Nabór wniosków od 29 marca do 27 maja 2019 roku

Od dnia 29 marca 2019 roku  rusza nabór wniosków w ramach którego rolnicy mogą ubiegać się o pomoc na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C).Nabór wniosków będzie prowadzony do 27 maja 2019 roku.

O pomoc może ubiegać się  rolnik, który :

  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym: gospodarstwa rolnego, które obejmuje co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej;
  • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo - badawczych;
  • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przy czym w przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

Pomoc jest kierowana do rolników, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną:

- w przypadku inwestycji związanej z obszarem rozwój produkcji prosiąt wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro;

- jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego czy bydła mięsnego wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.

Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących, dla których wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, zaś po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z nich osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro.

Pomoc przyznawana  jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Natomiast poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Jednakże może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od rodzaju inwestycji i wynosi maksymalnie w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020

  900 tys. zł w przedsięwzięciach związanych z rozwojem produkcji prosiąt;

 500 tys. zł dla operacji w rozwój produkcji mleka krowiego lub rozwój produkcji bydła mięsnego.

Limitów pomocy nie można łączyć.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji inwestycji, a także za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR.

W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących. Jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

Więcej informacji na temat działania ,,Modernizacja gospodarstw rolnych" pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 .

Źródło:  www.arimr.gov.pl