Pomoc finansowa dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Dnia 21 lutego 2019 r. w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy w kadencji 2017-2020.

Wydano postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru 23 nowych odmian kukurydzy:

Chrońmy Pszczoły One Ochronią Nas ! W dniach 15-17 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli odbyła się Konferencja Pszczelarska, w której uczestniczyło ponad 300 pszczelarzy z całej Polski, a także z Ukrainy, Białorusi i Litwy. Jej organizatorami byli Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

W Łodzi - w Hali Expo w dniach 15-17 lutego 2019  r. trwały XIX Międzynarodowe Targi Ferma Bydła oraz XXII Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. Podczas targów można było zapoznać się z szeroką ofertą firm działających w branży związanej z hodowlą i chowem zwierząt gospodarskich. Jest to miejsce w którym wystawcy i hodowcy mogą wymieniać się między sobą doświadczeniami. Pośród wielu wystawców znalazły się również firmy spoza naszego kraju.

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia.

Corocznie publikowana jest oferta krajowa w ramach tzw. banku informacji o sprzedaży sadzeniaków ziemniaka na podstawie zgłoszeń przesyłanych przez plantatorów sadzeniaka i firm zajmujących się produkcją sadzeniaków z całej Polski. Oferty sprzedaży trafiają do  Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie.

Lista adresów i oferta odmianowa z terenu poszczególnych województw jest corocznie publikowana w 4 numerze kwartalnika „Ziemniak Polski”, na stronach internetowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie: www.ihar.edu.pl, oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Polski Ziemniak: www.polskiziemniak.pl 

Ministerstwo  Rolnictwa i Rozwoju Wsi poszerzyło listę środków ochrony roślin spełniających wymogi produkcji ekologicznej. Obecnie lista ta zawiera 90 pozycji.

W jej skład wchodzą: insektycydy, fungicydy, akarycydy, moluskocydy oraz atraktanty, repelenty, stymulatory odporności.

Wykaz środków ochrony roślin aktualnie dopuszczony do produkcji ekologicznej dostępny jest pod linkiem:

Monitorowanie plonu i odżywienia roślin, określane z ziemi, powietrza i kosmosu, urządzenia skanujące i mapujące do określania stanu i zasobność gleby, a do tego dołączone maszyny autonomiczne, maszyny do siewu, uprawy i nawożenia, zagregowane z urządzeniami do pomiarów w czasie rzeczywistym i systemami pozycjonującymi, drony z kamerami multispektralnymi i optyką laserową, elektroherbicydy, programy wspomagające decyzję, ewidencjonujące produkcję, organizujące pracę i nowe techniki w badaniach polowych - to tylko hasła z trzydniowej Międzynarodowej Konferencji, odbywającej się corocznie w Kamieniu Śląskim.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie zorganizował konferencję na temat: „Program azotanowy – nowe wymagania dla rolników”, która odbyła się 12 lutego 2019 r. w Sitnie. Tematyka konferencji wzbudziła ogromne zainteresowanie. Wśród 200 słuchaczy obecni rolnicy i doradcy. Konferencję otworzył Pan Krzysztof Pilip – Kierownik PZDR Zamość.

od 15 lutego do 14 marca w 2019 roku

Po raz drugi polscy rolnicy będą obowiązkowo składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 roku możliwość złożenia oświadczenia.

W dniu 7 lutego br. w Sitnie odbyła się konferencja „Aktualne problemy w produkcji mleka”. Uczestniczyło w niej 105 rolników, doradców i przedstawicieli firm. Spotkanie otworzył  Krzysztof Pilip - kierownik PZDR w Zamościu z s. w Sitnie.

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców działających w branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych do udziału w szóstej edycji ogólnopolskiej akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”.

 

Celem realizacji działania jest poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej.

W ramach poddziałania 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, od 28 lutego do 29 marca br. trwa nabór wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

Pomoc może zostać przyznana rolnikowi lub małżonkowi rolnika, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

Wymagania:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 roku określa sposób prowadzenia przez KGW uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz warunki jakie powinna spełniać ta ewidencja, aby stanowiła podstawę do obliczenia zobowiązań podatkowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe rozporządzenie jest bezpośrednio związane z ustawą z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

W dniach 16-17 stycznia 2019 roku w Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kraśniku odbyła się  XV Konferencja Sadownicza - Jagodowe Trendy 2019. Program konferencyjny na tegorocznej edycji „Jagodowych Trendów” wzorem lat ubiegłych poruszał najistotniejsze w obecnej sytuacji na rynku owoców jagodowych problemy.  Pierwszego dnia odbyły się prelekcje:

W programie XV Międzynarodowej Konferencji Sadowniczej „Jagodowe Trendy 2019” zaprezentowano cykl wykładów poświęconych orzechom jadalnym (orzeszki pistacjowe, arachidowe, piniowe, migdały, nerkowce), ze szczególnym uwzględnieniem uprawianych w Polsce orzechów laskowych i włoskich.

W ramach XV edycji Konferencji Sadowniczej „Jagodowe trendy” w dniu 16.01.2019 r.  odbyło się forum „Orzechy – możliwości uprawy i zagospodarowania w warunkach Polski jako różnicowanie produkcji w gospodarstwach jagodowych”. W części poświęconej uprawie leszczyny wielkoowocowej prelegenci zwracali uwagę na właściwości smakowe i prozdrowotne orzechów produkowanych w Polsce w porównaniu do orzechów z krajów Europy Południowej czy Stanów Zjednoczonych.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Rolniku, od 15 stycznia do 25 czerwca 2019 roku można składać wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie w związku z prowadzonym rejestrem producentów przypomina o obowiązku rejestracji przez producentów produkcji pierwotnej (producentów płodów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produkcji środków spożywczych) oraz podmiotów  prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich.  

Z powodu nieodnowienia przez Parlament Europejski (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1500 z dnia 9 października 2018 r.) zatwierdzenia substancji czynnej tiuram, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 30 stycznia 2019 roku cofa zezwolenie na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających tę substancję. Jednocześnie w wyżej wymienionym rozporządzeniu określono terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających  substancję czynną tiuram w zależności od zastosowania.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w terminie od dnia 31 stycznia 2019 r. do dnia 1 marca 2019 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło kolejną  XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, a także aktywizacji lokalnych społeczności.

W lipcu 2018 r. wszedł w życie Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Program zobowiązuje wszystkich rolników do przestrzegania określonych w nim wymogów dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych, okresów, dawek, sposobów nawożenia, czy prowadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem.