Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców grupa może podejmować i prowadzić działalność jak każdy przedsiębiorca, nie może jednak korzystać z pomocy przewidzianej dla grup producentów rolnych lub wynikających z przepisów dotyczących wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw. Korzystanie z pomocy możliwe jest dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji Marszałka Województwa potwierdzającej spełnienie ustawowych wymogów bycia grupą lub organizacją.

 

 

 

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców grupa może podejmować i prowadzić działalność jak każdy przedsiębiorca, nie może jednak korzystać z pomocy przewidzianej dla grup producentów rolnych lub wynikających z przepisów dotyczących wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw. Korzystanie z pomocy możliwe jest dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji Marszałka Województwa potwierdzającej spełnienie ustawowych wymogów bycia grupą lub organizacją.

 

 

1. Decyzja o wpisie do rejestru grup producentów rolnych

W przypadku grup producentów rolnych marszałek województwa, właściwy ze względu na siedzibę grupy, stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, spełnienie przez grupę warunków określonych w art. 3 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach i dokonuje wpisu do rejestru grup.

1.1. Jakie wymogi ustawy musi spełniać grupa

Spełnianie wymagań określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw(Dz. U. z 2000 roku, Nr 88, poz. 983 z późn. zm.), jest niezbędne jeżeli grupa zechce korzystać z pomocy ze środków publicznych w zakresie przewidzianym w ustawie.

Kto może być członkiem grupy (art. 2)

Członkami grupy mogę być osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Członkami grupy nie mogą więc być osoby, nie będące płatnikami podatku rolnego lub z działów specjalnych produkcji rolnej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że Prawo spółdzielcze przewiduje w spółdzielniach członkostwo tylko osób fizycznych i prawnych. Znane są przypadki odmowy rejestracji przez KRS zapisów statutów spółdzielni, w których przewidziano członkostwo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Dla jakich celów grupa musi być zorganizowana (art. 2)

Ustawa stanowi, że grupa powinna być zorganizowana w następujących celach:

 • wspólnego dostosowania produkcji artykułów rolnych do warunków,
 • poprawy efektywności gospodarowania,
 • planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości koncentracji podaży,
 • organizowania sprzedaży produktów rolnych,
 • ochrony środowiska naturalnego.

Grupa przygotowująca statut lub umowę spółki, lub wprowadzająca w nich zmiany, powinna zapisać wszystkie powyższe cele. Może również zawrzeć inne cele, jeżeli zamierza je realizować.

Demokratyczny charakter grupy (art. 3, ust. 1 pkt 1 i 3) - Grupa producentów musi być utworzona z inicjatywy producentów, a członkostwo w grupie musi być dobrowolne. Akt założycielski grupy powinien jasno określać warunki członkostwa i uzależniać członkostwo jedynie od ich spełnienia. Nie może być w akcie założycielskim zapisów wskazujących na dyskryminację na etapie uzyskiwania członkostwa, jak i później, ze względu na płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie społeczne czy narodowe.

Zgodnie z zasadą spółdzielczą, decyzje podejmowane są w sposób demokratyczny, każdy członek ma jeden głos, bez względu na ilość wniesionych udziałów (spółdzielnia). Grupy, które uzyskały osobowość prawną w oparciu o Kodeks spółek handlowych muszą zagwarantować, by żaden wspólnik nie miał więcej niż 20% głosów na zgromadzeniu wspólników. W ten sposób żaden z członków nie zdobędzie dominującej pozycji w grupie.

Co powinien zawierać akt założycielski

Statut/umowa powinna zawierać w szczególności:

 • zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy, przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji administracyjnej przez marszałka województwa o wpisie do rejestru grup, nie może być krótszy niż trzy lata działalności grupy, a informacja o zamiarze wystąpienia z grupy powinna być złożona na piśmie, co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy,
 • zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • wymóg przynależności tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów,
 • wymóg sprzedaży przez członków grupy całości produktów lub grupy produktów za pośrednictwem grupy oraz odstępstwa od tej zasady,
 • zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczących wielkości sprzedaży i cen uzyskiwanych za produkty, z uwagi na które grupa została powołana, a są sprzedawane poza grupą,
 • tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego, jeżeli będzie on tworzony,
 • sankcje wobec członka grupy, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków.

 

Zadania i kompetencje marszałka województwa w zakresie realizacji ustawy o grupach producentów rolnych

 

Przyjmowanie i rejestracja wniosków składanych przez grupy.

Weryfikacja danych zawartych we wnioskach grup i załączonych dokumentach. W przypadku braku pewności co do przedstawionych danych, weryfikacja może mieć również miejsce tzw. kontrola na miejscu. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez marszałka województwa.

Przygotowywanie dokumentacji i stosownych opinii przed wydaniem decyzji administracyjnej stwierdzającej spełnianie przez grupę warunków określonych w art. 3 oraz przepisach wydanych na podstawie art. 6.

Wydawanie decyzji administracyjnej stwierdzającej spełnianie przez grupę warunków określonych w art. 3 oraz przepisach wydanych na podstawie art. 6, zawierającej numer ewidencyjny grupy, pod jakim została ona wpisana do rejestru. Wydanie decyzji następuje w terminie zgodnym z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, tj. w ciągu jednego miesiąca licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Dokonywanie wpisu grupy do rejestru grup - zgodnie z art. 9, ust. 1 i 2, ustawy.

Wydawanie decyzji administracyjnej o odmowie stwierdzenia spełnienia przez grupę określonych w ustawie warunków wpisu do rejestru - art. 10 ustawy.

Sprawowanie nadzoru nad działalnością grup w zakresie spełniania przez grupę warunków określonych w art. 3 oraz przepisach wydanych na podstawie art. 6 - zgodnie z art.12 ustawy.

Wydawanie decyzji administracyjnej o stwierdzeniu zaprzestania spełniania przez grupę warunków ustawowych i skreśleniu jej z rejestru - art. 11 ustawy.

Informowanie ministra właściwego do spraw rolnictwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze.

 

 

Jak przygotować wniosek o wydanie grupie decyzji administracyjnej

Ustawa o grupach producentów rolnych stanowi, że wniosek składany przez grupę powinien zawierać:

 • nazwę i siedzibę grupy,
 • dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej statutem/umową oznaczenie produktu lub grupy produktów, dla których grupa jest tworzona.

Do wniosku należy dołączyć:

 • listę członków wnioskodawcy,
 • wypis z rejestru sądowego dotyczący wnioskodawcy (odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców),
 • akt założycielski grupy (statut lub umowa spółki),
 • plan działania grupy, opracowany na okres 5 lat, zgodny ze statutem/umową,
 • oświadczenia członków grupy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego w rozuŹmieniu przepisów o podatku rolnym lub działu specjalnego produkcji rolnej.

Poza wymienionymi wyżej załącznikami, w celu sprawnej weryfikacji wniosku marszałkowie wymagają najczęściej jeszcze następujących dokumentów:

 • podpisanej między grupą a poszczególnymi członkami umowy członkowskiej, określającej m.in. zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży, co wynika z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o grupach,
 • oświadczeń członków o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • uchwały statutowo upoważnionego organu, upoważniającej zarząd grupy do złożenia wniosku.

Oznaczenie produktu lub grupy produktów musi być zgodne z określeniami zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych z dnia 4 lipca 2003 (Dz. U. z 2003 roku nr 138, poz. 1319 z późn. zm.). Wynika z tego, że nie możemy określać produktu np. jako "pszenica", tylko we wniosku wpiszemy: "ziarno zbóż", nie "rzepak" tylko "nasiona roślin oleistych". Wypis z rejestru sądowego ma przede wszystkim potwierdzać fakt, że grupa ma osobowość prawną i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz kto jest upoważniony do jej reprezentowania. Wcześniej należy zarejestrować zmiany w statucie lub umowie, jakich dokonaliśmy dostosowując nasz akt założycielski do wymogów ustawy, zmiany w składzie organów czy adresu siedziby. Rejestracji zmian dokonuje się w tym Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w którym grupa jest zarejestrowana. Wypis z rejestru jest ważny przez trzy miesiące od daty pobrania.

Opłata za wydanie decyzji administracyjnej wynosi 10PLN.

 

Jak przygotować plan działania

Plan nie jest sporządzany tylko po to, by grupa uzyskała decyzję marszałka województwa, ale głównym jego celem jest wykorzystywanie go w codziennej pracy grupy dla osiągania przez grupę założonych celów i prowadzenia bieżącej kontroli pracy. Dobre jego przygotowanie jest zatem niezbędne.

Plan działania grupy opracowywany jest na okres 5 lat, zapisy w nim zawarte winny być zgodne z aktem założycielskim - cel grupy i wszystkie działania dążące do zrealizowania tego celu zarówno w układzie przedsięwzięć jak i kwestii finansowych. Ponieważ grupa po spełnieniu kryteriów ustawy ma obowiązek systematycznie ulepszać swoje funkcjonowanie na rynku, istotnym jest rozsądne zaplanowanie swoich przedsięwzięć na każdy rok.

Plan powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia:

 • Informacje podstawowe o grupie,
 • nazwa, forma prawna i adres grupy,
 • określenie nazwy produktu, zgodnie z rozporządzeniem MRiRW,
 • struktura organizacyjna - aktualna lista członków z określeniem wielkości produkcji każdego z nich, skład zarządu, zatrudnienie,
 • Cel działania grupy - zgodny z aktem założycielskim,
 • Opis sytuacji początkowej,
 • Struktura i wielkość sprzedaży,
 • Zaopatrywanie w środki do produkcji,
 • Stan wyposażenia technicznego grupy,
 • Aktualna sprzedaż i opis aktualnie prowadzonej działalności handlowej,
 • Opis sytuacji końcowej (na koniec okresu planowania),
 • Zakładana liczba członków,
 • Zakładana struktura organizacyjna - ilość członków, skład zarządu, zatrudnienie,
 • Zakładana struktura i wielkość sprzedaży,
 • Zaopatrywanie w środki do produkcji,
 • Zakładany stan wyposażenia technicznego grupy,
 • Zakładana sprzedaż i opis zakładanego sposobu prowadzenia działalności handlowej,

Wskazane jest ustalenie zakładanej sytuacji na koniec każdego roku planu działania grupy.

Sposób osiągnięcia sytuacji końcowej

 • działania, które będą podejmowane przez grupę w poszczególnych latach dla osiągnięcia zakładanych celów,
 • źródła środków finansowych niezbędnych do realizacji celów w poszczególnych latach,
 • harmonogram działań w kolejnych latach realizacji planu.

Analiza finansowa powinna obejmować:

 • dotychczasowe i przewidywane kredyty,
 • wydatki na działalność operacyjną,
 • harmonogram inwestycji w poszczególnych latach realizacji planu,
 • przepływy finansowe.

dr inż. Kazimierz Świć
LODR Końskowola