Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Nabór od 28 września do 27 października 2017 roku

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000” o pomoc może ubiegać się rolnik - osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, wspólnicy spółki cywilnej:

 1. Posiadający gospodarstwo rolne obejmujące co najmniej 1ha gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, z wyłączeniem gruntów zadrzewionych i zakrzewionych oraz nieużytków,
 2. Posiadający nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej lub
 • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000  wynosi co najmniej 1 ha,
 • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb,
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Operacje, na które przyznawana jest pomoc w ramach działania:

 • Utrzymywanie i użytkowanie w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000,
 • Brak negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000,
 • Operacje, która nie jest sprzeczna z działaniami ochronnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000,
 • Której koszty kwalifikowane nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

 1. Budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia oraz rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki
 2. Zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do :
 •  
  • Przygotowywania, składowania, zadawania pasz
  • Pojenia
  • Pozyskiwania lub przechowywania mleka
  • Przechowywania odchodów zwierzęcych

 

3. Wyposażenia położonych na obszarze Natura 2000 trwałych użytków zielonych, na których są wypasane zwierzęta lub wybiegów dla zwierząt
4. Zakupu nowych maszyn i urządzeń:
 • Maszyny i urządzenia do koszenia trawy lub przetrząsania lub zgrabiania skoszonej biomasy
 • Wały lub włóki łąkowe
 • Agregaty do renowacji łąk z siewnikami do posiewu powierzchniowego
 • Urządzenia do skoszonej biomasy, prasy rolujące lub kostkujące, pras owijarki, owijarki bel folią, sieczkarnie z osprzętem do zbiory traw, przyczepy zbierające
 • Przyczepy do transportu sianokiszonek
 • Wały do rozgarniania lub ugniatania zielonki w silosie lub na pryzmie
 • Równiarki pryzmowane zielonki
 • Wozy asenizacyjne z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej: doglebowe szczelinowe, płozy wleczone, węże wleczone
 • Rozrzutniki obornika lub kompostu
 • Urządzenia do usuwania drzew i krzewów lub selektywnego usuwania chwastów
 • Ciągniki rolnicze
5. Budowy lub zakupu wiat lub magazynów do przechowywania biomasy skoszonej na trwałych użytkach zielonych

Okres realizacji operacji

Pomoc przyznawana w ramach poddziałania: Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 przyznawana będzie w okresie obejmującym dwa etapy:

 • 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy, a złożeniem wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku realizacji operacji w dwóch etapach
 • 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych bez podziału na etapy z wyjątkiem iż nie później niż do 30 czerwca 2023

Wysokość wsparcia w ramach operacji

W ramach poddziałania przyznawana pomoc obejmuje koszty:

 • 60%  kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika
 • 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego młodym rolnikiem

 

 

Kolejność przysługiwania pomocy

O kolejności przysługiwania pomocy decydują punkty przyznane w oparciu o kryteria, obejmujące gospodarstwa, w których:

 • powierzchnia trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 jest nie większa niż 100 ha – przyznawane punkty stanowią iloczyn liczby 1 i wyrażonej w hektarach powierzchni trwałych użytków zielonych  lub większa niż 100 ha, gdzie punkty przyznaje  się według wzoru.
 • udział powierzchni trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym w odniesieniu do powierzchni trwałych użytków zielonych wynosi 30%, powyżej 30% i nie więcej niż 75%, powyżej 75%
 • udział trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 w odniesieniu do łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa wynosi kolejno 30%, powyżej 30, a mniej niż 60%, powyżej 60%.

Obowiązki beneficjenta po uzyskaniu refundacji

Beneficjent w okresie 5 lat od uzyskania wypłaty płatności końcowej zobowiązany jest do:

 1. Zachowania celu operacji,
 2. Przechowywania dokumentów związanych z przyznaną operacją,
 3. Informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonywanie umowy,
 4. Prowadzenia wypasu zwierząt trawożernych na obszarze Natura 2000 jeśli operacja jest związana z produkcją zwierzęcą
 5. Utrzymania powierzchni trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 wchodzących w skład gospodarstwa, która miała wpływ na przyznanie pomocy.