W ostatnim dniu listopada 2018 roku ogłoszona została ustawa, która zmienia zapisy dotychczas obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zmiany te dotyczą wprowadzenia ulgi termomodernizacyjnej oraz kwestii podatku dochodowego od świadczeń otrzymywanych z Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej między innymi w ramach Programu Czyste Powietrze.

Pierwszym ważnym zapisem zawartym w ustawie jest to, że wszystkie świadczenia otrzymywane z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery- między innymi w ramach Programu Czyste Powietrze, są kwotami wolnymi od podatku dochodowego. Otrzymana dotacja nie skutkuje więc koniecznością zapłacenia od niej podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 18%  lub 32% otrzymanej dotacji.

Nowością, którą wprowadza ustawa jest ulga termomodernizacyjna. Będą mogli z niej skorzystać jednak jedynie podatnicy podatku PIT, opłacający podatek według skali podatkowej (18% i 32%) lub 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy ponoszą wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ulga ta będzie obejmować zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług, ale tylko tych które znajdą się w specjalnym wykazie, zawarty w rozporządzeniu opracowanym przy porozumieniu kilku ministerstw. Ustawa zakłada, że odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegać będą wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia, jednak w wysokości nie większej niż 53 tys. zł. Czas realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie może przekroczyć okresu 3 lat. W sytuacji, w której kwota odliczenia nie miałaby pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, mógłby on dokonywać odliczeń w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatnicy będą mogli odliczać wydatki poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne od 1 stycznia 2019 roku.

Dominika Jałocha