W dniach  od 29 marca do  28 czerwca 2019 roku rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

To kolejny nabór ogłoszony w ramach tego działania.  

O przyznanie wsparcia mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane wskutek wystąpienia powodzi, deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu czy uderzenia pioruna. Należy pamiętać, że przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, jeżeli wystąpiły one w roku, w którym jest składany wniosek
o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku .

O pomoc mogli ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, lub rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, lub z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie.

Wysokość poniesionych strat które powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja. Komisje powołuje wojewoda

Pomoc może być przyznana np. na:

* odtworzenie plantacji wieloletnich;

*sadów;

* zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych;

*zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich, w przypadku utraty zwierząt ;

* odbudowę zniszczonych budynków, z wyłączeniem tych budynków, do których rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego.

Kwota wsparcia, jakie może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł. Należy także pamiętać że nie może ona  przekroczyć poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski które złożą rolnicy zostaną poddane ocenie punktowej, w której pod uwagę będzie brana wysokość szkód w odniesieniu do zniszczonych lub uszkodzonych składników gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji rolnej.

Szczegółowe informacje w Oddziałach Regionalnych ARiMR  pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84. 

Źródło:  www.arimr.gov.pl