Od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z obowiązującym art. 61b § 1 do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług będzie dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika.

Na czym polega mechanizm podzielonej płatności?

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności (MPP lub split payment) obligatoryjnie obejmuje 150 grup towarowych i usługowych wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług. Mechanizm dotyczy faktur, których wartość brutto przekracza 15.000 zł. W stosunku do pozostałych towarów i usług (niewymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT) stosuje się dobrowolność w split payment.

Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie dla nabywcy - podatnika podatku VAT faktury z tytułu sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie uzależnione od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP nabywcy.

Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej będzie się wystawiało wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży będzie zawierał numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Od 1 września 2019 r. na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw weszły w życie istotne zmiany w rozliczaniu podatku VAT.

Zwrot różnicy podatku w terminie przyspieszonym

Od 1 września 2019 r. ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1018 ze zm.) wprowadzono przepisy, na podstawie których Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślił z rejestru jako podatników VAT oraz zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.