Rząd, wychodząc naprzeciw polskim przedsiębiorcom, wprowadza szereg zmian w prawie gospodarczym, a to za sprawą Konstytucji biznesu, której wdrożenie ma na celu ułatwienia w zakładaniu oraz prowadzeniu działalności, a także wsparcie przedsiębiorców w obowiązkach z tym związanych. Powołana została nowa instytucja odpowiedzialna za wdrażanie tych zmian w praktyce. Za co będzie odpowiedzialny Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz jakie zadania znajdą się w zakresie jego prac?

Konstytucja biznesu składa się z pięciu ustaw:

  • Prawo przedsiębiorców,
  • o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma za zadanie przede wszystkim wspieranie i monitorowanie wdrażania zasad Konstytucji biznesu w praktyce. Ma wpłynąć również na mediacje między przedsiębiorcami a urzędami, co przyczyni się do budowania bardziej partnerskiej relacji między nimi. Ponadto do jego obowiązków będzie należało m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych ingerujących w interesy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi zajmującymi się ochroną praw przedsiębiorców, a także inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej oraz informacyjnej związanej z tematyką wykonywania działalności gospodarczej w Polsce

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie posiadał szerokie uprawnienia procesowe w zakresie ochrony praw przedsiębiorców. Do kompetencji Rzecznika MŚP należy ponadto: występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji, występowanie do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów, wnioskowanie o wszczęcie postępowań przygotowawczych, wyjaśniających czy dyscyplinarnych wobec osób, które naruszyły prawa przedsiębiorców, współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, zwracanie się do odpowiednich organów, organizacji i instytucji z wnioskami o podjęcie innych działań mogących wpływać pozytywnie na prawa i interesy przedsiębiorców.

Rzecznik będzie miał możliwość podejmowania czynności z urzędu bądź na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji zrzeszającej przedsiębiorców. Wszystkie organy, do których zwróci się Rzecznik, mają obowiązek z nim współpracować oraz udzielać pomocy, a także udostępniać wymaganą dokumentację, o ile nie dotyczy ona spraw utajnionych.

 

Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Osoba, która zostanie powołana na to stanowisko, będzie mogła sprawować urząd tylko jedną kadencję, przez 6 lat. Ponadto osoba taka powinna być apolityczna, co oznacza, że nie będzie mogła należeć do żadnej partii politycznej. Nie będzie mogła również prowadzić działalności publicznej oraz wykonywać innych czynności, których wykonywanie może wywołać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie wykonywał swoje obowiązki przy pomocy jednego zastępcy.

Małgorzata Seroka