Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Nabór wniosków 4-18 września 2017 roku

W dniach 4 - 18 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

 

W tym roku przewidywane są kolejne nabory wniosków o takie wsparcie. Planuje się, że będą one ogłaszane cyklicznie tak, aby umożliwić ubieganie się o pomoc finansową jak największej liczbie rolników poszkodowanych w tegorocznych kataklizmach. Zatem rolnicy, którzy nie zdążą złożyć wniosku w tym naborze, będą mogli ubiegać się o pomoc w kolejnym. 

 

Beneficjent działania

O pomoc w ramach poddziałania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego, którzy:

- są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi:

 • Gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych , pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami
 • Nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej
 • Gospodarstw, w których wystąpiły szkody spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych:
 1. huragan – oznaczają szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu;
 2. powódź – oznaczają szkody powstałe wskutek:
 3. zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących, zalania terenów wskutek deszczu nawalnego, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich;
 4. deszcz nawalny – oznaczają szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego;
 5. grad – oznaczają szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu;
 6. piorun – oznaczają szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego pozostawiającego bezsporne ślady tego zdarzenia;
 7. obsunięcie się ziemi – oznaczają szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez:
 • zapadanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie,
 • usuwanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach;
8. lawinę – oznaczają szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota;
9. suszę – oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb;

10.   ujemne skutki przezimowania – oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;)

11.  przymrozki wiosenne – oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0oC, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części ( wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-6 i 8-11 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich)

 • w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy w gospodarstwie rolnika wystąpiły szkody
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
 • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, w wyłączeniem chowu i hodowli ryb i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo – badawczych
 • którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z 3 lat poprzedzających rok w którym wystąpiła szkoda lub z 3 lat w okresie 5 letnim poprzedzającym rok w którym wystąpiła szkoda z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie
 • dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres kosztów kwalifikowanych.

Pomoc przyznaje się na operacje:

 • Zapewniające odtworzenie składnika gospodarstwa, który uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu i wartość szkody została oszacowana przez komisję
 • Obejmujące wyłącznie inwestycje związane bezpośrednio z działalnością rolniczą
 • Uzasadnione ekonomicznie pod względem racjonalności ich kosztów
 • Których koszty kwalifikowane nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych
 • Spełniające wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do inwestycji realizowanych bez udziału środków publicznych
 • Których realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych
 • O planowane wysokości kosztów kwalifikowanych powyżej 20 tys. zł.

Okres realizacji:

 • operacja realizowana jest w nie więcej niż 2 etapach – 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, gdy operacja realizowana jest w dwóch etapach i  24 miesiące od dnia zawarcia umowy, gdy operacja jest realizowana w jednym etapie

Pomoc przyznaje się gdy:

 • złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarci umowy
 • płatność końcowa będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych.

 

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości:

 • Wartości oszacowanych przez komisję szkód w składniku gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, pomniejszonej o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia tego składnika gospodarstwa uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku wystąpienia co najmniej jednego ze zdarzeń losowych oraz
 • Limitu, który w okresie realizacji PROW 2014 – 2020 wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo

 

Ustalając wartość szkody w składniku gospodarstwa, uwzględnia się wartość tej szkody, powstałej w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy, wyłącznie gdy w danym roku kalendarzowym wystąpiły również szkody wynoszące co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.

Jeżeli rolnik nie zawarł umowy ubezpieczenia obowiązkowego upraw, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ważnej na dzień wystąpienia szkody w składniku gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów dotyczących odtwarzania plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika gospodarstwa pomniejsza się o 50%.

 

Wnioski złożone przez producentów rolnych poddane zostaną ocenie punktowej. Do oceny punktowej będzie brana pod uwagę wysokość szkód w odniesieniu do zniszczonych, uszkodzonych składników gospodarstwa które wykorzystywane są do produkcji rolnej, procentowa wysokość szkód w produkcji rolnej, a także czy plantacja chmielu, sadu lub plantacja krzewów owocowych z gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat objęta była dobrowolnym ubezpieczeniem. Na podstawie punktacji zostanie sporządzona lista która decyduje o kolejności przysługiwania pomocy.

Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy zostanie ogłoszona nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminy składania wniosków o przyznanie pomocy.

Po zakończeniu operacji lub jej etapu w celu otrzymania refundacji kosztów kwalifikowanych beneficjent składa wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Po uzyskaniu refundacji przez okres 5 lat od dokonania płatności końcowej beneficjent zobowiązany jest do: zachowania celu operacji, prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą, informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, umożliwienia przeprowadzenia przez upoważnione osoby audytów i kontroli, przestrzegania ograniczeń w zakresie przenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania i sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznana pomocą, przedstawiania dokumentów potwierdzających objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zrealizowanej operacji od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych, które było przyczyną udzielenia pomocy.