć:

 • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej niż 4 mln zł,
 • 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej, nie więcej niż 8 mln zł,
 • 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych, nie więcej niż 16 mln zł,
 • łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt 1) i 2) nie może przekroczyć 8 mln zł,
 • łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie, kilku inwestycji wymienionych w pkt 1) - 3) nie może przekroŹczyć 16 mln zł.

2. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym. Należne bankowi odsetki płacone są przez:

 • kredytobiorcę - w wysokości 0,25 oprocentowania określonego wyżej,
 • Agencję - w pozostałej części.

3. Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat.

4. Karencja w spłacie kredytu nie może przekroczyć 3 lat. Okres karencji liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty określonej w umowie kredytu.

 

 

Procedura ubiegania się o kredyt:

1. Przygotowanie planu inwestycji, który poza informacjami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej, powinien w szczególności zawierać:

 • cel inwestycji,
 • strukturę finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwotę kredytu oraz wkładu własnego),
 • planowy okres realizacji inwestycji,
 • kierunek produkcji w okresie kredytowania,
 • okres kredytowania i okres karencji w spłacie kredytu,
 • informację o posiadaniu odpowiednich kwot produkcyjnych lub o źródle pozyskania brakujących kwot produkcyjnych, jeżeli inwestycja dotyczy rynku objętego systemem kwotowania produkcji,
 • informację o rynkach zbytu, w szczególności jeżeli inwestycja skutkuje wzrostem produkcji.

2. Złożenie przez wnioskodawcę w banku wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji, zaświadczeniem o wpisie do rejestru grup producentów rolnych, oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych w załącznikach oraz kompletem dokumentów wymaganych przez bank.

Szczegółowe informacje dotyczące kredytu znajdują się na stronie internetowej ARiMR.

 

 

Zwolnienia z podatków

Znowelizowana ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach przewiduje od dnia 1 stycznia 2007 roku zwolnienie podatkowe dla grup w zakresie podatku od nieruchomości i podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnienie to nie jest określone w czasie, tak więc grupa tak długo będzie mogła z niego korzystać, jak długo będzie pozostawać w rejestrze grup.

Zwolnieniem z podatku od nieruchomości objęte są budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub na przechowywanie, konfekcjonowanie i standaryzację produktów lub grupy produktów, zaopatrzenie członków grupy w środki produkcji, zgodnie z jej aktem założycielskim (statutem, umową spółki).

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dotyczy dochodów grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, pochodzących ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków, w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub w roku po nim następującym. Za wydatki, o których mowa powyżej, uznaje się wydatki na:

 • zakup środków do produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych,
 • szkolenie członków grupy producentów rolnych.

 

Na podstawie www.krs.org.pl przygotował
dr inż. Kazimierz Świć
LODR Końskowola