Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli we współpracy z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego w ramach Planu Operacyjnego na lata 2014 – 2015 w 2015 r. zorganizował łącznie 6 działań. W drugim kwartale 2015 r. odbyły się:

 1. „Szkolenie mające na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie jakości żywności ekologicznej połączone z Ekofestynem”. Działanie służące propagowaniu dobrych praktyk w zakresie produkcji ekologicznej oraz promujące zdrową i bezpieczną żywność ekologiczną.
 2. „Szkolenia dla liderów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”. Był 
  to cykl szkoleń, w których wzięło udział 650 beneficjentów, a których rolą było upowszechnienie informacji nt. środków dostępnych na realizację inwestycji 
  w ramach nowego kresu programowania PROW na lata 2014 – 2020.
 3. „Olimpiada związana z rozwojem obszarów wiejskich” adresowana do uczniów szkół rolniczych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego.
 4. Konferencja pt.: „Problematyka chowu bydła w Polsce” zorganizowana we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, w której wzięło udział ok. 200 uczestników.

Natomiast w czwartym kwartale 2015 r. zorganizowano:

 1. Konferencję informacyjno-szkoleniową pt.: „Rozwój obszarów wiejskich Lubelszczyzny – wsparcie aktywności gospodarczej” mającą na celu wskazanie źródeł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, służących wielosektorowemu rozwojowi aktywności gospodarczej i aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw, w tym tworzenia nowych miejsc pracy.

„IX Ekofestyn promujący żywność ekologiczną oraz skrócone modele jej sprzedaży”, którego celem było ułatwienie dostępu potencjalnym konsumentom do bezpiecznej, zdrowej, wysokiej jakości żywności ekologicznej, nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy producentami i konsumentami oraz propagowanie informacji na temat innowacyjnych w Lubelszczyźnie modeli łańcucha żywnościowego: RWS – Rolnictwo Wspierane przez Społecznośćróżnego rodzaju kooperatyw spożywczych tj. „paczka od rolnika”, ogródków społecznościowych czy rynków lokalnych.

Łącznie w 2015 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli otrzymał 300 451,00 zł na realizację działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W roku 2016 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli planuje przeprowadzić ze wsparciem środków z Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 9 działań stanowiących odpowiedz na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników 
i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Będą to m in. wyjazdy studyjne, szkolenia, konkursy, festyn i konferencje:

 1. Wyjazd szkoleniowo - studyjny pt. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 drogą do sukcesu” oddziałujący na rozwój działalności gospodarczej, aktywizowanie ludności wiejskiej, kreowanie postaw przedsiębiorczych i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy. Wyjazd obejmuje teren województwa lubelskiego.
 2. 10 konferencji pt. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – szansa dla aktywnych” realizowanych na terenie wybranych powiatów województwa lubelskiego. Konferencje również mają na celu wskazanie źródeł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, kreowanie postaw przedsiębiorczych i tworzenie nowych miejsc pracy.
 3. Konferencja „Współczesne wyzwania i koncepcje rozwoju obszarów wiejskich Lubelszczyzny”, której zadaniem będzie wskazanie koncepcji rozwoju obszarów wiejskich oraz źródeł dofinansowania w ramach programów regionalnych na lata 2014 – 2020 oraz identyfikacja  i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.
 4. 3 konferencje pt.: „W grupie siła - możliwości wsparcia grup producentów rolnych” mające na celu promowanie profesjonalnej współpracy i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji, poprzez zrzeszanie się w grupy i tworzenie wspólnych struktur handlowych, czy powiązań organizacyjnych. Rezultatem konferencji jest przełamanie barier i obaw rolników przed zrzeszaniem się w grupy i uświadomienie rolnikom, iż wspólne działanie wzmacnia pozycję producentów rolnych w łańcuchu żywnościowym i opłacalność produkcji.
 5. Wyjazd studyjny nt. „Aktywizacja rolników z Lubelszczyzny w kierunku zespołowych form gospodarowania - wyjazd studyjny do Grup Producentów Rolnych”, którego celem zapoznanie producentów rolnych z praktycznymi aspektami funkcjonowania grup producenckich z województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego, a także wskazanie korzyści płynących z zrzeszania się producentów rolnych.
 6. Wyjazd studyjny pt.: „Nowe trendy rozwoju podmiotów działających na obszarach wiejskich w zakresie agroturystyki, turystyki wiejskiej, produktów lokalnych i tradycyjnych oraz kulinarnego dziedzictwa regionów”, którego rolą jest wskazanie obiektów stanowiących przykład dobrych praktyk uwzględniających sieciowanie produktów turystycznych w zakresie gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych i obiektów turystyki wiejskiej.
 7. Wyjazd studyjny pt.: „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Lubelszczyzny – agroturystyka, turystyka wiejska, produkty lokalne, kulinarne dziedzictwo” promujący agroturystykę, turystykę wiejską oraz produkty lokalne i kulinarne dziedzictwo naszego regionu.
 8. „X Ekofestyn – promocja zdrowej i bezpiecznej żywności ekologicznej” - propagujący zdrową, bezpieczną żywność ekologiczną wiadomego pochodzenia jednocześnie pozytywnie oddziaływujący na proces kreowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców województwa lubelskiego.
 9. „IX edycja Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne – etap wojewódzki” Realizacja konkursu ma na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk, a także rozpowszechnianie wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i kreowanie postaw proekologicznych.

Celem wyżej wymienionych działań jest kontynuowanie upowszechniania  informacji nt. środków dostępnych w ramach PROW na lata 2014 -2020, transfer wiedzy, dobrych praktyk oraz zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Planowanym rezultatem działań będzie zwiększenie liczby mieszkańców obszarów wiejskich, w tym producentów rolnych, korzystających z zewnętrznych źródeł dofinansowania, restrukturyzacja i modernizacja gospodarstw rolnych, propagowanie funkcjonowania grup producenckich oraz promocja agroturystyki, turystyki wiejskiej, produktu lokalnego i kulinarnego dziedzictwa Lubelszczyzny.

Środki finansowe pochodzące z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich stanowią istotne wsparcie dla mieszkańców obszarów wiejskich, w tym rolników, w sposób bezpośredni oddziaływują na wyrównywanie panujących pomiędzy regionami dysproporcji rozwojowych, tym samym pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój województwa lubelskiego.