Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza osoby działające na rzecz rozwoju społeczności wiejskich na warsztaty, które odbędą się w Łowiczu w województwie łódzkim.

Warsztat KOMUNIKACJA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

Data warsztatu

Termin zamknięcia naboru uczestników

6 – 9 grudnia 2018 r.

19 listopada 2018 r.

 

Warsztat KOMUNIKACJA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych zarejestrowanych lub będących w trakcie rejestracji, którzy działają na rzecz swojej społeczności we wsiach oraz miasteczkach do 6000 mieszkańców.  W warsztacie tym mogą uczestniczyć zespoły dwu- osobowe z tej samej organizacji. Zajęcia poprowadzi certyfikowany trener, który posiada doświadczenie w pracy samorządowej.  Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do lepszej współpracy z mieszkańcami, władzami samorządowymi, a także innymi organizacjami i instytucjami które działają w środowisku lokalnym. Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą wiedzę w jaki sposób budować trwały kontakt oparty na wiarygodnym komunikacie w małych lokalnych środowiskach. Ponadto zostaną omówione i przedstawione zagadnienia podstawowe oraz ,,umiejętności miękkie”, które pomagają lub utrudniają komunikację: Funkcjonowanie barier utrudniających skuteczną komunikację oraz ich konsekwencje w codziennych sytuacjach;

 • Sposoby przełamywania barier w komunikacji, m.in. z wykorzystaniem negocjacji i empatii;
 • Poznanie i wykorzystywanie reguł wpływu społecznego w działalności lokalnej (jak nie poddawać się manipulacji?);
 • Poznanie i praktyczne wykorzystywanie narzędzi i technik komunikacyjnych pozwalających na efektywną komunikację interpersonalną i społeczną;
 • Jak prawidłowo określić cel wystąpienia publicznego i potrzeby odbiorców tego wystąpienia;
 • Promocja działań to nie chwalenie się – w jakim celu prowadzi się promocję i jak poprawnie promować podejmowane działania;
 • Współpraca z lokalnym samorządem: korzyści, możliwości, zasady.
 • Organizowanie spotkań informacyjnych i promocyjnych (cele, zasady, kwestie organizacyjne, itp.) – rozwiązywanie trudnych sytuacji podczas spotkań.

Należy pamiętać, że zaświadczenie o ukończeniu warsztatu otrzymają osoby, które będą brały aktywny udział w całym warsztacie. Zainteresowane osoby udziałem w warsztacie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy. Szczegółowy informacje na stronie internetowej http://fundacjawspomaganiawsi.pl/

 

 

Warsztat PROJEKT I CO DALEJ? 

Data warsztatu

Termin zamknięcia naboru uczestników

15-18 listopada 2018 r.

22 października 2018 r.

 

Warsztat PROJEKT. I CO DALEJ? skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych zarejestrowanych lub będących w trakcie rejestracji, którzy działają na rzecz swojej społeczności we wsiach oraz miasteczkach do 6000 mieszkańców.  W warsztacie tym mogą uczestniczyć zespoły dwu- osobowe z tej samej organizacji. Zajęcia poprowadzi psycholożka społeczna, która zajmuje się opracowywaniem strategii zakresu zarządzania organizacją i realizowanymi przez nią projektami społecznymi. Celem warsztatu jest zaprezentowanie nowego sposobu zarządzania projektem społecznym, który prowadzi do jak najefektywniejszego wykorzystania jego rezultatów do rozwoju organizacji oraz jej dalszych działań. Podczas warsztatu uczestnicy zostaną przygotowani do prawidłowego koordynowania, monitorowania i ewaluowania planowanych oraz  realizowanych projektów, żeby ich rezultaty stały się podstawą do budowania sieci powiązań lokalnych, które pozwolą na dalszą realizację celów statutowych organizacji. Warsztat będzie zawierał informacje podstawowe niezbędne każdemu, kto zarządza organizacją oraz tym osobom które zamierzają pełnić funkcję koordynatora projektu. Podczas warsztatu zostaną przedstawione następujące informacje:

 • Zasada jakościowego zarządzania projektem – model TQM;
 • Podstawowe narzędzia jakościowej komunikacji w projekcie;
 • Wykorzystanie ramy logicznej w zarządzaniu projektem;
 • Narzędzia pomiaru rezultatów projektu: monitoring i ewaluacja;
 • Główne zasady sporządzania raportów z realizacji projektu;
 • Jak zbudować sieć powiązań lokalnych podmiotów wokół projektu?
 • Rola sieci powiązań w wykorzystaniu rezultatów projektu;
 • Sposoby współpracy i promocji w ramach sieci powiązań;
 • Sieć powiązań i co dalej?

Należy pamiętać że zaświadczenie o ukończeniu warsztatu otrzymają osoby, które  będą brały aktywny udział w całym warsztacie. Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy. Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://fundacjawspomaganiawsi.pl/

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

Źródło:  fundacjawspomaganiawsi.pl