Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Nabór od 25 września do 24 października 2017 roku

Dnia 25 września 2017 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna  nabór wniosków z poddziałania Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Nabór będzie trwał do dnia 25 października 2017 roku.

Pomoc przysługuje osobie fizycznej jeżeli spełni określone warunki:

  1. jest wpisana do ewidencji producentów
  2. jest pełnoletnia
  3. uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw
  4. przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawą lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  5. nie będzie prowadziła działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, które liczone jest od dnia przekazania gospodarstwa rolnego
  6. nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników po przekazaniu gospodarstwa rolnego.

Pomoc jest przyznawana według kolejności która ustalana jest na podstawie liczby punktów. Aby otrzymać pomoc trzeba uzyskać minimalną liczbę punktów która wynosi 2 punkty.

Ustalając punktację brana jest pod uwagę:

1. powierzchnia przekazywanego gospodarstwa (im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów).

Jeżeli powierzchnia przekazywanego gospodarstwa wynosi:

do 3 ha –1 punkt

od 3 ha do 6 ha – 3 punkty

powyżej 6 ha - 5 punktów

2. powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy 
(im mniejsze gospodarstwo tym większa liczba punktów)

Jeżeli powierzchnia gospodarstwa przejmującego gospodarstwo wynosi:

do 5 ha – 3 punkty

od 5 do 10 ha - 2 punkty

powyżej 10 ha – 1 punkt

3. informacja czy gospodarstwo  przekazane jest osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma więcej  niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie – przysługują 3 punkty.

Warunkiem koniecznym do przyznania pomocy jest utworzenie przez przejmującego po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy gospodarstwa, aby powierzchnia była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. W województwach w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.

Rolnik który przekaże gospodarstwo rolne może pozostawić sobie do użytkowania grunty rolne o powierzchni, która nie może przekroczyć 0,5 ha. Grunty pozostawione przez przekazującego gospodarstwo rolne służyć mu mają jedynie do zaspokajania własnych potrzeb.

Przedmiotem trwałego przekazania może być jedynie gospodarstwo rolne w którym co najmniej 70 % wszystkich gruntów rolnych wchodzących w jego skład stanowią grunty rolne będące co najmniej od roku do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy własnością lub współwłasnością rolnika przekazującego gospodarstwo rolne.

Pomoc obliczana jest:

iloczyn 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw przyznanych w roku 
w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020roku. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo.

Wniosek z  poddziałania składa się do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia przekazywanego gospodarstwa rolnego. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w terminie 90 dni od zakończenia terminu składania wniosków wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy.

Decyzja o przyznaniu pomocy wydawana jest z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta w terminie 90 dnia od dnia doręczenia wyżej wymienionej decyzji warunków:

  • przekazania gospodarstwa
  • zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej przez przekazującego
  • zaprzestania podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeżeli beneficjent podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Warunkiem otrzymania pomocy przez beneficjenta jest złożenie do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na położenie gospodarstwa rolnego w terminie 90 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy wniosku o płatność. Pomoc wypłacana jest jednorazowo na rachunek bankowy który wskazany jest we wniosku o płatność. Wypłata pomocy dokonywana jest w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami.