W związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt, nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem trzody chlewnej. Od 18 października 2016 roku rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie powinni stosować się do nowych przepisów.

Najważniejsze zmiany:

 • numer identyfikacyjny świni to numer siedziby stada w którym zwierzę się urodziło, lub innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni;
 • W terminie 30 dni od urodzenia zwierzęcia, posiadacz ma obowiązek jego oznakowania poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym;
 • Jeżeli przed upływem 30 dni od dnia urodzenia zwierzę opuści stado, rolnik powinien je oznakować przed dniem opuszczenia siedziby stada;
 • Jeżeli świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba urodzenia i przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której przebywa powyżej 30 dni.

 

 • W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, podając łączną liczbę oznakowanych zwierząt.
 • W przypadku utraty kolczyka (także elektronicznego) posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń)  zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka, lub duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu. Te same zasady obowiązują w przypadku utraty duplikatu kolczyka. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.
 • Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę liczebności stada świń w terminie 7 dni od dnia następujących  zdarzeń:
  • zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich
  • ubój zwierzęcia

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

 • W przypadku zagrożenia wystąpienia, lub gdy dojdzie do wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania i zostanie określony obszar zapowietrzony, zagrożony lub inny obszar podlegający ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia następujących zdarzeń:
  • zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada,
  • ubój zwierzęcia gospodarskiego

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

 • Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.
 • Aby nadać numer w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonym przez ARiMR, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. Obowiązek ten spoczywa na:
  • posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego,
  • podmiocie prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt,
  • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,
  • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
  • podmiocie prowadzącym rzeźnię,
  • podmiocie prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię.

Zgłoszenia należy dokonać:

 • nie później niż w dniu:
  • wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,
  • uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,
  • unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni

 

 • w terminie 14 dni od dnia:
  • wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
  • wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.

 

 

Źródło: ARIMR

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 1605