6 marca 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 sierpnia 2017r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Przepisy te zastępują dotychczasowe rozwiązania prawne zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

W nowym rozporządzeniu zawarte zostały takie zagadnienia jak:

 • wymagania BHP podczas pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich,
 • bezpieczne warunki pracy w pomieszczeniach inwentarskich,
 • bezpieczeństwo osób pracujących przy zwierzętach uważanych za niebezpieczne,
 • bezpieczeństwo obsługi strusi,
 • bezpieczeństwo podczas prac pielęgnacyjnych i hodowlanych,
 • obowiązki pracodawcy względem pracowników wykonujących swoje obowiązki przy zwierzętach oraz konieczność wyposażenia ich w środki ochrony indywidualnej,
 • pomoc poszkodowanym przy pracy związanej z obsługą zwierząt gospodarskich, hodowlanych.

Przy obsłudze zwierząt niedopuszczalne jest:

 • wykonywanie pracy po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub środków psychotropowych,
 • zbliżanie się do zwierząt bez zasygnalizowania im swojej obecności,
 • palenie tytoniu,
 • spożywanie posiłków.

W nowym rozporządzeniu określono również wymagania dotyczące nowo budowanych lub przebudowywanych pomieszczeń inwentarskich w zakresie zabezpieczeń przed samoczynnym zamykaniem drzwi, umieszczania progów w otworach drzwiowych, przejściach i ciągach komunikacyjnych oraz zabezpieczeń dotyczących przykrycia kanałów odprowadzających gnojowicę lub gnojówkę jak również określono warunki techniczne zabezpieczenia otworów stropowych na poddaszach użytkowych pomieszczeń inwentarskich oraz zasady użytkowania urządzeń z silnikami elektrycznymi.

Szczegółowo określono obsługę zwierząt uznanych za niebezpieczne i zwierząt utrzymywanych w systemie otwartym. Są to buhaje, ogiery, knury, tryki, kozły, konie wykazujące skłonności do kopania i gryzienia, lochy z prosiętami. Uregulowano warunki bezpiecznej obsługi zwierząt futerkowych, jeleniowatych i strusi utrzymywanych w warunkach fermowych, oraz określono nowe kierunki produkcji zwierząt gospodarskich.

Zwrócono uwagę na akty prawne UE, które szczegółowo określają przepisy techniczne wymagane przy załadunku i transporcie zwierząt gospodarskich oraz bezpieczne sposoby postępowania z tymi zwierzętami. 

Katarzyna Guzek