Pierwiosnek  inaczej zwany prymulką  to roślina należąca do rodziny pierwiosnkowatych (Primulaceae). Pochodzi z terenów Europy i Azji. Występuje w ponad 400 gatunkach różniących się wyglądem i wymaganiami. Bylina ta jest wykorzystywana do tworzenia rabat i skalniaków. Pięknie wygląda w grupach oraz  w sąsiedztwie roślin iglastych i cebulowych. Jest uprawiany także w doniczkach  na balkonach i tarasach.

Aktualnie na terenie województwa lubelskiego rzepak ozimy osiągnął fazę formowania pąków kwiatowych (BBCH 50-59). Część plantacji, szczególnie tych na słabszych glebach, jest bardziej zawansowana w rozwoju i lokalnie może osiągać fazę żółtego pąka - do początku kwitnienia (BBCH 59-61). Nocne przymrozki w ostatnim czasie oraz pogłębiający się deficyt wody niekorzystnie wpływają na rozwój roślin. Często obserwowane jest pękanie łodyg, fioletowienie roślin oraz uszkodzenia pąków kwiatowych. Dodatkowo, ze względu na pogodę (nocne przymrozki, silny wiatr), rolnicy mają duży problem z terminowym wykonywaniem zabiegów ochrony roślin. Z tego względu regulacja pokroju roślin oraz walka ze szkodnikami nie zawsze wykonana została w optymalnym czasie.

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID – 19, oraz wywołanych nim sankcji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS – CoV – 2. Odpady wytwarzane przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika lub worka na odpady zmieszane.

Od 17 kwietnia 2020 roku nie można stosować środków ochrony roślin zawierających substancje czynne: chloropiryfos i chloropiryfos metylowy. Komisja Europejska nie odnowiła zatwierdzenia do stosowania w środkach ochrony roślin substancji czynnych: chloropiryfos i chloropiryfos metylowy. W związku z tym kraje członkowskie zobowiązane były do cofnięcia zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające chloropiryfos i chloropiryfos metylu do dnia 16 lutego 2020 r. Po tej dacie nowe partie środków nie mogły być wprowadzane na rynek.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zwrócił się do samorządów lokalnych naszego województwa o podjęcie działań w zakresie ponownego otwarcia lokalnych targowisk i bazarów na terenie Miast i Gmin.

Treść pisma dotycząca ponownego otwarcia lokalnych targowisk i bazarów.

TERMIN I TECHNIKA SIEWU

Termin siewu: III dekada kwietnia - I dekada maja.

Temperatura gleby na głębokości siewu powinna wynosić powyżej 8°C. Wskaźnikiem fenologicznym siewu soi jest termin kwitnienia klonu zwyczajnego i koniec kwitnienia wiśni.

Czytaj więcej: Zasady siewu soi.

Przedstawiamy kolejne rozwiązania, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. Przygotowywane są już następne. 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kostrzewa sina (Festuca glauca) to jedna z wielu ozdobnych  traw. Jest rośliną wieloletnią pochodzącą z rejonów południowej Europy. Jest wykorzystywana do urozmaicania rabat  i ogrodów skalnych, a także skarp. Sadzona jest także wzdłuż ścieżek. Dobrze wygląda w grupach.  Może być dobrą sąsiadką dla bylin  czy iglaków. Można uprawiać ją także w pojemnikach. Kostrzewa sina jest rośliną niską, osiągającą 20-30cm wysokości. Ma ona pokrój rozłożysty i regularny, tworzący kępę. Jej zimozielone liście są wąskie, o charakterze igiełkowatym i barwie sinoniebieskiej lub niebieskoszarej. Trawa ta kwitnie w czerwcu/lipcu lecz najbardziej jej dekoracyjność tkwi w liściach. Kwiatostany  tworzą  źdźbła o luźnej strukturze.

Rośliny sadownicze w tym drzewa i krzewy owocowe, a w szczególności truskawki narażone są na uszkodzenia w wyniku przymrozków wiosennych, głównie w okresie okołokwitnieniowym. Z definicji ogólnej przymrozek to spadek temperatury przy gruncie poniżej 0 0 C przy średniej dobowej temperaturze wyższej od 00C.

Gdy przyjrzymy się wytycznym nowego Działania PROW 2014-2020 „Dobrostan zwierząt” (wariant 2.1 dobrostan krów mlecznych – wypas), zobaczymy, że według nich, sezon pastwiskowy już się zaczął. Niesprzyjające warunki pogodowe takie jak wahania temperatur, nadmierny brak wilgoci, nie sprzyjają wzrostowi traw na łąkach i pastwiskach.  Z wypędzeniem bydła na upragniony i długo wyczekiwany wypas jeszcze się wstrzymamy, za to da nam to czas, by odpowiednio się do niego przygotować.

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłuża termin oceny wniosków w konkursie nr 4/2020 dla Partnerów KSOW do 22 kwietnia br.

W związku z tym, że sytuacja jest rozwojowa, jeżeli w przedłużonym terminie nie będzie możliwe zakończenie oceny operacji, termin ten może zostać ponownie  wydłużony przez MRiRW.

Poniżej odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na kwestie poruszone przez  partnerów KSOW dotyczące konkursu nr 4/2020.

Najważniejsze zmiany dla Wnioskodawców oraz Beneficjentów otrzymujących wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związane z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)

Widoczne jest uspokojenie sytuacji związanej z pojawianiem się nowych ognisk i przypadków afrykańskiego pomoru świń  w województwie lubelskim. Dobrą wiadomością jest to, że od października 2019 roku nie pojawiło się żadne ognisko w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Wśród dzików prowadzone są odstrzały sanitarne. Przez ostatnie lata wirus rozprzestrzeniał się na wschodzie Polski. Sytuacja zmieniła się w 2019 roku gdy zaczęły pojawiać się przypadki u dzików na zachodzie kraju.  Branża zaczęła się bać że niebawem mogą zacząć pojawiać się ogniska  chlewniach i tak też się stało.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zachęca do korzystania z nowo utworzonej zakładki „Możliwości współpracy”.

W obecnych warunkach pilną i ważną sprawą jest szybki przepływ informacji zarówno o możliwościach eksportu, zbytu jak i współpracy. Dlatego wychodzimy naprzeciw takim potrzebom. Obok zakładki „Możliwości eksportowe”  została uruchomiona  kolejna zakładka pt. „Możliwości współpracy”.

Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Po posiedzeniu Komisji, które odbyło się 23.01.2020 w Słupi Wielkiej pozytywnie zostało zaopiniowane wpisanie do Krajowego Rejestru 5 odmian ziemniaka, a COBORU wydał postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego Rejestru następujących odmian: 4  to odmiany jadalne, a jedna skrobiowa (wśród odmian jadalnych 2 są bardzo wczesne, jedna wczesna i jedna średnio wczesna)

Odmiany ziemniaka:

Dobrostan zwierząt to stan zdrowia fizycznego i psychicznego, w który zwierzę pozostaje w pełnej harmonii z otaczającym je środowiskiem. Oznacza to, że w procesie hodowli utrzymane są odpowiednie warunki bytowania, które nie odbiegają znacznie od tych naturalnych.  Bardzo często zdarza się jednak, że w warunkach intensywnego chowu, zwierzętom brak podstawowych potrzeb behawioralnych. Najczęściej spotykanym w budynkach inwentarskich odchyleniem od prawidłowych wymogów dobrostanu jest nadmierne zagęszczenie zwierząt (zbyt duża obsada), które w znacznym stopniu ogranicza możliwość poruszania się, narażają na kontuzje i urazy, powoduje nadmierny stres prowadzący do zaburzeń emocjonalnych i somatycznych, niepokój zwierząt oraz bardzo negatywnie wpływa na ich produkcyjność.

Szanowni Rolnicy i Sadownicy

Znajdujemy się obecnie w sytuacji wymagającej od nas wszystkich olbrzymiej odpowiedzialności i rozwagi. Nasze codzienne życie uległo diametralnej zmianie.

Niemniej jednak, życie na polskiej wsi musi przebiegać w wyznaczonym rytmie, aby zapewnić nam wszystkim dostęp do zdrowej żywności. To kwestia strategiczna dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej Obywateli.

Czytaj więcej: List do rolników sadowników

CIT-8 dla KGW już oficjalnie do 31 lipca! Termin został przedłużony ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Tekst rozporządzenia: https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.064.0000542,metryka,rozporzadzenie-ministra-finansow-w-sprawie-przedluzenia-terminu-do-zlozenia-zeznania-o-wysokosci-dochodu-osiagnietego-straty-poniesionej-i-wplaty-naleznego-podatku-przez-podatnikow-podatku-dochodowego.html

Źródło : ARiMR

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że we współpracy z przedstawicielami związków branżowych Polpig oraz Polsus, zostały opracowane zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie. Mają one na celu uzyskanie odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF, pobranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia. 

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/odstepstwa-od-obowiazku-wykonywania-badan-krwi-u-swin-w-kierunku-asf

Prezentowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 - epidemii, z którą aktualnie walczy cały świat. To nie koniec podobnych rozwiązań. Trwają już prace nad projektem kolejnej specustawy w tym zakresie. Każde dobre rozwiązanie, mające na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19, zaproponowane przez zainteresowane podmioty, zwłaszcza przez rolników, ma szansę znaleźć poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najwazniejsze-rozwiazania-tarczy-antykryzysowej-dla-rolnictwa

Serduszka okazałe (Dicentra spectabilis/Lamprocapnos spectabilis) to bylina pochodząca z rodziny makowatych Papaveraceae, Jej pierwotne miejsce to m.in. tereny Azji. Bylinę tą śmiało można sadzić w ogrodzie, na rabatach, ogrodach skalnych czy na trawnikach jako soliter. Jest rośliną bardzo trwałą. Może ona rosnąć w ogrodzie przez wiele lat. Nadaje się także na kwiat cięty.

Zarządzanie ryzykiem w polskim rolnictwie jest dziedziną nową i rzadko stosowaną, aczkolwiek jej znaczenie rośnie, zwłaszcza w obecnych realiach rynkowych. W dniu 3 marca 2020 r. w LODR w Końskowoli odbyła się konferencja pt.: „Zarządzanie ryzykiem produkcyjnym w gospodarstwie – ubezpieczenia w rolnictwie”, której organizatorem był Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. Spotkanie otworzyła Agata Kamińska pełniąca obowiązki Kierownika Działu Ekonomiki LODR. Pierwszym wykładowcą był Marek Siuciak - broker innowacji z LODR w Końskowoli, który zaprezentował działanie „Współpraca”.

Główny Lekarz Weterynarii ogłosił wytyczne dla rolników w związku z koronawirusem. Czy rolnik objęty kwarantanną ze względu na koronawirusa może opiekować się krowami czy trzodą chlewną? Co ma zrobić rolnik, który nie ma możliwości opieki nad zwierzętami gospodarskimi? Jakie są procedury w tym zakresie?

Przy ubieganiu się o środki finansowe w ramach programu „Dobrostan zwierząt” – dobrostan loch (wariant 1.1 Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach) wymagane jest dodatkowe oznakowanie loch kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

Indywidualny numer identyfikacyjny lochy jest numerem niepowtarzalnym. Składa się z: