Nabór wniosków od  30 września do 29 października 2019 r.

Właściciele gospodarstw, którzy uczestniczą w tzw. systemie dla małych gospodarstw, którzy zdecydują się zakończyć działalność rolniczą oraz przekazać lub sprzedać swoją ziemię innemu rolnikowi, mogą od 30 września br. ubiegać się  w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o specjalną rekompensatę z PROW na lata  2014-2020.

W ramach programu Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi pomoc przysługuje  rolnikowi, który jest osobą fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże aby otrzymać pomoc rolnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • być wpisany do ewidencji producentów;
 • być osobą pełnoletnią;
 • uczestniczyć w systemie dla małych gospodarstw;
 • przekazać w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie prowadzić działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego.  Natomiast osoba która przejmie grunty musi zobowiązać się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat.
 • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Wypełniony wniosek o przyznanie pomocy beneficjent rolny składa do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na  miejsce położenia przekazywanego gospodarstwa rolnego. Wniosek może zostać złożony osobiście lub przez upoważnioną osobę , albo może zostać wysłany listem poleconym nadanym w placówce Poczty Polskiej. Rolnik ubiegając się o pomoc powinien pamiętać, że pomoc przysługuje według kolejności ustalonej dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych w Biurach Powiatowych Agencji na obszarze województwa mazowieckiego oraz łącznie dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych w Biurach Powiatowych Agencji w pozostałych województwach, na podstawie kryteriów wyboru.

O kolejności ubiegania się o pomoc decyduje suma uzyskanych punktów, które przyznawane są na podstawie kryteriów wyboru:

1) powierzchnia przekazywanego gospodarstwa rolnego:

 1. a) do 3 ha gruntów rolnych – 1 punkt
 2. b) powyżej 3 ha i nie więcej niż 6 ha gruntów rolnych – 3 punkty
 3. c) powyżej 6 ha gruntów rolnych – 5 punktów;

2) powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo rolne:

 1. a) do 5 ha gruntów rolnych – 3 punkty
 2. b) powyżej 5 ha i nie więcej niż 10 ha gruntów rolnych – 2 punkty
 3. c) powyżej 10 ha gruntów rolnych – 1 punkt

3) przekazanie gospodarstwa rolnego osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie – 3 punkty.

Minimalna liczba punktów jaką powinien uzyskać beneficjent aby otrzymać pomoc  to  2 punkty.

Warunkiem koniecznym który jest wymagany do otrzymania pomocy jest, aby powierzchnia utworzonego gospodarstwa przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej. Kierownik Biura Powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 90 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.  Decyzja o przyznaniu pomocy wydawana jest z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta w terminie 90dni od dnia doręczenia tej decyzji następujących warunków:

1) przekazania gospodarstwa

2) zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej z wyłączeniem działalności rolniczej prowadzonej na gruntach rolnych nieprzekraczających 0,5 ha, służącej wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych beneficjenta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym

3) zaprzestania podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników – w przypadku beneficjentów podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Ponadto decyzja o przyznaniu pomocy zawiera pouczenie o konieczności spełnienia warunków, o których mowa w pkt.2, i  przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.  Decyzja zawiera również bardzo ważną informację  dotyczącą  konieczności zwrotu pomocy, jeżeli nie zostaną spełnione te warunki  lub nie zostaną przedłożone dokumenty.

Należy pamiętać  że beneficjent rolny aby otrzymał pomoc musi złożyć do Kierownika Biura Powiatowego Agencji właściwego ze względu na położenie przekazywanego gospodarstwa, w terminie 90 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy  wniosek o płatność wraz w wymaganymi załącznikami.

Pomoc wypłacana jest jednorazowo na rachunek bankowy.  Wielkość pomocy ustalana jest w oparciu o kwotę przyznaną rolnikowi w ramach systemu dla małych gospodarstw w 2015, czyli w roku przystąpienia do tego systemu. Wysokość wsparcia wylicza się jako iloczyn 120 proc. tej kwoty i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od daty przekazania gospodarstwa do końca roku 2020. Oznacza to, że rolnik przekazujący gospodarstwo w 2019 r. otrzyma dwukrotność 120 proc. płatności dla małych gospodarstw, czyli łącznie 240 proc. przyznanej wówczas kwoty.

 Po otrzymaniu premii przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa, rolnik nie może podlegać ubezpieczeniu w KRUS oraz nie może prowadzić działalności rolniczej. Może za to ubiegać się w ARiMR o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW 2014-2020 i założyć własną firmę.

Limit środków przeznaczonych na premie dla rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi w PROW 2014-2020 wynosi prawie 30 mln euro.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR , właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem poleconym.

Szczegółowe informacje na temat tego działania można otrzymać w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych ARiMR lub pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl

Źródło: www.arimr.gov.pl