Od 1 września 2019 r. na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw weszły w życie istotne zmiany w rozliczaniu podatku VAT.

Zwrot różnicy podatku w terminie przyspieszonym

Zmiana wprowadzona w art. 87 ust. 6 pkt 3 ustawy o VAT doprecyzowuje jeden z warunków uzyskania zwrotu różnicy podatku w terminie przyspieszonym (25 dni od dnia złożenia deklaracji). Podatnik, który chce uzyskać zwrot w tym terminie, musi złożyć w urzędzie skarbowym, w odniesieniu do faktur ujętych w deklaracji podatkowej, potwierdzenie zapłaty wynikających z tych faktur należności w całości za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach. Potwierdzenie zapłaty tych należności należy złożyć nie później niż w dniu wysłania deklaracji.

 

Uproszczenie systemu korekt deklaracji VAT

 

W art. 91 ustawy o VAT dodano ust. 7e, w myśl którego podatnik, który ponownie skorzysta ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 albo art. 113 ust. 1, będzie mógł dokonać korekty podatku naliczonego za pozostający okres korekty w deklaracji podatkowej składanej za ostatni okres rozliczeniowy, w którym podatnik był podatnikiem VAT czynnym.

 

Doprecyzowanie przesłanek powodujących wykreślenie podmiotu z rejestru podatników VAT

 

W art. 96 ust. 9a ustawy o VAT zmienił brzmienie pkt 2. Od 1 września 2019 r. mocą tego przepisu wykreślonym z urzędu z rejestru jako podatnik VAT będzie podatnik, który będąc obowiązanym do złożenia deklaracji VAT, nie złoży takich deklaracji za trzy kolejne miesiące lub za kwartał (poprzednie brzmienie przepisu wskazywało na 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały).

Zmiana treści art. 96 ust. 9h ustawy o VAT określa wymóg złożenia wniosku o przywrócenie rejestracji:

1) podatnika wykreślonego z urzędu z rejestru na mocy art. 96 ust. 9 pkt 1-4 ustawy o VAT, a także

2) podatnika, który został wykreślony z rejestru na mocy art. 96 ust. 9a pkt 2 ustawy z uwagi na nieskładanie deklaracji,

- w terminie dwóch miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT.

W przypadku wymienionym powyżej w pkt 2 podatnik musi wszystkie brakujące deklaracje złożyć najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie rejestracji.

Na mocy dodanego w art. 96 ust. 9ha, zarejestrowanie zostanie przywrócone również w przypadku, gdy złożone przez podatnika deklaracje będą deklaracjami ,,zerowymi” (czyli takimi, w których nie została wykazana ani sprzedaż, ani zakupy ani import towarów z kwotami podatku do odliczenia), co będzie wynikać ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego

W stanie prawnym (do końca sierpnia 2019 r.)  konsekwencje złożenia deklaracji korygującej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej w zakresie wysokości dodatkowego zobowiązania są takie same,

jak w przypadku złożenia deklaracji korygującej po zakończeniu kontroli celno-skarbowej i otrzymaniu wyniku kontroli (wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w takich przypadkach wynosi 20%).

W wyniku zmiany w art. 112b ust. 2 oraz dodaniu ust. 2a, sankcje wynosić będą 15% kwoty uszczuplenia podatkowego w sytuacji, gdy po wszczęciu kontroli celno-skarbowej, a przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768 ze zm.), podatnik złoży korektę deklaracji i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty deklaracji wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego lub zwróci nienależną kwotę zwrotu.

 

Rozszerzenie listy czynności wyłączających z prawa do zwolnienia z VAT

W wyniku zmiany w art. 113 ust. 13 ustawy, rozszerzona została lista czynności, których wykonanie wyłączy podatnika z prawa do zwolnienia z VAT.

 

Dotyczyć to będzie:

- dostaw następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

- preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

- komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

- urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),

- maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28);

- dostaw hurtowych i detalicznych części do: pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3), motocykli (PKWiU 45.4);

- usług ściągania długów, w tym factoringu.

 

Zmiana zasad wystawiania faktur VAT RR

W art. 116 ust. 2 ustawy został uchylony pkt 3, dzięki czemu zlikwidowany został obowiązek umieszczania na fakturze VAT RR danych dotyczących dokumentu identyfikacyjnego dostawcy produktów rolnych. Ponadto zgodnie z dodanym ust. 3a w art. 116, faktura VAT RR będzie mogła być wystawiana, podpisywana i przesyłana w formie elektronicznej wyłącznie za zgodą dostawcy produktów rolnych (rolnika ryczałtowego). Powyższe dotyczy również oświadczenia określonego w art. 116 ust. 4, składanego przez dostawcę produktów rolnych w przypadku umów kontraktacji lub umów o podobnym charakterze, iż jest on rolnikiem ryczałtowym. Podpisywanie ww. dokumentów wysyłanych w formie elektronicznej będzie możliwe wyłącznie z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ustawodawca uwzględniając orzecznictwo sadowe, usunął z art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT warunek dokonania zapłaty za nabyte produkty rolne lub usługi rolnicze w ciągu 14 dni od dnia zakupu.

Znowelizowany przepis art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT pozwoli również na dokonywanie zapłaty przez nabywcę produktów rolnych lub usług rolniczych rolnikowi ryczałtowemu na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której tenże rolnik jest członkiem (a nie wyłącznie -jak dotychczas - na rachunek bankowy rolnika).

Zmiany w art. 116 ust. 7, ust. 9 pkt 1 i ust. 9b dostosowują przepisy w związku z wprowadzeniem możliwości zapłaty na rachunek rolnika w SKOK.