Nabór wniosków 28 listopada – 29 grudnia 2017

Cel działania

Głównym celem działania jest usprawnienie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Szczegółowy cel działania obejmuje poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe

 

Beneficjenci działania

Beneficjentem działania 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości żywności jest rolnik aktywny zawodowo, który wytwarza produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemu jakości, który nie otrzymywał tego rodzaju wsparcia dla tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego PROW 2007-2013.

Pomoc przysługuje rolnikowi, który:

 1. Zarejestrował się w centralnym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego.
 2. Posiada numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności prowadzonym przez ARiMR.

 

Zakres pomocy

Zakres pomocy obejmuje koszty kwalifikowane, które obejmują:

 • koszty kontroli związanych z wydaniem certyfikatu,
 • składki na rzecz grupy producentów,
 • koszty zakupu specjalistycznych publikacji,
 • koszty zakupu pułapek feromonowych, lepowych.

 

Kryteria naboru wniosków

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.  Wniosek składa się osobiście lub przez osobę upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), najpóźniej w dniu zakończenia terminu naboru wniosków.

 • wniosek składa się odrębnie dla każdego produktu, w przypadku uczestnictwa w poniżej wymienionych systemach jakości:

-  gwarantowanych tradycyjnych specjalności,

-  chronionych nazw pochodzenia,

-  chronionych oznaczeń geograficznych,

-  ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich,

- „Jakość Tradycja”.

 

 • wnioskodawca składa wniosek łącznie dla produktów, w przypadku uczestnictwa w systemach:

- rolnictwo ekologiczne,

- integrowana produkcja roślin,

- Quality Meat Program,

- Pork Quality System,

- Quality Assurance for Food Products.

 

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:

 1. Jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który prowadzi produkcję roślinną, na powierzchni:
  • do 5 ha użytków rolnych - przyznaje się 3 punkty,
  • powyżej 5 ha i nie więcej niż 10 ha użytków rolnych - przyznaje się 4 punkty,
  • powyżej 10 ha użytków rolnych - przyznaje się 2 punkty
 2. Jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który jest posiadaczem co najmniej 5 sztuk danego gatunku zwierząt, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, a w przypadku posiadania innych gatunków zwierząt, co najmniej 50 sztuk danego gatunku, do produkcji:
  • jednego gatunku - przyznaje się 2 punkty,
  • dwóch gatunków - przyznaje się 3 punkty,
  • minimum trzech gatunków - przyznaje się 4 punkty
 3. Jeżeli dobrowolne ubezpieczenie, ważne przez okres min. 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, obejmuje minimum 1 ha użytków rolnych, na których prowadzona jest produkcja roślinna, lub produkcję nie mniej niż jednego gatunku zwierząt, o których mowa w pkt. 2 - przyznaje się 3 punkty;
 4. Jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który jest członkiem grupy producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia - przyznaje się 3 punkty.

 

Poziom pomocy

 • Refundacji podlegają poniesione koszty, w wysokości nieprzekraczającej:
 • 3 200 zł - w przypadku unijnych systemów jakości, których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz kiedy produkty wytwarzane objęte są systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich,
 • 3 000 zł - w przypadku unijnego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane objęte są systemem rolnictwa ekologicznego,
 • 2 750 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są w ramach integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin,
 • 1 470 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Jakość Tradycja",
 • 2 386 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Meat Program",
 • 1 700 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Pork Quality System",
 • 2 000 zł - w przypadku krajowych systemów jakości, kiedy produkty wytwarzane są:

 

 1. Zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Assurance for Food Products" - "Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej",
 2. Zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Assurance for Food Products" - "Kulinarne mięso wieprzowe",
 3. Zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Assurance for Food Products" - "Wędliny".

W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych celów z dwóch różnych źródeł PROW 2014-2020, pomoc będzie przyznawana pod warunkiem, iż wnioskodawca nie uzyskuje wsparcia na dofinansowanie kosztów transakcyjnych ze środków działania "Rolnictwo ekologiczne".

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: arimr.gov.pl