Produkcja drobiarska zarówno w Polsce, jak i pozostałych krajach Unii Europejskiej prowadzona jest zgodnie z wymogami prawnymi, ich celem jest uzyskanie wysokiej jakości produktów żywnościowych. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania Salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność ( Dz. Urz. UE L 325 z 12.12.2003), kraje członkowskie Unii Europejskiej ustanawiają krajowe programy zwalczania.

Programy takie są ustanawiane corocznie.

W Polsce od szeregu lat jest realizowanych 5 programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych drobiu grzebiącego:

  • krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w hodowlanych stadach gatunku kura (Gallus gallus).
  • krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach nieśnych kur gatunku kura (Gallus gallus).
  • krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus).
  • krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych.
  • krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych.

Celem obecnie prowadzonego programu tj. w latach 2014-2016 jest utrzymanie osiągniętego już poziomu zakażeń serotypami Salmonella objętymi programem lub też obniżenie go poniżej tej wartości. Krajowy program zwalczania Salmonelli w stadach drobiu powstał również w celu uzyskania unijnego dofinansowania w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii związanych ze zwalczaniem zoonoz skutkujących zatruciami pokarmowymi.

W obowiązujących prawnie programach zwalczania Salmonelli zawarte są szczegółowe wytyczne odnośnie kiedy należy pobierać próbki do badań laboratoryjnych, w jaki sposób należy prowadzić i przechowywać dokumentację, oraz jaki jest schemat postępowania w przypadku wykrycia serotypów Salmonella na fermie.

 

Wykaz aktualnie obowiązujących aktów prawnych mających zastosowanie w zwalczaniu pałeczek Salmonella u drobiu.

Dz.U.2016 poz.1678

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)’’ na lata 2014-2016.

Dz.U.2016 poz.1664

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)’’ na lata 2014-2016.

Dz.U.2015 poz.468

Rozporządzenie M.R. i R.W. z dnia 6 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)’’ na lata 2014-2016.

Dz.U.2015 poz.310

Rozporządzenie M.R. i R.W. z dnia 16 lutego 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)’’ na lata 2014-2016.

Dz.U.2015 poz.228

Rozporządzenie M.R. i R.W. z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)’’ na lata 2014-2016.

Dz.U.2015 poz.470

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Dz.U.2014 poz.233

Rozporządzenie M.R. i R.W z 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)’’ na lata 2014-2016.

 

Katarzyna Guzek