W programie XV Międzynarodowej Konferencji Sadowniczej „Jagodowe Trendy 2019” zaprezentowano cykl wykładów poświęconych orzechom jadalnym (orzeszki pistacjowe, arachidowe, piniowe, migdały, nerkowce), ze szczególnym uwzględnieniem uprawianych w Polsce orzechów laskowych i włoskich.

W ramach XV edycji Konferencji Sadowniczej „Jagodowe trendy” w dniu 16.01.2019 r.  odbyło się forum „Orzechy – możliwości uprawy i zagospodarowania w warunkach Polski jako różnicowanie produkcji w gospodarstwach jagodowych”. W części poświęconej uprawie leszczyny wielkoowocowej prelegenci zwracali uwagę na właściwości smakowe i prozdrowotne orzechów produkowanych w Polsce w porównaniu do orzechów z krajów Europy Południowej czy Stanów Zjednoczonych.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Rolniku, od 15 stycznia do 25 czerwca 2019 roku można składać wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie w związku z prowadzonym rejestrem producentów przypomina o obowiązku rejestracji przez producentów produkcji pierwotnej (producentów płodów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produkcji środków spożywczych) oraz podmiotów  prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich.  

Z powodu nieodnowienia przez Parlament Europejski (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1500 z dnia 9 października 2018 r.) zatwierdzenia substancji czynnej tiuram, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 30 stycznia 2019 roku cofa zezwolenie na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających tę substancję. Jednocześnie w wyżej wymienionym rozporządzeniu określono terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających  substancję czynną tiuram w zależności od zastosowania.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w terminie od dnia 31 stycznia 2019 r. do dnia 1 marca 2019 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło kolejną  XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, a także aktywizacji lokalnych społeczności.

W lipcu 2018 r. wszedł w życie Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Program zobowiązuje wszystkich rolników do przestrzegania określonych w nim wymogów dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych, okresów, dawek, sposobów nawożenia, czy prowadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem.

Już od lipca 2018 roku na terenie całego kraju obowiązuje Program azotanowy, który na niektórych rolników nakłada obowiązek budowy lub przebudowy zbiorników lub płyt do przechowywania nawozów naturalnych. Dnia 21 grudnia 2018 roku ogłoszony został nabór wniosków z działania „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, w ramach którego można uzyskać pomoc na dostosowanie gospodarstwa do obowiązujących wymagań.

Ogłoszenie o konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r.  w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019

Na podstawie:

  • 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627, z późn. zm.)

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizuje trzy projekty w ramach działania M01 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałanie 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Od 1 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz, które wprowadza nowe wzory ksiąg rejestracji prowadzonych w formie papierowej.

 

Rozporządzenie określa:

Ostatniego dnia 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił, że z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje czasowe wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Nabór wniosków zostanie wznowiony niezwłocznie po aktualizacji zasad Programu Priorytetowego oraz dostosowaniu systemów teleinformatycznych obsługi Programu

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy o paszach. Nowe przepisy zakładają, że do dnia 1 stycznia 2021 r. będzie można w Polsce stosować pasze genetycznie zmodyfikowane oraz organizmy genetycznie zmodyfikowane przeznaczone do użytku paszowego w żywieniu zwierząt. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

„Realizacja działań środowiskowych na poziomie gospodarstwa” to temat konferencji, która odbyła się 18 grudnia 2018 r. w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym LODR w Końskowoli. Konferencję otworzył Pan Andrzej Ryl Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Problematyka omawianych zagadnień wzbudziła zainteresowanie 112 uczestników. Wśród słuchaczy obecni byli rolnicy i doradcy.

Zezwolenia wydane w trybie art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009,  dotyczące sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin - pozwala ona na wniosek z dnia 11 lipca 2018 r. uzupełnionego w dniu 31 sierpnia 2018 r. oraz 9 października 2018 r. przez Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego na wprowadzenie do obrotu, z przeznaczeniem do stosowania w uprawie buraka cukrowego środków ochrony roślin pod nazwą:

W dniu 12 grudnia 2018 roku w Sadzie Dydaktyczno-Wdrożeniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Końskowoli odbyła się prezentacja narzędzi do cięcia drzew i krzewów francuskiej firmy INFACO oraz pokaz cięcia drzew owocowych, podczas którego zaprezentowane były aktualne zasady cięcia drzew jabłoni. Współorganizatorem spotkania była Firma Janczar - Jan Sławomir Czarnecki w Końskowoli, we współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Dnia 14 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie odbyło się szkolenie dla rolników z powiatu krasnostawskiego, którzy ubiegali się o fundusze z UE z działań - Restrukturyzacja małych gospodarstw i Premie dla młodych rolników. Szkolenie pt. Zasady prowadzenia rachunkowości uproszczonej w gospodarstwie rolnym w świetle wymagań PROW 2014-2020” zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie. Szkolenie otworzył oraz przedstawił jego program Kierownik PZDR Krasnystaw Wiesław Orzędowski.

W dniu 14.12.2018r. w Centrum Innowacyjno – Szkoleniowym LODR w Końskowoli odbyła się konferencja – ,,Nowe trendy w chowie i hodowli królików’’. Celem konferencji było podniesienie poziomu wiedzy i informacji o chowie i hodowli królików wśród zainteresowanych tą tematyką rolników, hodowców oraz doradców rolniczych z powiatowych zespołów doradztwa. Uczestnicy konferencji wysłuchali ciekawych i interesujących wystąpień.

Do grona szkodników odpowiedzialnych za największe straty wosku trzeba zaliczyć gatunki moli woskowych (barciaków). Wyróżnia się dwa gatunki barciaków powszechnie występujące w pasiekach: barciaka większego (Galleria mellonella) i barciaka mniejszego (Achroia grisella). Barciak większy, znany powszechnie jako motylica woskowa duża, jest szarym lub szarobrązowym motylem o długości ciała 10-14 mm, zaś barciak mniejszy ma ubarwienie od ciemno popielatej do żółtoszarej i jest długości 10 mm. Cykl rozwojowy obu szkodników jest zbliżony do siebie.

W dniu 12 grudnia 2018 r. w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym LODR w Końskowoli odbyła się konferencja nt „Ubezpieczeń społecznych oraz majątkowych w rolnictwie” , która była odpowiedzią na liczne pytania rolników dotyczących przepisów ogólnych, wymiarów składek i świadczeń w ramach ubezpieczenia społecznego rolników jak także ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie obowiązkowych i dobrowolnych.

Po raz drugi w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie  zorganizowano cykl szkoleń dla rolników, którzy zadeklarowali swój udział w szkoleniach w celu uzyskania dodatkowych punktów przy ubieganiu się o dofinansowanie na rozwój gospodarstw w ramach działań: „Premia dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, który trwał od 3 do 14 grudnia br.

W dn. 13.12.2018 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piaskach zorganizował szkolenie na temat: „Działalność kół gospodyń wiejskich wg. nowej ustawy” oraz „Warsztaty stroików bożonarodzeniowych”.Koła gospodyń wiejskich to jedna z najstarszych form organizacji społecznych w Polsce. Formy działalności są różne: jako koła powstałe w ramach kółek rolniczych, jako zespoły ludowe, czy stowarzyszenia. Zazwyczaj w ramach kół działają Panie, ale Panowie też są obecni.

11 grudnia br. po raz kolejny w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyła się konferencja dla hodowców trzody chlewnej z województwa lubelskiego. W tym roku tematem przewodnim była „Ochrona zdrowia świń”. Spotkanie otworzył Dyrektor LODR w Końskowoli Andrzej Ryl. Podczas konferencji poruszyliśmy ważne tematy, które są istotne w produkcji trzody chlewnej. Nie mogło zabraknąć powtarzanej od paru lat, ale jednocześnie bardzo aktualnej tematyki związanej z bioasekuracją. Obowiązujące zasady bioasekuracji oraz stosowanie środków dezynfekcyjnych omówili przedstawiciele firmy CID LINES.

W ostatnim dniu listopada br. ogłoszona została ustawa, która zmienia zapisy dotychczas obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zmiany te dotyczą wprowadzenia ulgi termomodernizacyjnej oraz kwestii podatku dochodowego od świadczeń otrzymywanych z Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej między innymi w ramach Programu Czyste Powietrze.