W dniu 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie Konstytucja Biznesu. Tworzy ją pakiet pięciu ustaw.

Jedną z nich jest Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 poz. 647). 

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy jest miejscem w którym przedsiębiorcy mogą uzyskać  informacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:

 • podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • załatwiania spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (wymagane dokumenty i stosowne ),
 • świadczenia usług transgranicznych (np. działalność usługowa w Polsce z możliwością prowadzenia jej również w innym kraju UE bez konieczności zakładania firmy za granicą),
 • wydawania europejskiej legitymacji zawodowej.

Punkt zapewnia dostęp do informacji dotyczących:

 • procedur i formalności wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu lub zakończeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym procedur odwoławczych oraz procedur dotyczących inspekcji lokalu, kontroli sprzętu i fizycznego sprawdzenia możliwości wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę;
 • ogólnych zasad świadczenia usług w państwach członkowskich;
 • danych kontaktowych organów prowadzących sprawy, wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji;
 • sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;
 • środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami;
 • opracowanych przez organy i Punkt wyjaśnień w zakresie przepisów dotyczących podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej;
 • danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić praktycznej pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom;
 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców;
 • wykazu zawodów regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • danych kontaktowych organów prowadzących sprawy dla poszczególnych zawodów regulowanych i danych kontaktowych ośrodka wsparcia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • wykazu zawodów, dla których jest wydawana europejska legitymacja zawodowa, a także informacji na temat zasad ubiegania się o jej wydanie, w tym opłat pobieranych w związku z jej wydaniem;
 • wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • wykazu rodzajów kształcenia i szkolenia regulowanego oraz kursów o specjalnym programie;
 • postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, w tym należnych opłat i wymaganych dokumentów;
 • świadczenia usług transgranicznych;
 • wymogu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności regulowanej;
 • odwoływania się od rozstrzygnięć wydanych w tych sprawach.

W celu umożliwienia zainteresowanym uzyskania informacji o przepisach regulujących świadczenie usług poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Punkt udostępnia informacje o adresach stron internetowych pojedynczych punktów kontaktowych w innych państwach.

Co ważne, Punkt umożliwia uiszczenie opłaty skarbowej, o ile taka jest wymagana, na rachunek właściwego organu, a w przypadku gdy przeprowadzenie sprawy wymaga wniesienia opłaty, organy prowadzące te sprawy zapewniają, za pośrednictwem Punktu, możliwość dokonania płatności elektronicznie z możliwością wystawienia elektronicznego poświadczenia dokonania opłaty.

Minister właściwy do spraw gospodarki udostępnia na stronie internetowej Punktu informację o warunkach organizacyjno-technicznych udostępniania i korzystania z usług świadczonych przez Punkt.

Punkt kontaktowy dla przedsiębiorców znajduje się pod adresem internetowym: www.biznes.gov.pl 

Małgorzata Seroka