Pole roślin okopowych  w 2016 r. zajmowało powierzchnię 1,32 ha,  uprawiano na nim kolekcję  odmian buraka cukrowego oraz 2 ścisłe doświadczenia  porejestrowe z ziemniakami. Przedplon stanowił rzepak ozimy, wg wyników badania gleby z 2013 r. zasobność w podstawowe składniki nawozowe  wynosiła:  P2O5 – 27,9, K2O – 26,8 i Mg – 5,0 mg w 100 g  gleby. Mikroelementy w mg/1000 g gleby: B – 0,76 (niska), Mn- 144,0 (średnia) Cu – 2,7 (średnia), Zn – 9,1 (średnia), Fe – 1177 (średnia). Odczyn gleby pH KCl był lekko  kwaśny – 6,32.

Po zbiorze przedplonu przyorano słomę rzepaku w ilości 7 t na 1 ha. Nawożenie mineralne  zastosowano w dwóch terminach:  przed orką głęboką w dn. 16.11.2015 r. w ilości 26 kg N, 85 kg P2O5 i 127,5 kg K2O w formie polifoski 6, oraz dodatkowo w dn. 25.04.2016 r. azotem w dawce 83 kg N na ha w formie saletry amonowej. W trakcie wegetacji zastosowano na części pola dodatkowe nawożenie: Basfoliar 2.0 36 Extra  w 2 dawkach po 5 l na ha  w dniach 23.05.2016 i 21.06.2016, oraz ADOB Bor  w 2 dawkach po 3 l na ha i ADOB Mn w dawce 2 l na ha w dniach 30.05. 2016 r. Kolekcję buraka cukrowego stanowiły 4 odmiany diploidalne, w tym dwie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego: Finezja i Silezja, oraz 2 odmiany niemieckiej hodowli Strube: Artus oraz Hammond. Przeciwko chwastom 2-liściennym zastosowano kombinację herbicydową Betanal Maxx Pro 209 OD (desmedifam + etofumesat + fenmedifam + lenacyl) w dawce 1,25 l na ha + Safari 30 g na ha (triflusulfuron)+ Trend 90 EC - 0,5 %  w dn. 05.05.2016, 17.05.2016 i 10.06.2016. Skuteczność zastosowanych herbicydów była bardzo dobra, nie zaobserwowano  uszkodzeń na roślinie uprawnej i bez konieczności  stosowania  późniejszych zabiegów chwastobójczych. Przeciwko śmietce ćwiklance w fazie BBCH 13 (3 liście) zastosowano Proteus 110 OD w ilości 0,75 l na ha. Buraki wysiano siewnikiem 6 – rzędowym punktowym typu Gama w dn. 14.04.2016 r. 
w rozstawie  rzędów 45 cm w odstępach co 18 cm w rzędzie. Wschody rozpoczęły się 27.04.2016 – pełnię wschodów odnotowano 02.05.2016 r.  Korzystne warunki pogodowe sprzyjały uzyskaniu zaplanowanej obsady końcowej roślin, duża ilość dni ciepłych i mała ilość opadów ograniczyła rozwój chorób na liściach – do końca wegetacji nie wystąpiła potrzeba ochrony buraków przed brunatną plamistością liści.  Zbiór kolekcji nastąpił 29.10.2016 r. kombajnem 6-rzędowym z równoczesnym pocięciem i wprowadzeniem do gleby liści  jako formy nawożenia organicznego.

Tabela wyników:

Z Basfoliarem 2.0 36 Extra – 10 l na ha

Kontrola – bez nawożenia dolistnego

Lp.

Odmiana

Obsada tys. szt.

Waga korzeni

ton

Polaryzacja %

Plon w t

z ha

Plon cukru w t z ha

Obsada tys. szt.

Waga korzeni ton

Polaryzacja %

Plon w t z ha

Plon cukru w t z ha

1

Artus

98

9,66

18,82

94,67

17,82

98

8,44

17,77

82,71

14,70

2

Hammond

98

9,74

18,83

95,45

17,97

98

6,88

18,06

67,42

12,18

3

Finezja

98

8,84

18,72

86,63

16,22

98

9,40

17,41

92,12

16,04

4

Silezja

98

9,88

18,98

96,82

16,22

98

9,30

17,44

92,14

15,89

Śr.

Średnia

98

9,53

18,84

93,39

17,60

98

8,51

17,67

83,35

14,70

Oznaczenie polaryzacji wykonano w Cukrowni Krasnystaw w dn. 15.10.2016 r. na urządzeniu Venema.

Plon buraków dostarczonych do Cukrowni Strzyżów w dn. 04.11.2015 r. wyniósł 75 t z ha, przy średniej polaryzacji 18,26 %.  Wszystkie porównywane odmiany buraka cukrowego wydały duże i wyrównane plony korzeni.  Nawożenie dolistne korzystnie wpłynęło na plonowanie wszystkich odmian, ułatwiając roślinom pobieranie mikroelementów 
i w konsekwencji uzyskanie większej wydajności cukru. Pod wpływem tych zabiegów zaobserwowano lepszy rozwój roślin, większą odporność na stres związany z utrudnionym pobieraniem składników nawozowych w miesiącach letnich, plony wszystkich odmian buraków traktowanych tym nawozem były przeciętnie o około 10,8 % wyższe – najbardziej widoczna była reakcja zaobserwowana u odmiany Hammond. Największy plon korzeni na obiekcie z zastosowaniem Basfoliaru 36 Extra uzyskano z odmiany Silezja KHBC, a najwyższy plon cukru w t z ha odnotowano z odmiany Hammond. Na obiekcie bez nawożenia dolistnego odmiana Silezja dała najwyższy plon w t z ha natomiast odmiana Finezja najwyższy plon cukru w t z ha.

W ramach stałej współpracy ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Ciciborze Dużym w zakresie doświadczalnictwa porejestrowego i rolniczego na polu roślin okopowych prowadzono 2 ścisłe doświadczenia polowe z ziemniakami  średnio wczesnych odmian jadalnych i skrobiowych.  Doświadczenia te  wykonywane w ramach sieci podobnych działań prowadzonych w kilku punktach na terenie województwa lubelskiego i ościennych służą między innymi do opracowania listy odmian ziemniaka zalecanych do uprawy na terenie naszego makroregionu.  Jakkolwiek wyniki jednego doświadczenia nie mogą stanowić podstawy do wnioskowania o zaleceniach do uprawy nowych  odmian na terenie województwa, ponieważ można je uogólnić dopiero po opracowaniu syntezy wyników ze wszystkich zebranych  doświadczeń -  zaprezentowano tu cząstkowe wyniki  wybranych cech ziemniaków z obu doświadczeń   prowadzonych w  LODR. Wskazują one na potencjał plonowania  ziemniaków w konkretnych warunkach glebowo-klimatycznych w płn. zachodniej części województwa lubelskiego i wskazują na znaczenie jakości materiału sadzeniakowego w kształtowaniu jakości i wielkości plonu.

Doświadczenia założono w dn. 27.04.2016 r. w rozstawie rzędów 75 cm x 30 cm . Ziemniaki sadzono ręcznie pod znacznik. Przed wschodami – po ostatecznym uformowaniu redlin – zastosowano Titus 25 WG + Sencor Liquid 600SC + Trend w dawce  50g/ha + 0,3 l /ha (16.05.2016), (10.06.2016) zastosowano po wschodach dodatkowe dokarmianie dolistne Basfoliarem 36 Extra w dawce 5 l na ha (21.06.2016). Mimo dobrych warunków pogodowych, wschody ziemniaków były słabo wyrównane niektóre z  odmian nie osiągnęła zakładanej obsady roślin na poszczególnych poletkach. Działanie zastosowanego herbicydu było dość skuteczne, choć w późniejszym okresie wystąpiło zachwaszczenie wtórne, głównie chwastnicą jednostronną i komosą białą na które zastosowano dnia 06.06.2016r. Fusilade Forte 150 EC w dawce 1,5l/ha.  W okresie wegetacji zagrożenie ze strony stonki ziemniaczanej było niewielkie, wykonano tylko jeden zabieg dnia (22.06.2016) Nuprid 200 SC w dawce 0,15 l/ha. Ciepłe lato ograniczyło zagrożenie wystąpienia zarazy ziemniaka, natomiast obserwowano na przełomie lipca i sierpnia objawy alternariozy na niektórych odmianach.  Zaraza ziemniaka praktycznie nie wystąpiła ani na roślinach podczas wegetacji, ani na bulwach po zbiorze, w celach profilaktycznych wykonano 3 zabiegi przeciwko chorobom z zastosowaniem Dithane Neo Tec 75 WG w dawce 2,0 kg/ha (27.06.2016) Ridomilu Gold MZ Pepite 67,8 WG w dawce 2,0 kg/ha (11.06.2016), a następnie Curzate Top 72,5 WG w dawce (21.07.2016). Zbioru obu doświadczeń dokonano po całkowitym zaschnięciu łętów, ziemniaki średnio wczesne jadalne po 154 dniach od sadzenia i ziemniaki średnio wczesne skrobiowe po 162 dniach od sadzenia. Uzyskano zadowalające plony większości odmian, o zawartości skrobi na ogół przekraczającej i równej wartości średnie dla danej odmiany, występowanie chorób skórki było małe (parch zwykły, rizoktonioza), liczba ziemniaków zdeformowanych i drobnych nie była duża, większość zbioru spełniała warunki plonu handlowego.  Duża ilość dni słonecznych sprzyjała dobremu nagromadzeniu skrobi 
w ziemniakach. Jakość zbiorów odmian jadalnych była bardzo dobra,  zaś ziemniaki skrobiowe charakteryzowały się dużą skrobiowością przy dobrym plonie ogólnym w stosunku do potencjalnych możliwości odmian.

Tabela wyników doświadczeń prowadzonych w LODR w r. 2016:

L.p.

Nazwa odmiany

Plon bulw w t. z ha

Zawartość  skrobi w %

Odmiany jadalne

1.

Bogatka

67,49

12,1

2.

El Mundo

89,94

12,3

3.

Finezja

73,39

16,2

4.

Honorata

63,23

15,2

5

Jurek

78,73

14,4

6.

Laskara

84,34

15,5

7.

Mazur

72,91

13,7

8.

Oberon

77,77

14,7

9.

Orchestra

57,54

10,4

10.

Satina

89,31

13,5

11.

Tajfun

74,47

16,6

Odmiany skrobiowe

1.

Boryna

57,59

22,3

2.

Harpun

49,68

20,9

3.

Jubilat

58,99

22,7

4.

Kaszub

56,72

23,8

5.

Pasat

68,52

24,2

6.

Szyper

44,60

21,0

7.

Zuzanna

55,74

21,8