Zamiar  przystąpienia do  rolnictwa ekologicznego  należy  zawsze poważnie rozważyć. Pochopne, bez odpowiedniego przygotowania, przystąpienie do tego systemu, może w przyszłości skutkować dużymi kłopotami, a nawet przykrymi konsekwencjami natury finansowej. Często rolnicy przystępują do rolnictwa ekologicznego pod wpływem impulsu, nie przeprowadzając analizy ryzyka, jakie może  wystąpić w gospodarstwie w związku z podjęciem nowej metody produkcji. Nieodpowiednie przygotowanie gospodarstwa lub brak odizolowania przestrzennego upraw ekologicznych od konwencjonalnych, może być przyczyną wystąpienia w produktach ekologicznych niedozwolonych pozostałości środków chemicznych.

Pierwszym krokiem na drodze do dobrego przygotowania się jest  zdobycie podstawowych wiadomości o rolnictwie ekologicznym i jego zasadach. Pomocnymi w tym względzie okażą się na pewno liczne publikacje na ten temat  w prasie i internecie. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest także kontakt  z  najbliższym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, w którym  specjaliści,  zajmujący się rolnictwem ekologicznym,  zapoznają potencjalnych ekologów z zasadami produkcji.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, iż przyczyn występowania niedozwolonych pozostałości  środków  ochrony  w  uprawach ekologicznych jest wiele.

Świadome  działanie rolnika

Zdarza się, że rolnik świadomie stosuje niedozwolone środki ochrony roślin w produkcji ekologicznej.

Jego błędne decyzje są spowodowane brakiem zarejestrowanych preparatów do zwalczania chorób, czy szkodników występujących na plantacji bądź też małą skutecznością środków dozwolonych w rolnictwie ekologicznym.

Krótki okres karencji  środka ochrony  (1-3 dni) zachęca niekiedy rolnika do stosowania metody „a może się uda, może środek nie zostanie wykryty”. Taki sposób myślenia jest błędny i bardzo zwodniczy. Należy mieć świadomość, że akredytowane  laboratoria  wykonujące badania  na pobranych próbkach roślinnych, czy glebowych,  dysponują  technologiami  i sprzętem bardzo wysokiej jakości.

Zwróćmy uwagę, przykładowo, po ilu dniach od zastosowania środka, mogą zostać wykryte pozostałości substancji aktywnych.

I tak: Switch 62,5 WG  ( 1 dzień karencji) zostanie wykryty po 55-75 dniach od zastosowania;

Teldor 500 SC ( 1 dzień karencji) – po 100 dniach od zastosowania;

Mythos 300 SC ( 3 dni karencji) – po 110 dniach od zastosowania.

W ekologicznych  uprawach  sadowniczych i jagodowych wykrywane są  środki, które  zawierają m. in. substancje aktywne takie jak:  chloropiryfos, fenheksamid, heksytiazoks, pirymetanil, tetrakonazol, fluvalinat, karbendazym. W warzywach gruntowych wśród wykrywanych substancji aktywnych można znaleźć: chloropiryfos, azoksystronina, dimetoat, alfa-cypermetryna, bifentryna, ditiokarbaminiany, chlorotalonil, dde, ddt.

Z publikowanych wyników badań Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności  Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach wynika, że nieuczciwi rolnicy stanowią 2% wszystkich producentów ekologicznych. Stosują oni świadomie środki konwencjonalne, niedozwolone w rolnictwie ekologicznym. Odsetek ten pokrywa się z odsetkiem nieuczciwych rolników konwencjonalnych (również 2 %). Nieuczciwość  w tym przypadku polega na stosowaniu niezarejestrowanych w danej uprawie środków lub przekroczeniu dopuszczalnych poziomów pestycydów, które powodują przekroczenie dopuszczalnych poziomów pozostałości w płodach rolnych.

Brak wystarczającej wiedzy

Innym powodem występowania pozostałości środków ochrony w uprawach rolnych jest brak wystarczającej wiedzy na temat wykorzystania stosowania  właściwych technologii podczas produkcji oraz deficyt usług doradczych w tym zakresie. Skutkiem tego są błędy w technologii uprawy, wyrażające się stosowaniem niewłaściwych środków produkcji: nawozów, oprysków, nasion.

Warto wiedzieć, że są regiony w Polsce, w których doradztwo technologiczne  dotyczące produkcji ekologicznej owoców, czy warzyw jest bardzo dobrze rozwinięte. Instytucje i  firmy prowadzą dla rolników współpracujących z nimi specjalistyczne  szkolenia na najwyższym poziomie. Nierzadko też sponsorują różnego typu  nagrody dla najlepszych rolników.

Presja  ze strony firm chemicznych i nawozowych

Zdarza się, że przedstawiciele firm sprzedających środki ochrony roślin, czy nawozy, w ramach wykonania planów sprzedażowych, proponują rolnikom sprzedaż środków niedozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Ponadto wprowadzają rolnika w błąd sugerując, że proponowany do sprzedaży środek ochrony  jest  dopuszczony  do stosowania w rolnictwie ekologicznym, ponieważ nie zostawia niedozwolonych pozostałości w owocach  lub warzywach. Takie stwierdzenia są błędne. Należy pamiętać, że dozwolonymi (dopuszczonymi) środkami ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym są jedynie te, które znajdują się w wykazie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu i MRiRW, a dozwolonymi nawozami - wyszczególnione  w wykazie IUNG w Puławach.

Wykazy te są na bieżąco aktualizowane można je odnaleźć na stronach

https://www.ior.poznan.pl/19,wykaz-srodkow-ochrony-roslin-do-produkcji-ekologicznej

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rodki-ochrony-roslin-spelniajace-wymogi-produkcji-ekologicznej

http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/Wykaz_ekologia.pdf

 

Skażenie działek rolnych preparatami o bardzo długim okresie rozpadu

Zdarza się, że  rolnik od dłuższego czasu prowadzi  gospodarstwo zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego i jest pewien, że stosował tylko dopuszczone środki ochrony. Okazuje się jednak, że pobrane podczas badania, próbki  gleby  wykazują na przykład pozostałości niedozwolonego DDT (dichlorodifenylotrichloroetan, środek owadobójczy znany pod nazwami handlowymi Azotox, Ditox, Tritox w Polsce jego wycofywanie rozpoczęto już w 1976 r. Używany  był do zwalczania m. in. stonki ziemniaczanej). Choć od kilkudziesięciu lat nie jest już on stosowany, to w dalszym ciągu zalega w ziemi, gdyż jego  okres połowicznego rozpadu wynosi ok. 50 lat.

 

Znoszenie środków ochrony z sąsiednich działek  konwencjonalnych

Problem znoszenia środków ochrony z sąsiadujących działek konwencjonalnych dotyka dotkliwie gospodarstw ekologicznych i niestety  nasila się.

W produkcji metodami ekologicznymi bardzo ważnymi elementami są odpowiednie sąsiedztwo z innymi uprawami oraz właściwa odległość od sąsiadujących upraw konwencjonalnych. Niezachowanie wystarczającej odległości  od upraw konwencjonalnych może dyskwalifikować uprawę jeśli chodzi o  uzyskania certyfikatu ekologicznego. Przykłady:

  • zabieg ochrony roślin zbożowych wykonany w złych warunkach pogodowych może zniszczyć w 90 % dwa rzędy malin oddalonych od granicy pola o 3,5 m,
  • środki ochrony roślin zastosowane w konwencjonalnych uprawach sadowniczych mogą być znoszone na odległość nawet 50 metrów,
  • ciecz robocza podczas oprysku rzepaku czy tytoniu może zostać zniesiona  przez podmuchy wiatru   nawet kilkaset metrów od miejsca wykonania zabiegu.

Bardzo widoczne  i szkodliwe działanie na uprawy ogrodnicze czy jagodowe np. malinę, truskawkę ma preparat Command (substancja czynna  chlomazon). Objawami zniesienia cieczy roboczej  tego środka   na uprawy maliny jest żółknięcie  liści. W ciągu dwóch lat po oprysku  może dojść nawet do zamierania roślin. Uprawę ekologiczną mogą skazić również przenoszone opary chlomazonu po oprysku herbicydem z sąsiadującego pola konwencjonalnego.

Co dzieje się dalej,  gdy nastąpi zniesienie cieczy roboczej z uprawy konwencjonalnej na ekologiczną i zostaną wykryte  w pobranej próbce niedozwolone pozostałości?

Problem ma rolnik ekologiczny. Sprawca oprysku (zniesienia środka) może zostać ukarany  przez WIORIN mandatem w kwocie np. 500 zł. Natomiast rolnik ekologiczny traci certyfikat na produkt  (np. malinę), który znajdował się na działce opryskanej. Status działki przechodzi z ekologicznego na konwencjonalny. Dla tej działki zaczyna się ponownie okres przestawia od pierwszego roku. Dodatkowo rolnik nie otrzyma płatności ekologicznej przypadającej na tę działkę oraz musi zwrócić dopłaty, które pobrał z ARiMR od  początku trwania zobowiązania ekologicznego.

Podsumowanie

Aby uniknąć pozostałości  ŚOR w uprawach ekologicznych, należy:

  • lokalizować uprawy ekologiczne w sąsiedztwie  innych upraw ekologicznych,
  • zadbać o odpowiednie oddzielenie przestrzenne upraw ekologicznych od upraw  konwencjonalnych,
  • stworzyć zabezpieczenia przed  znoszeniem środków ochrony roślin, obsiewając plantacje roślinami szybkorosnącymi, np. gorczycą, słonecznikiem,  lub wykorzystać miejsca gdzie występują zadrzewienia czy  zakrzaczenia,
  • stosować wyłącznie środki produkcji dopuszczone w rolnictwie ekologicznym.

 

Bogdan Hanc

Objawy uszkodzeń herbicydowych na malinach ( chlomazon zniesiony z tytoniu)